Zoho Campaigns cho G Suite

Nếu bạn đang dùng G Suite, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn! Bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ và nội dung mà bạn đã lưu trong G Suite với Zoho Campaigns.

Tính năng tích hợp với G Suite của chúng tôi hỗ trợ bạn nhập danh bạ và nội dung từ:

1) Gmail, 2) Google Sheet, 3) Google Drive

Gmail và Google Sheet cho phép bạn đồng bộ danh bạ và lưu danh bạ vào danh sách gửi thư của bạn trong Zoho Campaigns. Bạn cũng có thể nhập nội dung chiến dịch từ một tài liệu trong Google Drive. Tất cả gói gọn trong một vài bước nhanh chóng là bạn đã có thể đồng bộ hóa với tài khoản G Suite của mình.

Ngoài ra, Zoho Campaigns còn tích hợp với Google Analytics giúp bạn có thể theo dõi số liệu từ các chiến dịch email trong tài khoản Google Analytics.