categories

   Zoho apps

   • Zoho Desk
    Zoho Desk
    Zoho appsTìm hiểu thêm

    Lưu trữ, chia sẻ và quản lý mật khẩu một cách bảo mật trong bộ phận trợ giúp của Zoho.

   • Zoho Mail
    Zoho Mail
    Zoho appsTìm hiểu thêm

    Truy cập và quản lý mật khẩu của bạn ngay từ hộp thư của Zoho.

   • Service Desk Plus OnDemand
    Service Desk Plus OnDemand
    Zoho appsTìm hiểu thêm

    Cho phép chỉ những người dùng có ID yêu cầu hợp lệ từ Service Desk Plus OnDemand mới được truy cập mật khẩu

   • Zoho Projects
    Zoho Projects
    Zoho appsTìm hiểu thêm

    Chia sẻ an toàn mật khẩu riêng của dự án trong nhóm của bạn bằng Zoho Projects

   • Zoho Flow
    Zoho Flow
    Zoho appsTìm hiểu thêm

    Tự động hóa nhiệm vụ bằng cách tạo nhiều hành động tùy chỉnh với tích hợp Zoho Flow của chúng tôi

   • Zoho WorkDrive
    Zoho WorkDrive
    Zoho appsTìm hiểu thêm

    Sao lưu định kỳ các bản sao mật khẩu đã mã hóa bằng Zoho WorkDrive

   Microsoft Apps

   • Microsoft Active Directory
    Microsoft Active Directory
    Microsoft AppsTìm hiểu thêm

    Nhập người dùng từ Active Directory trong vài bước và đơn giản hóa việc quản lý mật khẩu.

   • Azure Active Directory
    Azure Active Directory
    Microsoft AppsTìm hiểu thêm

    Nhập người dùng từ Azure AD và quản lý mật khẩu trong công ty của bạn một cách hiệu quả.

   • Microsoft Office 365
    Microsoft Office 365
    Microsoft AppsTìm hiểu thêm

    Nhập người dùng từ Microsoft Office 365, cho phép truy cập thông qua đăng nhập một lần và giúp người dùng quản lý mật khẩu một cách bảo mật.

   • OneDrive
    OneDrive
    Microsoft AppsTìm hiểu thêm

    Định kỳ gửi các bản sao mật khẩu của bạn dưới dạng tập tin được mã hóa đến tài khoản OneDrive của bạn

   Google Apps

   • Google Workspace (trước đây là G Suite)
    Google Workspace (trước đây là G Suite)
    Google AppsTìm hiểu thêm

    Nhập người dùng, cấp quyền truy cập thông qua đăng nhập một lần và quản lý mật khẩu một cách bảo mật

   • Google Drive
    Google Drive
    Google AppsTìm hiểu thêm

    Định kỳ sắp xếp các bản sao mật khẩu được mã hóa của bạn bằng Google Drive

   Other Apps

   • Amazon S3
    Amazon S3
    Other AppsTìm hiểu thêm

    Định kỳ gửi các bản sao mật khẩu được mã hóa của bạn đến tài khoản Amazon S3 của bạn

   • Box
    Box
    Other AppsTìm hiểu thêm

    Gửi các bản sao mật khẩu được mã hóa hàng ngày/hàng tuần đến tài khoản Box của bạn

   • DropBox
    DropBox
    Other AppsTìm hiểu thêm

    Định kỳ gửi các bản sao mật khẩu được mã hóa đến tài khoản DropBox của bạn

   • Service Now
    Service Now
    Other AppsTìm hiểu thêm

    Truy cập mật khẩu bằng ID yêu cầu hợp lệ từ Service Now

   • Zendesk
    Zendesk
    Other AppsTìm hiểu thêm

    Truy cập mật khẩu từ Vault bằng cách tham chiếu yêu cầu hợp lệ từ Zendesk

   • Jira
    Jira
    Other AppsTìm hiểu thêm

    Cho phép người dùng truy cập mật khẩu bằng cách sử dụng ID sự cố JIRA hợp lệ

   • OKTA
    OKTA
    Other AppsTìm hiểu thêm

    Cấu hình đăng nhập một lần cho Zoho Vault bằng OKTA hoặc bất kỳ nhà cung cấp danh tính nào hỗ trợ SAML 2.0.

   • SSO cho ứng dụng đám mây
    SSO cho ứng dụng đám mây
    Other AppsTìm hiểu thêm

    Zoho Vault cung cấp sẵn quyền truy cập thông qua đăng nhập một lần cho hơn 90 ứng dụng. Ngoài ra còn có tính năng tích hợp tùy chỉnh.

   Chuyển sang công cụ quản lý mật khẩu tích hợp mạnh mẽ nhất của chúng tôi ngay hôm nay

   Dùng thử Vault miễn phí