Quản lý nhiệm vụ

Lập kế hoạch dự án chi tiết đến từng phút. Theo dõi mọi thứ từ khi bắt đầu dự án. Khi xảy ra sự cố, xác định và tập trung xử lý vấn đề.

Nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ và theo dõi cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành. Đặt ngày đến hạn, ưu tiên và lời nhắc. Nếu nhiệm vụ bao gồm nhiều hoạt động, bạn có thể phân tích một nhiệm vụ thành nhiều nhiệm vụ con. Chủ sở hữu nhiệm vụ có thể ghi lại thời gian đã sử dụng bằng cách thủ công hoặc sử dụng bộ hẹn giờ.

Learn More
Tasks

Cột mốc

Cột mốc là những điểm tiến trình quan trọng trong suốt lịch trình dự án mà bạn phải đạt được để hoàn thành dự án. Bạn có thể phân tích toàn bộ dự án thành một số cột mốc chính, đặt ngày bắt đầu và kết thúc và chỉ định người chịu trách nhiệm hoàn thành.

Quan hệ phụ thuộc

Nếu một nhiệm vụ cần được hoàn thành trước một nhiệm vụ khác tức là nhiệm vụ theo sau phụ thuộc vào nhiệm vụ tiền nhiệm. Quan hệ phụ thuộc có thể được sử dụng để thứ tự nhiệm vụ cần được hoàn thành. Bạn có thể thiết lập quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ hoặc xem chúng trên sơ đồ Gantt hoặc một chế độ xem dành riêng cho quan hệ phụ thuộc.

Learn More
Task Dependency

Chế độ xem Kanban

Bảng Kanban biểu diễn nhiệm vụ dưới dạng thẻ được sắp xếp thành nhiều cột. Các cột có thể thể hiện phần trăm nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ ưu tiên hoặc danh sách nhiệm vụ liên quan. Đây là một cách tuyệt vời để nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ bằng cách kéo thả và tìm hiểu vấn đề khi một dự án chậm trễ so với lịch trình.

Kanban

Lịch

Xem tất cả cột mốc, nhiệm vụ và lỗi trên lịch dự án. Lên lịch sự kiện hoặc cuộc họp cập nhật thông tin cho tất cả mọi người.

Learn More
Project Calendar

Lập kế hoạch chi tiết

Làm rõ và kiểm soát những dự án phức tạp nhất bằng cách phân tích dự án thành những phần nhỏ hơn.