• Chức năng và nhiệm vụ phân định rõ ràng thông qua báo cáo
  • Bảng số liệu linh hoạt được cá nhân hóa cho mỗi người dùng
  • Trực quan hóa dữ liệu dễ dàng
  • Lập kế hoạch sprint hiệu quả

Tạo các báo cáo liên quan và áp dụng cho công việc

Biểu đồ năng suất

Biểu đồ năng suất

Ước tính chu kỳ sprint tiếp theo tốt hơn với biểu đồ Năng suất, so sánh các điểm ước tính cam kết và đã hoàn thành. Điều này cho bạn biết tốc độ mà đội ngũ của bạn đang tạo ra giá trị kinh doanh, giúp bạn dự đoán tiến độ của mình.

Biểu đồ công việc còn lại và tổng khối lượng công việc

Biểu đồ công việc còn lại và tổng khối lượng công việc

Xem tốc độ thực hiện công việc của đội ngũ thông qua câu chuyện người dùng bằng cách so sánh dòng tiến độ hiện tại với dòng tiến độ lý tưởng. Bạn có thể so sánh tối đa năm sprint để xem bạn đã làm được bao nhiêu việc rồi.

Sơ đồ luồng tích lũy

Sơ đồ luồng tích lũy

Xác định vướng mắc, xem những thay đổi trong công việc bạn đang tiến hành, và theo dõi phạm vi sprint. Theo dõi xem có bao nhiêu mục công việc trong mỗi trạng thái để đảm bảo bạn thêm nguồn lực vào nơi có hiệu quả nhất.

Biểu đồ tiến độ epic

Biểu đồ tiến độ epic

Giám sát tiến độ sprint của mỗi epic, cùng với bản tóm tắt chi tiết về các mục công việc và trạng thái của chúng.

Báo cáo bảng chấm công

Nhận báo cáo về bảng chấm công của bạn và biết giờ ghi sổ của bạn được phân bổ qua sprint, loại mục công việc, người dùng và tháng.

Báo cáo bảng chấm công Báo cáo
Ghi chú phát hành

Ghi chú phát hành

Sử dụng ghi chú phát hành cho các sprint đã hoàn thành và bị hủy để phân tích nguồn lực nhóm phân bổ cho mỗi bản phát hành.

Chế độ xem toàn bộ

Chế độ xem toàn bộ

Nhận chế độ xem dự án chéo của tất cả mục công việc của bạn thông qua nhiều chế độ xem khác nhau. Sử dụng bộ lọc để thu thập dữ liệu phù hợp nhất và chế độ xem hiệu quả nhất.

Hồ sơ người dùng

Nhận bảng chỉ số cá nhân cho mỗi người dùng và phân tích đóng góp của họ và biết lĩnh vực nào cần cải thiện.


Khám phá các tính năng khác

Tùy chỉnh

Tìm hiểu thêm

Bảng chấm công

Tìm hiểu thêm

Quản lý bản phát hành

Tìm hiểu thêm