• HQ
 • Bảng chỉ số tổng quan
 • Thẻ điểm nhân viên
 • Thời gian phản hồi đầu tiên
 • Thời gian phản hồi
 • Thời gian giải quyết
 • Báo cáo tùy chỉnh
 • Bảng chỉ số tùy chỉnh
 • Radar
 • HQ

  Nếu bạn cần xem nhanh các chỉ số quan trọng nhất của bộ phận trợ giúp, Headquarters là nơi bạn có thể tìm thấy các chỉ số này. Bảng chỉ số này cung cấp các thông tin chuyên sâu thiết thực theo thời gian thực về lưu lượng yêu cầu, trạng thái, hoạt động của nhân viên và đánh giá của khách hàng, trong một chế độ xem có tổ chức.

  HQ
 • Bảng chỉ số tổng quan về yêu cầu

  Bảng chỉ số này hiển thị tất cả các số liệu thống kê quan trọng về yêu cầu như số lượng yêu cầu thuộc mỗi trạng thái, lưu lượng yêu cầu trung bình và đánh giá mức độ hài lòng.

  Bảng chỉ số tổng quan về yêu cầu
 • Thẻ điểm nhân viên

  Chế độ xem này hiển thị các chỉ số tổng hợp về hiệu suất của mỗi nhân viên. Nhân viên chỉ có thể xem thẻ điểm của chính mình và người quản lý có thể xem thẻ điểm của tất cả nhân viên báo cáo cho họ.

  nhân viên
 • Thời gian phản hồi đầu tiên

  Khoảng thời gian từ khi tạo yêu cầu đến khi nhân viên đưa ra phản hồi đầu tiên được gọi là Thời gian phản hồi đầu tiên (FRT). Trong thẻ điểm này, chỉ số trong FRT cho biết FRT trung bình của nhân viên cụ thể đó.

  Thời gian phản hồi đầu tiên
 • Thời gian phản hồi

  Thời gian phản hồi đề cập đến tổng thời gian mà một nhân viên cần để gửi số lượng phản hồi bất kỳ trong một chuỗi yêu cầu. Tại đây, bạn có thể xem thời gian trung bình mà một nhân viên hỗ trợ cần để phản hồi một chuỗi yêu cầu.

  Thời gian phản hồi
 • Thời gian giải quyết

  Thời gian giải quyết là thời gian một nhân viên cần để đóng một yêu cầu. Chỉ số này thể hiện giá trị trung bình thời gian giải quyết của tất cả các yêu cầu trong hàng đợi của nhân viên.

  Thời gian giải quyết
 • Báo cáo tùy chỉnh

  Đây là những báo cáo mà bạn có thể tạo dựa trên các thông số khác mà bạn muốn giám sát, ngoài báo cáo tích hợp sẵn. Bạn có thể tạo những báo cáo này ở định dạng Bảng, Tóm tắt và Ma trận.

  Báo cáo tùy chỉnh
 • Bảng chỉ số tùy chỉnh

  Để có tầm nhìn bao quát hơn, hãy tập hợp các điểm dữ liệu quan trọng khác nhau vào một bảng chỉ số để có được bản tóm tắt nhanh về các chỉ số của bạn.

  Bảng chỉ số tùy chỉnh
 • Radar

  Radar là một ứng dụng di động cho phép bạn truy cập tất cả các chỉ số quan trọng trong thời gian thực. Bất kể bạn là Nhân viên hay Người quản lý, bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng để xem những số liệu thống kê quan trọng nhất đối với bạn và nhận được thông tin cập nhật ngay cả khi bạn không ở bàn làm việc.

  Radar

Bấm vào bài viết để đọc ngay.

Hoặc nhận bài viết đã chọn gửi đến qua email của bạn và đọc sau.