คู่มือผู้ใช้ Zoho Mail

คุณอาจตั้งค่าการตอบกลับให้ผู้ส่งอีเมลทราบว่าคุณไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลของคุณระยะเวลาที่ระบุได้ ใน Zoho Mail คุณสามารถเลือกที่จะส่งการตอบกลับเพื่อแจ้งวันหยุดในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยส่งให้กับบุคคลที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ หรือส่งให้กับบุคคลที่นอกรายชื่อผู้ติดต่อ หรือให้กับผู้ส่งอีเมลถึงคุณในช่วงเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าช่วงของการตอบกลับอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้ ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาในการตอบกลับซ้ำสองไปยังผู้ส่งรายเดิม เมื่อคุณไม่ได้ใช้อีเมลในวันหยุดหรือวันพักผ่อน คุณสามารถใช้การตอบกลับอัตโนมัติสำหรับวันหยุดพักผ่อนเพื่อแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าคุณจะไม่อยู่ได้ และบางครั้งควรแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการนัดหมายหรือข้อมูลติดต่อสำรอง และอื่นๆ ด้วย
คุณสามารถตั้งค่าการตอบกลับแบบกำหนดเองให้กับบัญชีที่กำหนดค่าเป็น HTML ได้ อีกทั้ง คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการตอบกลับอัตโนมัติซ้ำให้กับผู้ส่งรายเดิมได้ด้วย

ขั้นตอนในการกำหนดค่าการตอบกลับอัตโนมัติ

 1. คลิกการตั้งค่า
 2. ไปที่การตั้งค่าจดหมาย » การตอบกลับในวันหยุด
 3. คลิก ‘เพิ่มการตอบกลับในวันหยุด’
 4. เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มการตอบกลับในวันหยุด
 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มการตอบกลับในวันหยุดที่เหมือนกันให้กับบัญชีทั้งหมด ให้ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย
  • ถ้าคุณต้องการส่งการตอบกลับในวันหยุดให้กับเมลที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อชองคุณ โปรดเลือก ‘ผู้ติดต่อ’
  • ในทางกลับกัน หากคุณต้องการส่งการตอบกลับไปยังอีเมลที่ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณให้เลือก ‘ไม่ใช่ผู้ติดต่อ'
  • ถ้าคุณต้องการส่งการตอบกลับตอบกลับไปยังเมลทั้งหมด ให้เลือก ‘ทุกคน'
 6. เลือก ‘จากวันที่’ และ ‘ถึงวันที่’ ที่คุณต้องการเปิดใช้งานการตอบกลับในวันหยุด
 7. ระบุ ‘หัวเรื่อง’ ให้กับการตอบกลับในวันหยุดของคุณ เช่น ไม่อยู่ในออฟฟิศตั้งแต่ 12 มี.ค. 2011 ถึง 25 มี.ค. 2011
 8. เขียนเนื้อหาของอีเมลสำหรับการตอบกลับในวันหยุด
 9. ระบุช่วงเวลาการตอบกลับอัตโนมัติเป็นจำนวนวัน
 10. คลิก Save (บันทึก)

 ช่วงเวลาการตอบกลับอัตโนมัติ

Zoho Mail ให้คุณสามารถปรับแต่งช่วงเวลาการตอบกลับอัตโนมัติได้ ช่วงเวลาการตอบกลับอัตโนมัติคือระยะเวลาระหว่างการตอบกลับอัตโนมัติครั้งแรกและครั้งถัดไปให้กับที่อยู่อีเมลเดียวกัน
สมมติว่าคุณได้รับอีเมล 10 ฉบับจากที่อยู่อีเมลเดียวกันในวันใดวันหนึ่ง การส่งการตอบกลับอัตโนมัติ 10 ฉบับต่อวันไปยังที่อยู่อีเมลเดียวกันจะทำให้กล่องจดหมายของพวกเขาเต็มไปด้วยการตอบกลับในวันหยุดของคุณ สมมติว่าคุณระบุช่วงเวลาการตอบกลับอัตโนมัติเป็น 2 วันที่อยู่อีเมลที่คุณระบุไว้จะได้รับการตอบกลับอัตโนมัติของคุณเพียงหนึ่งครั้งใน 2 วัน การตอบกลับในวันหยุดจะไม่ถูกส่งไปยังอีเมลทุกฉบับจากผู้ส่งเดียวกัน

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com