Bảng Scrum

Bảng Scrum tùy biến là ảnh chụp nhanh về vị trí đội ngũ tại bất kỳ thời điểm nào. Duy trì tính minh bạch cho dự án của bạn thông qua việc cập nhật vào bảng gửi đến Bảng tin nhóm.

Đăng ký ngay

Bảng Scrum của Zoho Sprints

Trạng thái tùy chỉnh và giới hạn WIP

Phân chia quy trình làm việc của bạn hơn nữa trong mục 'Việc cần làm', 'Đang tiến hành' và 'Xong'. Đặt giới hạn WIP (Công việc đang tiến hành) để tránh quá tải cho nhóm của bạn và sử dụng năng lực của họ ở mức tối ưu. 

Sắp xếp theo cột chia trạng thái

Xem mục công việc bằng cách sắp xếp chúng thành các cột chia trạng thái dựa trên câu chuyện, mức độ ưu tiên hoặc điểm ước tính để bạn biết mục nào cần chú ý mà không phải đi sâu vào quá nhiều chi tiết.

Biết hoạt động sprint của bạn

Theo dõi tiến độ trong sprint đang diễn ra với biểu đồ hoạt động sprint. Bạn có thể thấy số lượng mục công việc đã được thêm, được chuyển qua các trạng thái, đóng, mở lại hoặc không hoạt động mỗi ngày. 

Luôn sẵn sàng đón nhận thay đổi.

Đăng ký ngay