Bảng tin

Bảng tin được xem là trung tâm cộng tác cho các nhóm làm việc phân tán, là nơi bạn có thể tìm hiểu các cập nhật, lời nhắc, thông báo và trò chuyện với nhóm của mình.

Đăng ký ngay

Không còn nhận email nữa

Đặt câu hỏi, chia sẻ thông tin và để lại bình luận về các diễn biến trên bảng tin. Các cuộc trò chuyện có thể diễn ra trên bảng tin sẽ không bị những email và cuộc họp không cần thiết nhấn chìm.

Luồng hoạt động

Luồng hoạt động giúp bạn luôn cập nhật mọi thay đổi được thực hiện trong dự án. Từ cập nhật trạng thái công việc đến bổ sung việc cần làm, bạn có thể tìm kiếm mọi thứ tại đây.

Lời nhắc tự động

Nhận lời nhắc tự động về thời hạn và cuộc họp trên Sprint để luôn sẵn sàng cho những gì diễn ra tiếp theo.

Luôn sẵn sàng đón nhận thay đổi.

Đăng ký ngay