Epic

Epic là tập hợp các câu chuyện người dùng, nhiệm vụ hoặc lỗi kỹ thuật kéo dài qua nhiều sprint - tất cả đều có một mục tiêu chung.

Đăng ký ngay

Thêm hoặc liên kết các mục công việc

Bạn có thể thêm hoặc liên kết một mục công việc hiện hữu từ mô-đun epic hoặc từ danh sách công việc cần làm.

epics progress

Giám sát tiến độ của bạn

Theo dõi trạng thái hoàn thành của tất cả sprint trong mỗi epic của bạn và nhấp vào xem thông tin chi tiết. 

Lọc và xuất

Lọc các mục công việc theo epic dựa trên tham số sprint để chọn chế độ xem liên quan. Bạn cũng có thể xuất epic dưới dạng tập tin XLS hoặc CSV với tần suất xác định, định kỳ.

epics filter

Luôn sẵn sàng đón nhận thay đổi.

Đăng ký ngay