• Chia nhỏ các mục tiêu lớn hơn thành các Epic
  • Tiến độ Epic trở nên rõ ràng và minh bạch hơn
  • Điều chỉnh đội ngũ sao cho phù hợp với một mục tiêu chung
  • Cải thiện khả năng nắm bắt thông tin được chia sẻ và cộng tác nhóm

Chia nhỏ các mục tiêu lớn hơn và tạo cấu trúc công việc bằng Epic

Quản lý Epic

Quản lý Epic

Không có công thức chung cho việc tạo Epic. Bạn có thể gán chủ sở hữu cho Epic và đưa vào các chi tiết khác bằng cách sử dụng các bố cục và trường tùy chỉnh. Khi tạo Epic, bạn có thể dễ dàng ánh xạ các câu chuyện và nhiệm vụ liên quan của người dùng đến Epic.

Zoho

Nhãn Epic Agile

Sau khi ánh xạ các mục công việc với epic, các nhóm có thể sắp xếp danh sách công việc của mình với sự trợ giúp của các bộ lọc và nhóm có sẵn dành cho epic. Các nhóm cũng có thể xác định các mục công việc được ánh xạ bằng cách sử dụng nhãn Epic.

Zoho

Đo lường Epic Agile

Báo cáo tiến độ Epic hiển thị thông tin về các Epic của dự án, phần trăm hoàn thành và trạng thái của Epic. Đi sâu vào một epic bất kỳ để xem các mục công việc có trong epic và đo lường các giá trị ước tính bằng cách sử dụng biểu đồ công việc còn lại và tổng khối lượng công việc của epic.

Zoho

Bố cục epic tùy chỉnh

Mỗi dự án đều có tính chất riêng. Nắm bắt tất cả các yêu cầu liên quan đến các Epic của bạn bằng cách xây dựng bố cục tùy chỉnh. Bằng cách thêm các trường tùy chỉnh vào bố cục, bạn có thể cung cấp ngữ cảnh và chiều sâu cần thiết cho mỗi Epic.

SEAN C

Kỹ sư API, Core Software Integrated

“Tôi thích tùy chỉnh các tính năng, đặc biệt là tạo mẫu thẻ và trạng thái. Mẫu tùy chỉnh rất tiện dụng khi chúng tôi nhập từ một nền tảng khác như Trello và muốn sử dụng định dạng như cũ.”

Đọc tất cả các câu chuyện của khách hàng

Khám phá các tính năng khác

Quản lý bản phát hành

Quản lý bản phát hành

Tìm hiểu thêm
Quản lý bản phát hành

Tùy chỉnh

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng để thay đổi?