Gói giá

Không yêu cầu thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào.

USDINREURGBPJPYSGDAUD
Hàng tháng Hàng năm
 • 1 Người dùng
 • Biểu mẫu không giới hạn
 • 10.000 lượt nộp/tháng
 • Báo cáo không giới hạn
 • Tích hợp thanh toánPaypal, Stripe, 2Checkout, Razorpay
 • Dung lượng 500 MB
 • Chủ đề tích hợp và tùy chỉnh
 • 10 Người dùng
 • Biểu mẫu không giới hạn
 • 25.000 lượt nộp/tháng
 • Báo cáo không giới hạn
 • Tích hợp thanh toánPaypal, Stripe, 2Checkout, Razorpay
 • Dung lượng 2 GB
 • Chủ đề tích hợp và tùy chỉnh
 • Phê duyệt
 • Nhiệm vụ
 • 25 Người dùng
 • Biểu mẫu không giới hạn
 • 75.000 lượt nộp/tháng
 • Báo cáo không giới hạn
 • Tích hợp thanh toánPaypal, Stripe, 2Checkout, Razorpay
 • Dung lượng 5 GB
 • Chủ đề tích hợp và tùy chỉnh
 • Phê duyệt
 • Nhiệm vụ
 • 100 Người dùng
 • Biểu mẫu không giới hạn
 • 150.000 lượt nộp/tháng
 • Báo cáo không giới hạn
 • Tích hợp thanh toánPaypal, Stripe, 2Checkout, Razorpay
 • Dung lượng 10 GB
 • Chủ đề tích hợp và tùy chỉnh
 • Phê duyệt
 • Nhiệm vụ

Chân trang 'Được hỗ trợ bởi Zoho' sẽ được xóa khi bạn đăng ký bất kỳ gói trả phí nào của chúng tôi.

Không thể quyết định gói nào phù hợp với bạn?

Kiểm tra so sánh gói dựa trên tính năng của chúng tôi

Nhận thêm 10.000 lượt nộp cho . Nhận thêm dung lượng 5 GB cho .
(Những bổ trợ này không áp dụng cho gói miễn phí.)

 

Bạn muốn bắt đầu miễn phí?Chúng tôi đã thêm bạn.

 • 3 biểu mẫu.
 • 500 lượt nộp/tháng.
 • Báo cáo không giới hạn.
 • Dung lương tập tin 200 MB.

bắt đầuThử ngay

 

Tìm kiếm thêm?Hãy đến bản không giới hạn.

 • Biểu mẫu không giới hạn.
 • 200.000 lượt nộp/tháng.
 • Người dùng không giới hạn.
 • Dung lương tập tin 20 GB.

bắt đầuThử ngay