THỎA THUẬN ZOHO DEVELOPER

Giới thiệu

Thỏa thuận Zoho Developer (“Thỏa thuận”) này là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Zoho Corporation (“Zoho”). Nếu bạn đại diện cho một công ty, một tổ chức hoặc một đơn vị pháp lý khác (gọi chung là “Đơn vị”), tham gia vào Thỏa thuận này, bạn đang thay mặt cho Đơn vị đó tham gia vào Thỏa thuận này, và bạn khẳng định rằng bạn được quyền ràng buộc Đơn vị đó với Thỏa thuận này, trong trường hợp này từ “Bạn” hoặc “Của bạn” được dùng để chỉ Đơn vị đó. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này, vui lòng không tiến hành quy trình ký kết điện tử.

Đăng ký và Chấp nhận tham gia Nền tảng dành cho nhà phát triển

Để truy cập Nền tảng dành cho nhà phát triển, bạn phải làm theo quy trình đăng ký do Zoho thiết lập. Bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào Nền tảng dành cho nhà phát triển sau khi thông tin do bạn cung cấp được kiểm tra và sẽ tùy theo chủ ý và sự xem xét thận trọng của Zoho.

Công cụ dành cho nhà phát triển

Bạn sẽ có quyền truy cập vào API, thư viện SDK, công cụ CLI, bảng điều khiển dành cho nhà phát triển, mã thông báo truy cập, trang web và tài liệu dành cho nhà phát triển (“Công cụ dành cho nhà phát triển”). Với Công cụ dành cho nhà phát triển, bạn có thể xây dựng ứng dụng, tiện ích mở rộng và tích hợp (“Ứng dụng”).

Theo các điều khoản và điều kiện nêu trên, Zoho cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng, không độc quyền và có thể hủy bỏ để sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển để tạo Ứng dụng. Nếu có các điều khoản về giấy phép kèm theo Công cụ dành cho nhà phát triển cụ thể, thì các điều khoản đó sẽ được áp dụng và ngoại trừ trường hợp có xung đột với các điều khoản được nêu ở trên, các điều khoản về giấy phép kèm theo đó sẽ đóng vai trò quyết định.

Phân phối Ứng dụng dành cho nhà phát triển

Ứng dụng do bạn phát triển có thể được chia sẻ riêng hoặc thông qua Kho ứng dụng Zoho tại https://marketplace.zoho.com/home. Bạn có quyền phân phối Ứng dụng của mình miễn phí hoặc có thu phí. Nếu chọn phân phối Ứng dụng có thu phí, bạn có thể tạo gói giá của riêng mình. Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả hoạt động thanh toán khi mua Ứng dụng của bạn sẽ được tiến hành thông qua Zoho.

Kho ứng dụng Zoho

Bạn có thể đăng ký cho Ứng dụng của mình có trên Kho ứng dụng Zoho. Một số ứng dụng trên Kho ứng dụng Zoho là do Zoho phát triển. Ứng dụng của bạn sẽ chỉ có trên Kho ứng dụng Zoho sau khi được Zoho xem xét và phê duyệt. Bạn hiểu rằng Zoho bảo lưu mọi quyền thay đổi tiêu chuẩn và quy trình đánh giá theo quyết định riêng của Zoho. Sau khi hoàn thành quy trình đánh giá và phê duyệt, Ứng dụng được đăng ký sẽ được công bố trên Kho ứng dụng Zoho.

  1. Bạn khẳng định và cam kết rằng mọi quyền sở hữu trí tuệ có trong hoặc liên quan đến Ứng dụng được đăng ký để có trên Kho ứng dụng Zoho đã được cấp phép hoặc thuộc về bạn. Bạn đảm bảo rằng bạn không sao chép nguyên bản hoặc logic cho Ứng dụng từ các ứng dụng do các nhà phát triển khác xây dựng.
  2. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thông báo về các điều khoản cấp phép cho khách hàng của bạn và ký kết các thỏa thuận phù hợp với khách hàng liên quan đến vấn đề này.
  3. Khi xuất bản Ứng dụng với bất kỳ dữ liệu nào, bạn khẳng định rằng dữ liệu đó đã được cấp phép hoặc thuộc quyền sở hữu của bạn. Bạn cũng hiểu rằng cấp phép một Ứng dụng kèm theo dữ liệu nghĩa là bạn cấp phép cho khách hàng của mình sử dụng dữ liệu đó.
  4. Bạn đồng ý không sử dụng các tag không liên quan, mô tả và ảnh chụp màn hình cho Ứng dụng do bạn đăng ký để có trên Kho ứng dụng Zoho.
  5. Zoho có thể sắp xếp Ứng dụng của bạn vào danh sách Ứng dụng cùng loại. Zoho có toàn quyền thêm và xóa Ứng dụng của bạn khỏi danh sách Ứng dụng cùng loại. Zoho có thể xóa Ứng dụng của bạn khỏi danh sách Ứng dụng cùng loại vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, kết quả đánh giá tiêu cực và điểm đánh giá thấp.
  6. Zoho có thể đưa bạn, với tư cách là một nhà phát triển hàng đầu, vào danh sách những nhà phát triển hàng đầu. Zoho có toàn quyền thêm và xóa tên bạn khỏi danh sách các nhà phát triển hàng đầu. Zoho có thể xóa tên bạn khỏi danh sách các nhà phát triển hàng đầu vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, kết quả đánh giá tiêu cực và điểm đánh giá thấp.
  7. Bạn xác nhận rằng các nhà phát triển khác có thể phát triển và xuất bản những ứng dụng tương tự hoặc cạnh tranh với Ứng dụng của bạn. Bạn đồng ý không tiến hành mọi khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ chống lại các nhà phát triển đó, liên quan đến những ứng dụng tương tự hoặc cạnh tranh với Ứng dụng của bạn do họ độc lập phát triển.
  8. Bạn có thể cấp phép cho khách hàng của bạn điều chỉnh Ứng dụng. Nếu bạn cho phép Khách hàng của bạn điều chỉnh Ứng dụng, thì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm ký kết thỏa thuận phù hợp với họ. Bạn hiểu rằng nếu bạn đóng tài khoản của mình thì khách hàng của bạn sẽ có quyền điều chỉnh Ứng dụng nếu bạn đã cấp phép cho họ làm điều đó.
  9. Bạn đồng ý hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho khách hàng và cố gắng hết sức để giải quyết các vấn đề trong Ứng dụng.
  10. Bạn đồng ý không xuất bản bất kỳ Ứng dụng nào có thể được sử dụng cho mọi mục đích bất hợp pháp. Bạn cũng đồng ý rằng Zoho có thể xóa Ứng dụng vi phạm các Điều khoản dịch vụ của Zoho hoặc Thỏa thuận này.
Sự phát triển độc lập của Zoho

Bạn hiểu và xác nhận rằng Zoho có thể độc lập tạo tính năng, ứng dụng, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có thể tương tự hoặc cạnh tranh với Ứng dụng của bạn, và không nội dung nào trong Thỏa thuận này được hiểu là hạn chế hoặc ngăn chặn Zoho làm điều đó.

Tư liệu trước phát hành

Tùy từng thời điểm, bạn sẽ có quyền truy cập vào những công nghệ và sản phẩm trước phát hành (“Tư liệu trước phát hành”). Tư liệu trước phát hành được cung cấp “nguyên trạng”, không bao gồm bất kỳ cam kết hoặc hỗ trợ nào, và có thể có chứa lỗi. Tư liệu trước phát hành được cung cấp để đánh giá và thử nghiệm các mục đích và không dành cho mục đích sử dụng, có thể không được phân phối rộng rãi và có thể ngừng cung cấp bất cứ lúc nào. Bạn không được cấp bất cứ quyền nào trong Tư liệu trước phát hành trừ các trường hợp được đề cập ở trên.

Bạn đồng ý không (i) dịch ngược hoặc phân tách Tư liệu trước phát hành, và (ii) thuê, cho thuê, cấp phép, cấp phép lại hoặc phân phối Tư liệu trước phát hành.

Quyền sở hữu và Phản hồi

Zoho sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và quyền lợi, bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong Nền tảng dành cho nhà phát triển, Công cụ dành cho nhà phát triển, Tư liệu trước phát hành, Dịch vụ Zoho, Nhãn hiệu Zoho và tất cả các công nghệ, website và nội dung liên quan (gọi chung là “Tư liệu Zoho”). Ngoại trừ quyền sử dụng hạn chế được cấp cho bạn theo Thỏa thuận này, Zoho không cấp cho bạn bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi nào trong Tư liệu Zoho. Bạn có quyền sở hữu đối với mọi quyền sở hữu trí tuệ trong Ứng dụng của bạn, theo quy định của quyền Zoho trong mọi Tư liệu Zoho cơ bản. Thông qua điều khoản của Thỏa thuận này, bạn cấp cho Zoho quyền và giấy phép thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền, không độc quyền, trên toàn thế giới, không thể hủy bỏ, theo tất cả quyền sở hữu trí tuệ của bạn, để sử dụng, thao tác và biểu diễn Ứng dụng của bạn và nội dung của Ứng dụng để đánh giá Ứng dụng và tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận Ứng dụng.

Bạn có thể cung cấp nhận xét cho Zoho về các Ứng dụng, Nền tảng dành cho nhà phát triển, Tư liệu trước phát hành hoặc Kho ứng dụng Zoho (gọi chung là “Phản hồi”). Theo đó, bạn cấp cho Zoho tất cả quyền, quyền sở hữu những Phản hồi đó (bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong đó), và Zoho có thể sử dụng Phản hồi cho mọi mục đích thương mại và phi thương mại mà không có bất kỳ nghĩa vụ gì với bạn.

Tuyên bố và Cam kết

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với (i) việc sử dụng Nền tảng dành cho nhà phát triển và (ii) các Ứng dụng của bạn. Bạn khẳng định và cam kết rằng: (a) bạn có toàn quyền và thẩm quyền tham gia vào Thỏa thuận này; (b) Ứng dụng của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư hoặc quyền công khai) hoặc bất kỳ luật pháp, quy tắc, quy định hoặc chỉ dẫn nào; (c) mọi thông tin bạn cung cấp cho Zoho là chính xác và luôn chính xác; và (d) Ứng dụng của bạn sẽ không truyền vi-rút, sâu máy tính hoặc các mã độc hại khác.

Dữ liệu khách hàng

Công cụ dành cho nhà phát triển cho phép bạn phát triển ứng dụng để truy cập hoặc truyền dữ liệu khách hàng cho một bên thứ ba. Tính năng này được cung cấp để hỗ trợ bạn phát triển ứng dụng phối hợp với các dịch vụ bên thứ ba. Bạn không được lạm dụng tính năng này để truy cập hoặc truyền dữ liệu khách hàng mà khách hàng không biết và không thể hiện sự đồng ý rõ ràng.

Nhãn hiệu

Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc tên thương mại nào của Zoho (gọi chung là “Nhãn hiệu Zoho”) phải tuân theo mọi hướng dẫn do Zoho công bố liên quan đến việc sử dụng Nhãn hiệu Zoho. Bạn không được điều chỉnh hoặc thay thế Nhãn hiệu Zoho hoặc sử dụng theo cách dễ gây nhầm lẫn, bao gồm nhưng không giới hạn, đề nghị bất kỳ sự tài trợ hoặc chứng thực nào của Zoho. Bạn không được sử dụng Nhãn hiệu Zoho hoặc bất cứ phần nào của Nhãn hiệu Zoho để làm tên công ty, nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ của bạn. Zoho có thể tước giấy phép sử dụng Nhãn hiệu Zoho của bạn bất cứ khi nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do.

Tuyên bố từ chối đảm bảo

TƯ LIỆU ZOHO ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ THỂ CÓ CHỨA LỖI”. ZOHO VÀ CÁC BÊN CẤP PHÉP THỨ BA CỦA ZOHO TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ TUYÊN BỐ, CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO, BẤT KỂ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM CẢ ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, SỰ KHÔNG VI PHẠM VÀ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. ZOHO KHÔNG KHẲNG ĐỊNH, CAM KẾT HAY ĐẢM BẢO (A) VỀ MỨC ĐỘ TIN CẬY, CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN CỦA TƯ LIỆU ZOHO, (B) RẰNG ZOHO SẼ TIẾP TỤC CUNG CẤP TƯ LIỆU DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN HOẶC (C) VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TƯ LIỆU ZOHO NÀO LÀ AN TOÀN, TỨC THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HOẶC KỲ VỌNG CỦA BẠN.

Giới hạn trách nhiệm

TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, ZOHO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC LỆNH TRỪNG PHẠT, HOẶC CÁC TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU, BẤT KỂ PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, HOẶC CÁC TỔN HẠI ĐẾN DỮ LIỆU, VIỆC SỬ DỤNG, ƯU ĐÃI, HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC. KHÔNG CÓ BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA ZOHO CHO TẤT CẢ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN TƯ LIỆU ZOHO VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ. ĐÔ LA ( 100 USD).

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và bảo đảm cho Zoho, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp và chi nhánh của Zoho không bị tổn hại trước mọi tổn thất, thiệt hại, hình thức phạt tiền và chi phí (bao gồm các loại phí và phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến các khiếu nại do bạn đã sử dụng Nền tảng dành cho nhà phát triển vi phạm quyền của bên khác, vi phạm pháp luật, vi phạm bất kỳ khoản mục nào trong Điều khoản này hoặc các khiếu nại khác liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng dành cho nhà phát triển, trừ trường hợp Zoho cho phép sử dụng.

Bảo mật

Bạn có thể được cấp phép truy cập một vài thông số, phần mềm và thông tin không được công bố (“Thông tin mật của Zoho”) là thông tin mật và độc quyền của Zoho. “Thông tin mật của Zoho”, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) Tư liệu trước phát hành; và (b) mọi thông tin khác được Zoho chỉ định bằng văn bản là “Bảo mật” hoặc những chỉ định tương đương.

Bạn chỉ được sử dụng Thông tin mật của Zoho khi cần thiết để thực hiện các quyền mà bạn được cấp trong Thỏa thuận này. Bạn đồng ý không tiết lộ Thông tin mật của Zoho mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Zoho. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ Thông tin mật của Zoho trước hành vi sử dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép tương tự như cách bạn bảo vệ thông tin mật và độc quyền của chính bạn và trong mọi trường hợp một cách thỏa đáng.

Thay đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận sau khi đã thông báo cho bạn vào bất cứ lúc nào qua thông báo dịch vụ hoặc gửi email đến địa chỉ email chính của bạn. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng trong Thỏa thuận có ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày về các thay đổi qua email chính của bạn.

Bạn có thể ngừng sử dụng Nền tảng dành cho nhà phát triển bằng cách gửi thông báo cho Zoho qua email trong vòng 30 ngày kể từ khi được thông báo về việc áp dụng Thỏa thuận đã sửa đổi nếu Thỏa thuận đã sửa đổi đó có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của bạn khi sử dụng Nền tảng dành cho nhà phát triển. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng dành cho nhà phát triển sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào trong Thỏa thuận sẽ được xem là bạn đồng ý với Thỏa thuận đã sửa đổi.

Thời hạn và Chấm dứt thoả thuận

Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Zoho hoặc ngừng sử dụng và/hoặc truy cập vào Nền tảng dành cho nhà phát triển. Zoho có thể chấm dứt Thỏa thuận này vì bất cứ lý do gì hoặc không cần lý do sau mười (10) ngày kể từ khi thông báo cho bạn. Zoho cũng có thể tạm ngừng việc sử dụng Nền tảng dành cho nhà phát triển của bạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, trong trường hợp Zoho buộc phải làm điều đó theo yêu cầu của Pháp luật hoặc Zoho tạm ngừng cung cấp Nền tảng dành cho nhà phát triển. Bạn hiểu rằng sau khi Thỏa thuận chấm dứt, bạn sẽ không còn quyền truy cập Nền tảng dành cho nhà phát triển hay bất kỳ Công cụ dành cho nhà phát triển nào nữa, và bạn phải xóa mọi Thông tin mật của Zoho mà bạn có. Zoho sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về mọi chi phí, phí tổn hoặc tổn thất xuất phát từ việc chấm dứt Thỏa thuận này.

Trọng tài

Mọi tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này đều sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc theo các quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ. Mọi tranh cãi hoặc khiếu nại như vậy sẽ được phân xử riêng và không được hợp nhất trong phân xử trọng tài với các khiếu nại hoặc tranh cãi của bất kỳ bên nào khác. Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và không thể kháng cáo. Việc phân xử trọng tài sẽ được tiến hành tại California và phán quyết của trọng tài có thể được đưa đến bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử. Bất kể mâu thuẫn với nội dung ở đây, Zoho có thể tìm kiếm hình thức giảm nhẹ hoặc các hình thức biện pháp khắc phục theo luật công bằng khác từ mọi tòa án có thẩm quyền vào bất cứ lúc nào.

Thông tin chung

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Zoho về những nội dung liên quan và thay thế tất cả đề xuất, hiểu biết và thông tin trước đó. Mọi từ bỏ hoặc sửa đổi Thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ủy quyền hoặc lợi ích có được theo Thỏa thuận này và mọi chuyển nhượng không được cấp phép đều sẽ vô hiệu. Zoho có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này và các quyền và lợi ích có được theo Thỏa thuận này cho các chi nhánh của Zoho hoặc trong chuyển nhượng khi có sáp nhập, tái cơ cấu, mua lại hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc phần lớn tài sản hoặc cổ phiếu có quyền biểu quyết liên quan đến Thỏa thuận này. Thỏa thuận này không cấu thành hoặc ám chỉ mối quan hệ đối tác, công ty chi nhánh hoặc liên danh.