Epics

Epics คือชุดเรื่องราว งาน หรือข้อผิดพลาดของผู้ใช้ที่กระจายอยู่ทั่ว Sprints โดยทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกัน โมดูล Epics ของเราช่วยให้คุณแก้ไขหรือจัดการได้ทั้งหมดจากที่เดียว ในแต่ละ Epic คุณจะพบกับรายชื่อ Sprints ปัจจุบัน ที่กำลังจะมาถึง และที่เสร็จสิ้นแล้ว

Sign Up Now

เพิ่มหรือเชื่อมโยงรายการงาน

คุณสามารถเพิ่มหรือเชื่อมโยงรายการงานที่มีอยู่ทั้งจากโมดูล EPICS หรือจากแบ็กล็อกได้

ติดตามความคืบหน้าของคุณ

คุณสามารถดูจำนวนงานที่รับและงานที่เสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงคะแนนโดยการเข้าถึงรายละเอียดของ Sprint หรือจากการดูในแผนภูมิความคืบหน้า Epic ในโมดูลรายงาน

ตัวกรองและการส่งออก

กรองรายการงานของคุณภายใต้ Epic โดยขึ้นอยู่กับผู้ได้รับมอบหมายงาน ผู้สร้าง คะแนนการประเมิน หรือความสำคัญ คุณยังสามารถเลือกจัดกำหนดการการส่งออกสถานะ Epic ของคุณเป็นไฟล์ XLS หรือ CSV พร้อมความถี่เป็นชุดและเกิดขึ้นซ้ำ

เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำงานอย่างงามสง่า ปรับปรุงอยู่เสมอ

Sign Up Now