OVEREENKOMST VOOR ZOHO DEVELOPER

Inleiding

Deze overeenkomst voor Zoho Developer ('Overeenkomst') is een juridisch bindend contract tussen u en Zoho Corporation ('Zoho'). Als u deze Overeenkomst namens een bedrijf, organisatie of ander rechtspersoon (een 'Rechtspersoon') aangaat, gaat u akkoord met deze overeenkomst voor die rechtspersoon en verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om deze rechtspersoon aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen 'u' en 'uw' naar deze rechtspersoon verwijzen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u het elektronische aanmeldingsproces niet voort te zetten.

Registratie en acceptatie door het ontwikkelaarsplatform

Om toegang te krijgen tot het ontwikkelaarsplatform moet u het registratieproces volgen dat door Zoho is ingesteld. Toegang tot het ontwikkelaarsplatform wordt geheel naar eigen goeddunken door Zoho verleend en is onder voorbehoud van beoordeling van de door u verstrekte informatie.

Tools voor ontwikkelaars

U hebt toegang tot API's, SDK-bibliotheken, CLI-tools, ontwikkelaarsconsoles, toegangstokens, webpagina's voor ontwikkelaars en documentatie ('tools voor ontwikkelaars'). Met de tools voor ontwikkelaars kunt u applicaties, extensies en integraties ('applicaties') bouwen.

Onder voorbehoud van de hierin uiteengezette voorwaarden verleent Zoho u een herroepbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare beperkte licentie voor het gebruik van de tools voor ontwikkelaars om de applicaties te maken. Als er licentievoorwaarden zijn die bij specifieke tools voor ontwikkelaars worden geleverd, zijn die licentievoorwaarden van toepassing en voor zover er sprake is van een conflict met de voorwaarden in dit document, zijn die bijbehorende licentievoorwaarden bindend.

Distributie van applicaties van ontwikkelaars

De Applicaties die u ontwikkelt, kunnen zowel privé worden gedeeld als via de Zoho Marketplace, die beschikbaar is op https://marketplace.zoho.com/home. U hebt het recht om uw applicaties gratis te distribueren of hiervoor een vergoeding in rekening te brengen. Als u ervoor kiest om uw applicaties tegen een vergoeding te distribueren, kunt u dit doen door een prijsplan naar keuze te maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle betalingen voor aankopen van uw applicaties via Zoho worden verwerkt.

Zoho Marketplace

U kunt uw applicaties indienen voor een vermelding op de Zoho Marketplace. Sommige van de applicaties die op Zoho Marketplace worden aangeboden, zijn ontwikkeld door Zoho. Uw applicaties worden pas na beoordeling en goedkeuring door Zoho op Zoho Marketplace vermeld. U begrijpt dat Zoho zich het recht voorbehoudt om de beoordelingsnormen en -processen naar eigen goeddunken te wijzigen. Nadat het beoordelings- en goedkeuringsproces is voltooid, worden de ingediende applicaties gepubliceerd op Zoho Marketplace.

  1. U verklaart en garandeert dat alle intellectuele eigendomsrechten in en op de applicaties die zijn ingediend voor vermelding op Zoho Marketplace, naar behoren door u zijn gelicentieerd of eigendom zijn van u. U garandeert specifiek dat u het script of de logica voor de applicatie niet hebt gekopieerd van applicaties die door andere ontwikkelaars zijn ontwikkeld.
  2. U bent als enige verantwoordelijk voor het bekendmaken van de licentievoorwaarden van uw applicaties aan uw klanten en voor het aangaan van passende overeenkomsten met klanten in dit opzicht.
  3. Als u uw applicatie publiceert met enige gegevens, verklaart u dat deze gegevens naar behoren door u zijn gelicentieerd of eigendom van u zijn. U begrijpt ook dat u door een licentie voor een applicatie samen met gegevens te verlenen, u de klant een licentie verleent voor het gebruik van dergelijke gegevens.
  4. U gaat ermee akkoord geen irrelevante tags, beschrijvingen en screenshots te gebruiken voor applicaties die u hebt ingediend voor vermelding op de Zoho Marketplace.
  5. Zoho kan uw applicaties in de lijst met aanbevolen applicaties plaatsen. Het vermelden en verwijderen van uw applicaties uit de lijst met aanbevolen applicaties gebeurt uitsluitend naar eigen goeddunken van Zoho. Zoho kan uw applicaties uit de lijst met aanbevolen applicaties verwijderen om redenen zoals, maar niet beperkt tot, negatieve beoordelingen en slechte recensies.
  6. Zoho kan u als topontwikkelaar in de lijst met beste ontwikkelaars zetten. Vermelding en verwijdering van uw naam uit de lijst met beste ontwikkelaars gebeurt uitsluitend naar eigen goeddunken van Zoho. Zoho kan uw naam uit de lijst met beste ontwikkelaars verwijderen om redenen zoals, maar niet beperkt tot, negatieve reviews en slechte beoordelingen.
  7. U erkent dat andere ontwikkelaars soortgelijke of anderszins concurrerende applicaties kunnen ontwikkelen en plaatsen. U gaat ermee akkoord geen vorderingen wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in te dienen tegen dergelijke ontwikkelaars met betrekking tot soortgelijke of concurrerende applicaties die onafhankelijk door hen zijn ontwikkeld.
  8. U kunt uw klanten het recht geven uw applicaties te wijzigen. Als u uw klanten toestaat om de applicaties te wijzigen, bent u volledig verantwoordelijk voor het sluiten van een geschikte overeenkomst met hen. U begrijpt dat als u uw account sluit, uw klanten de applicaties mogen wijzigen als u ze daartoe toestemming hebt gegeven.
  9. U stemt ermee in uw klanten de nodige technische ondersteuning te bieden en alles in het werk te stellen om problemen in uw applicaties op te lossen.
  10. U gaat ermee akkoord geen applicatie te plaatsen die voor enig onrechtmatig doel kan worden gebruikt. U gaat er ook mee akkoord dat Zoho applicaties kan verwijderen die de servicevoorwaarden van Zoho of deze overeenkomst schenden.
Onafhankelijke ontwikkeling door Zoho

U begrijpt en erkent dat Zoho zelfstandig functies, applicaties, inhoud, producten of services kan maken die vergelijkbaar of concurrerend kunnen zijn met uw applicaties en niets in deze overeenkomst wordt opgevat als zijnde een beperking of verhindering voor Zoho om dit te doen.

Pre-release-materialen

Van tijd tot tijd hebt u toegang tot producten en technologie die vooraf zijn uitgebracht ('Pre-release-materialen'). Pre-release-materialen worden 'zoals ze zijn' ('as is') geleverd, exclusief garantie en ondersteuning, en kunnen bugs of fouten bevatten. Pre-release-materialen worden geleverd voor evaluatie- en testdoeleinden en zijn niet bedoeld voor productiegebruik, mogen nooit algemeen beschikbaar worden gesteld en kunnen op elk moment worden stopgezet. Er worden geen rechten in de pre-release-materialen aan u verleend op grond van deze overeenkomst, anders dan zoals uitdrukkelijk in deze overeenkomst is bepaald.

U stemt ermee in (i) de pre-release-materialen niet te decompileren of te demonteren en (ii) de pre-release-materialen niet te verhuren, te leasen, in licentie te geven, in sublicentie te geven of te distribueren.

Eigendom en feedback

Zoho bezit alle rechten en aanspraken op en alle belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten in het ontwikkelaarsplatform, tools voor ontwikkelaars, pre-release-materialen, Zoho Services, handelsmerken van Zoho en alle gerelateerde technologie, websites en inhoud (gezamenlijk de 'Zoho-materialen' genoemd). Met uitzondering van het beperkte gebruiksrecht dat uitdrukkelijk krachtens deze overeenkomst aan u is verleend, verleent Zoho u geen enkel recht of aanspraak op of belang in de Zoho-materialen. U behoudt het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten in uw applicaties, onder voorbehoud van de rechten van Zoho in alle onderliggende Zoho-materialen. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst verleent u Zoho een volledig betaald(e), royalty-vrij(e), niet-exclusief/niet-exclusieve, wereldwijd(e), onherroepelijk(e) recht en licentie, onder al uw intellectuele eigendomsrechten, om uw applicatie en de inhoud ervan te gebruiken, uit te voeren en weer te geven voor het beoordelen van de applicatie en voor het beschikbaar stellen van uw applicatie aan klanten.

U kunt Zoho opmerkingen sturen met betrekking tot de applicaties, het ontwikkelaarsplatform, de pre-release-materialen en Zoho Marketplace (gezamenlijk 'Feedback' genoemd). U verleent Zoho hierbij alle rechten en aanspraken op en eigendomsrechten van dergelijke feedback (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarin), en Zoho mag de feedback gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden zonder enige verplichting jegens u.

Uw verklaringen en garanties

U bent als enige verantwoordelijk voor (i) uw gebruik van het ontwikkelaarsplatform en (ii) uw applicaties. U verklaart en garandeert dat: (a) u volledig bevoegd bent om deze overeenkomst aan te gaan; (b) uw applicatie geen rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en rechten van privacy of publiciteit) of wetten, regels, voorschriften of besluiten zal schenden; (c) alle informatie die u aan Zoho verstrekt, waar, nauwkeurig en volledig is en zal zijn; en (d) uw applicatie geen virussen, wormen, malware of andere schadelijke code zal overdragen.

Klantgegevens

Met de tools voor ontwikkelaars kunt u applicaties ontwikkelen die toegang bieden tot klantgegevens of waarmee klantgegevens worden overgedragen aan derden. Deze functionaliteit is beschikbaar om u in staat te stellen applicaties te ontwikkelen die samenwerken met services van derden. U mag de functionaliteit voor toegang tot of overdracht van klantgegevens niet misbruiken en alleen gebruiken indien de klant hiervan op de hoogte is en hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Handelsmerken

Uw gebruik van handelsmerken, logo's of handelsnamen van Zoho (gezamenlijk 'Zoho-merken') moet voldoen aan de richtlijnen die Zoho heeft gepubliceerd met betrekking tot het gebruik van de Zoho-merken. U mag de Zoho-merken niet wijzigen of op verwarrende wijze gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het suggereren van sponsoring of goedkeuring door Zoho. U mag de Zoho-merken of enig deel daarvan niet gebruiken als onderdeel van uw bedrijfsnaam, handelsmerken of servicemerken. Zoho kan uw licentie om de Zoho-merken te gebruiken op elk moment beëindigen om welke reden dan ook.

Garantiedisclaimer

DE ZOHO-MATERIALEN WORDEN GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN' ('AS IS') EN 'MET ALLE FOUTEN'. ZOHO EN HAAR LICENTIEGEVERS VAN DERDEN WIJZEN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN WAARBORGEN, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL AF. ZOHO GEEFT GEEN VERKLARING, GARANTIE OF WAARBORG (A) MET BETREKKING TOT BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE ZOHO-MATERIALEN, (B) DAT ZOHO DE MATERIALEN VOOR ONTWIKKELAARS BLIJFT AANBIEDEN OF (C) DAT HET GEBRUIK VAN ZOHO-MATERIALEN VEILIG, TIJDIG, ONONDERBROKEN, FOUTLOOS ZAL ZIJN OF AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, IS ZOHO NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF ENIG VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZOHO VOOR ALLE MET DE ZOHO-MATERIALEN VERBAND HOUDENDE VORDERINGEN HOGER ZIJN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS ($ 100,00).

Vrijwaring

U stemt ermee in om Zoho, haar agenten, directeuren, werknemers, leveranciers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van en tegen eventuele verliezen, schadevergoeding, boetes en onkosten (inclusief de honoraria van juristen), voortvloeiend uit of verband houdend met claims dat u het ontwikkelaarsplatform hebt gebruikt in strijd met de rechten van een andere partij, in strijd met een wet, in strijd met bepalingen in deze overeenkomst, of enige andere claim betreffende uw gebruik van het ontwikkelaarsplatform, tenzij dit gebruik is toegestaan door Zoho.

Vertrouwelijkheid

U hebt mogelijk toegang gekregen tot bepaalde niet-openbare informatie, software en specificaties ('vertrouwelijke Zoho-informatie'), die vertrouwelijk en eigendom is van Zoho. 'Vertrouwelijke Zoho-informatie' omvat, zonder beperking: (a) pre-release-materialen; en (b) alle andere informatie die Zoho schriftelijk als 'vertrouwelijk' of met een gelijkwaardige aanduiding heeft aangemerkt.

U mag vertrouwelijke Zoho-informatie alleen gebruiken als dat nodig is voor de uitoefening van uw rechten die in deze overeenkomst zijn verleend. U gaat ermee akkoord vertrouwelijke Zoho-informatie niet openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoho. U gaat ermee akkoord dat u vertrouwelijke Zoho-informatie beschermt tegen onbevoegd gebruik, toegang of openbaarmaking op dezelfde manier als u uw eigen vertrouwelijke en eigendomsinformatie van vergelijkbare aard en in elk geval met niet minder dan een redelijke mate van zorg zou beschermen.

Wijzigingen

Wij kunnen de overeenkomst op elk moment wijzigen na u hiervan vooraf in kennis te hebben gesteld via een service-aankondiging of door u een e-mail te sturen op uw primaire e-mailadres. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze overeenkomst die uw rechten beïnvloeden, wordt u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte gesteld van de wijzigingen die per e-mail naar uw primaire e-mailadres worden verzonden.

U kunt uw gebruik van het ontwikkelaarsplatform beëindigen door Zoho binnen 30 dagen na het ontvangen van de melding van de gewijzigde overeenkomst op de hoogte te stellen van de beëindiging indien de overeenkomst dusdanig is gewijzigd dat hierdoor uw rechten in verband met het gebruik van het platform aanzienlijk worden aangetast. Als u gebruik blijft maken van het ontwikkelaarsplatform na de ingangsdatum van enige wijziging in de overeenkomst, geldt dat als acceptatie van de gewijzigde overeenkomst.

Termijn en beëindiging

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door Zoho schriftelijk op de hoogte te stellen of door het gebruik van en/of de toegang tot het ontwikkelaarsplatform te beëindigen. Zoho kan deze overeenkomst om welke reden dan ook of zonder opgave van reden beëindigen na een opzegtermijn van tien (10) dagen. Zoho kan ook uw gebruik van het ontwikkelaarsplatform opschorten of deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen als u deze overeenkomst schendt, als Zoho daartoe wettelijk verplicht is of als Zoho het ontwikkelaarsplatform niet meer aanbiedt. U begrijpt dat u na beëindiging geen toegang meer hebt tot het ontwikkelaarsplatform of tools voor ontwikkelaars en dat u alle vertrouwelijke Zoho-informatie in uw bezit moet verwijderen. Zoho is niet aansprakelijk jegens u voor kosten, uitgaven of schade als gevolg van de beëindiging van deze overeenkomst.

Arbitrage

Eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden beslecht door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Elke dergelijke controverse of claim wordt op individuele basis opgelost en wordt niet geconsolideerd in enige arbitrage met een claim of controverse van een andere partij. De beslissing van de arbiter is definitief en kan niet worden herzien. De arbitrage wordt uitgevoerd in Californië en het vonnis op basis van de arbitrale uitspraak kan worden uitgesproken door een bevoegde rechtbank. Ongeacht enig tegenstrijdig beding, kan Zoho te allen tijde een bevoegde rechtbank om voorzieningen of andere vormen van redelijke schadeloosstelling verzoeken.

Algemeen

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Zoho betrekking tot het betreffende onderwerp en vervangt alle voorgaande voorstellen, afspraken en communicatie. Een opheffing of wijziging van deze overeenkomst is alleen van kracht als deze schriftelijk tot stand is gekomen en door beide partijen is ondertekend. U mag geen rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst toewijzen, overdragen of delegeren en alle niet-toegestane toewijzingen zijn nietig. Zoho kan deze overeenkomst en haar rechten en verplichtingen overdragen aan een van haar dochterondernemingen of in verband met een fusie, reorganisatie, verwerving of andere overdracht van al haar activa of stemrechtverlenende effecten waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Deze overeenkomst schept of impliceert geen enkel partnerschap, agentschap of joint venture.