Hãy nói đúng

Chia sẻ bản nháp và nhận quan điểm mới hoặc ý kiến khác từ các đồng nghiệp của bạn trước khi nhấn nút gửi. Để các thành viên trong nhóm của bạn chia sẻ suy nghĩ của họ trong phần nhận xét để giúp củng cố bản nháp đó.

Tìm hiểu thêm.
Chia sẻ các bản nháp email với đồng nghiệp của bạn
Chia sẻ email và hội thoại với đồng nghiệp của bạn
Cập nhật thông tin cho nhóm

Bỏ qua chuỗi trả lời và chuyển tiếp dài lê thê mà thay vào đó, chỉ cần chia sẻ các email. Trao đổi ý tưởng với các thành viên trong nhóm và cập nhật cho họ về tiến trình mà không cần đến chuỗi vô tận các email.

Tìm hiểu thêm.
Chia sẻ cẩn thận

Chia sẻ nhiều email chỉ trong một lần, với tính năng chia sẻ thư mục tùy chỉnh. Đặt mức độ truy cập thư mục cho các thành viên trong nhóm, chỉ đọc hoặc viết và thay đổi mức độ truy cập của họ vào bất cứ lúc nào.

Bạn muốn các thành viên trong nhóm thay mặt bạn trả lời bằng địa chỉ email của bạn? Ủy quyền thư mục cho các thành viên trong nhóm, những người có thể trả lời email từ địa chỉ email của bạn.

Tìm hiểu thêm.
Ủy quyền thư mục hộp thư của bạn cho nhân viên