Tích hợp với Google Sheets.

Dễ dàng quản lý tất cả dữ liệu bạn cần ngay từ Drive của bạn. Giúp chuyển các lượt nộp biểu mẫu của bạn sang Google sheet và tự động lưu tập tin đính kèm của bạn.

Try Now

Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính.

Xem mọi mục nhập biểu mẫu đơn trong google sheet ngay khi được nộp. Sao lưu dữ liệu của bạn, tạo biểu đồ, thực hiện phép tính và phân tích thêm dữ liệu với bảng tính của bạn.


Lưu trữ tập tin đính kèm trong Google Drive.

Chuyển tất cả tập tin đính kèm do người trả lời gửi vào tài khoản Google Drive của bạn. Thu thập chữ ký trên biểu mẫu của bạn, và lưu chúng vào Drive. Duy trì tất cả tập tin của bạn ở một nơi và giữ chúng ngăn nắp.

Kết nối với Google Suite.

Chúng tôi đã giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho người dùng Google Suite. Giờ đây, bạn có thể trực tiếp thêm người dùng của mình từ Google Suite vào Zoho Forms chỉ bằng một nút bấm. Phối hợp hiệu quả với nhóm của bạn và hoàn thành công việc nhanh hơn. Tìm hiểu thêm