Cliq là ứng dụng năng suất, cộng tác và vui vẻ khi sử dụng.

Cộng tác với các thành viên trong nhóm qua cuộc gọi thoại hoặc video vào bất cứ lúc nào - ngay cả khi bạn đang di chuyển.

Nói chuyện với các đồng nghiệp của bạn. Đúng vậy!

Nói chuyện với các đồng nghiệp của bạn. Đúng vậy!

Nếu không thể đợi đến ngày mai hoặc khi thông tin cần nhập quá dài (hoặc nếu bạn không thể đánh vần thuật ngữ kỹ thuật thực sự kỳ lạ đó), chỉ cần gọi từ Cliq.

Cuộc gọi video: Hội họp từ bất cứ đâu.

Thiết lập ngay cuộc gọi video cả với các đồng nghiệp đang làm việc ở nơi khác trên thế giới. Nhập, chia sẻ tập tin và nói chuyện mà không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Cuộc gọi video: Hội họp từ bất cứ đâu.

Trò chuyện theo cách của bạn để giao tiếp kinh doanh hiệu quả.

Bắt đầu ngay