Tiếp thị qua email cho hệ thống bán hàng trong Bigin của bạn

Theo dõi tất cả các địa chỉ liên lạc và phát triển doanh nghiệp nhỏ của bạn với Bigin thông qua Zoho CRM. Sau đó, tiến xa hơn và tích hợp Zoho Campaigns với Bigin để đồng bộ hóa thông tin địa chỉ liên lạc và gửi chiến dịch email nuôi dưỡng và giữ chân khách hàng tiềm năng của bạn

Dùng thử miễn phí

Chiến dịch email có mục tiêu

Đồng bộ các địa chỉ liên lạc của bạn ngay lập tức hoặc theo định kỳ để chia sẻ dữ liệu với tài khoản Zoho Campaigns của bạn và gửi chiến dịch email liên quan.

Lưu giữ thông tin quan trọng

Chuyển các chi tiết liên hệ quan trọng từ Zoho Bigin sang Zoho Campaigns bằng cách tạo một trường trong Zoho Bigin cho các địa chỉ liên lạc, rồi ánh xạ các địa chỉ liên lạc này vào tài khoản Zoho Campaigns của bạn. Điều này sẽ giúp bạn nhắm mục tiêu xa hơn đến các địa chỉ liên lạc của mình và gửi email có liên quan đến họ.

Đẩy dữ liệu để quản lý liên hệ

Campaigns sẽ ghi lại thông tin những ai để nhấp vào và mở email của bạn. Sau đó, bạn có thể đẩy những thông tin này vào tài khoản Zoho Bigin của bạn để nhóm bán hàng liên hệ địa chỉ liên lạc đó và quản lý các hoạt động kinh doanh khác.

Sắp xếp các hoạt động tiếp thị qua email để thu hút các địa chỉ liên lạc và quản lý hệ thống bán hàng của bạn

Bắt đầu ngay