สร้างเนื้อหาหลักสูตรเชิงโต้ตอบ

สำหรับโรงเรียน

 • ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิก: สร้างชั้นเรียนเสมือนและถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรทางออนไลน์
 • บริหารเวลา: ติดตามกำหนดส่งงานที่มอบหมายและตารางเวลาเรียนโดยใช้พอร์ทัลทั่วไป
 • รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ: อัปเดตและตรวจสอบการเข้าเรียนและผลการเรียนของผู้เรียน
 • สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน: โพสต์กิจกรรมสำหรับแต่ละหัวข้อ
 • ส่งเสริมการเรียนรู้่เป็นกลุ่ม/ทีม: โพสต์การประเมินกลุ่มสำหรับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเพื่องาน/เป้าหมายที่มีร่วมกัน
 • รวบรวมความคิดเห็น: เชื้อเชิญให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นสำหรับหัวข้อหรือกิจกรรมแต่ละอย่าง

สำหรับบัณฑิตศึกษา

 • การปลูกฝังความรู้: สร้างชุมชนต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดมความคิดและแบ่งปันความคิดที่มีต่อหัวข้อ
 • แบ่งปันบทความ วิดีโอ บล็อก และเนื้อหาหลักสูตรภายในกลุ่มระดับเดียวกัน
 • ส่งเสริมการเขียนร่วมกันเป็นทีมและพัฒนาชุมชนการเขียน
 • สนับสนุนการจัดทำโปรเจคและงานร่วมกัน

สำหรับการวิจัย

 • สร้างโปรไฟล์ออนไลน์เกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจ หลักสูตรที่สอน ด้านที่เชี่ยวชาญ ฯลฯ
 • จัดแสดงเอกสารวิทยานิพนธ์และโพสต์งานที่กำลังทำอยู่
 • จัดระเบียบแหล่งงานวิจัย การอ้างอิง และส่วนที่อ้างอิงจากหนังสือ
 • จัดเก็บเอกสารอ้างอิงในงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์

เรียนรู้ แบ่งปัน และทำงานร่วมกัน

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรี