ซอฟต์แวร์วางแผนโครงการ

ทำไมคุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์วางแผนโครงการ

การสร้างแผนโครงการเป็นสิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อดำเนินโครงการใดๆ เรามักจะข้ามการวางแผนโครงการไปเพื่อเริ่มต้นการทำงานเลย เราไม่ตระหนักถึงคุณค่าของแผนโครงการในแง่ของการประหยัดเวลา เงิน ทรัพยากร เป็นต้น การวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความไม่แน่นอนในการดำเนินโครงการ

ก่อนที่คุณจะสร้างแผนโครงการ แผนโครงการจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าโครงการเกี่ยวข้องกับอะไร มีขอบเขตอย่างไร และคุณจะบรรลุเป้าหมายตลอดทั้งโครงการของคุณได้อย่างไร

แผนโครงการ

เช่น โครงการของคุณอาจมีลักษณะในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ :

วางแผนโครงการที่คุณต้องการกำหนดผลลัพธ์ที่เหมาะสม มอบหมายทรัพยากร ติดตามระยะเวลากิจกรรมและประมาณการต้นทุน ด้วยเหตุนี้คุณต้องมีซอฟต์แวร์วางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ง่ายและแน่นอนที่สุดมีราคาที่เหมาะสม ด้วย Zoho Projects ที่คุณใช้เป็นซอฟต์แวร์วางแผนโครงการของคุณ คุณจะมีเวลามากขึ้นในการทำงานหลักและใช้เวลาน้อยลงในการจัดการงานต่างๆ

ประโยชน์หลักสำหรับธุรกิจของซอฟต์แวร์วางแผนโครงการ

คุณลักษณะที่สำคัญ

กำหนดมาตรฐานโครงการ

ประสิทธิภาพของโครงการทั้งหมดวัดผลเทียบกับสามจุดเริ่มต้นของโครงการ เช่น ขอบเขต ตารางเวลาและต้นทุน ซึ่งเป็นรากฐานและใช้เพื่อกำหนดว่าโครงการดำเนินไปตามที่วางแผนหรือไม่ระหว่างดำเนินโครงการ ทั้งสามเป็นรากฐานของการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม

สิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการคือ เข้าใจโครงการอย่างชัดเจน และขอความเห็นพ้องกันว่าจำเป็นต้องทำงานใดและโดยบุคคลใดในทีม ผู้จัดการควรตระหนักถึงการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย / ลูกค้าและจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรระหว่างการดำเนินโครงการ

พัฒนาขอบเขตโครงการ

เป็นที่โต้แย้งกันว่าข้อความขอบเขตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในแผนโครงการและต้องมี: ความต้องการทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและประโยชน์ของการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นเหมือนสัญญาระหว่างผู้จัดการโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น

กำหนดตารางเวลาพื้นฐานโครงการ

เมื่อผลงานโครงการได้รับการยืนยันในข้อความขอบเขต จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างรายการงานย่อย (WBS) ของผลลัพธ์ทั้งหมด ขอบเขตประกอบด้วยผลลัพธ์ทั้งหมดที่ต้องผลิตในโครงการ และต้องระบุงานทั้งหมดที่ต้องทำ

สื่อสารแผนโครงการ

ลักษณะที่สำคัญของแผนโครงการคือ แผนสื่อสาร แผนสื่อสารต้องระบุ: บุคคลใดในโครงการต้องการรายงานใดในโครงการและบ่อยครั้งเท่าใด จะแจ้งปัญหาอย่างไร ใครจะแก้ไขปัญหา เมื่อใดและจะจัดเก็บข้อมูลโครงการที่ใด ในรูปแบบใดและใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง