Làm thế nào để bạn tiếp tục nhận thêm người trả lời khảo sát?

tạo khảo sát Tạo Khảo sát

Tạo khảo sát với độ dài bất kỳ và sử dụng các trang không đủ điều kiện để lọc người trả lời không thuộc thị trường mục tiêu của bạn. Để lại thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ và email để bảo vệ tốt nhất quyền riêng tư của người trả lời.

tạo khảo sát Chọn người tham gia

Chọn đối tượng mục tiêu của bạn bằng cách chọn một phân khúc, chẳng hạn như quốc gia, tuổi, giới tính hoặc thu nhập hộ gia đình. Thêm tất cả những câu trả lời bạn cần và bạn đã có thể bắt đầu.

tạo khảo sát Phân tích ngay lập tức

Khi nhận được phản hồi, bạn có thể dễ dàng phân tích câu trả lời bằng báo cáo tùy chỉnh trong Zoho Survey. Và nếu bạn cần phân tích toàn diện hơn, hãy xuất báo cáo của bạn sang Zoho Sheet hoặc Google Sheets.

Giá được tính như thế nào?

Chi phí được xác định bởi 3 yếu tố.
Các câu trả lời #1

Số lượng phản hồi khảo sát bạn cần.

Câu hỏi #2

Số lượng câu hỏi trong khảo sát của bạn.

Tiêu chí #3

Các thuộc tính nhắm đến mục tiêu khác nhau như vị trí, giới tính, tuổi tác, v.v..

Tạo bảng của bạn

Tính toán chi phí để thu thập thêm người trả lời khảo sát.