Quản lý trường hợp nhân sự để sắp xếp các câu hỏi và dọn sạch hộp thư đến của bạn

Hãy tưởng tượng một hệ thống quản lý trường hợp có thể xử lý tất cả câu hỏi của nhân viên. Zoho People sẽ giúp bạn sắp xếp và tổ chức lại các câu hỏi, theo dõi trạng thái và trả lời kịp thời.

Xem video

Get Started

Các danh mục phân loại câu hỏi

Tạo các danh mục, phân công một nhóm, bộ phận hoặc người dùng làm đại diện và đảm bảo trả lời tất cả mọi câu hỏi. Bạn có thể thêm tài liệu như Các câu hỏi thường gặp, URL, biểu mẫu và chính sách để tham khảo nhanh và tạo các đài đặt dựa trên vị trí nếu tổ chức của bạn có văn phòng trên toàn cầu.

Theo dõi yêu cầu. Kiểm tra trạng thái yêu cầu.

Nhân viên và người đại diện có thể kiểm tra trạng thái của tất cả các câu hỏi, chẳng hạn như đang mở, đang xử lý, đã đóng, đang chờ xử lý hoặc tạm dừng. Bạn muốn người quản lý hoặc đồng nghiệp của mình tham gia vào? Chỉ cần @nhắc đến họ, họ sẽ trở thành thành viên của cuộc hội thoại.

Bình luận mang đến sự tiện lợi

Thay thế email, thư từ qua lại bằng các bình luận dễ dàng như trên mạng xã hội. Có thể ghi lại các lưu ý một cách đơn giản. Giúp nhân viên và đại diện của bạn hợp tác tốt hơn và nhanh chóng giải quyết các yêu cầu.

Phân công nhiệm vụ và hoàn thành công việc

Không phải tất cả câu hỏi đều như nhau và một vài trong số đó yêu cầu phản hồi phức tạp. Thế nhưng đây không nên là vấn đề. Thêm công việc, phân công nhân viên và thiết lập ngày đến hạn mà không cần phải thay đổi qua lại nhiều tab.

Nhận thông báo

Mỗi thao tác sẽ có một thông báo. Từ lúc bắt đầu một trường hợp, thêm bình luận, thay đổi trạng thái và sau cùng là đóng yêu cầu lại, tất cả những người liên quan đều luôn được cập nhật.

Báo cáo trường hợp của bạn

Có cái nhìn tổng quát về các trường hợp đang được xử lý, dù là đang mở, tạm dừng, đã hoàn thành, đã đóng, đang chờ xử lý hay đã hủy. Đưa ra quyết định sáng suốt về danh mục có nhiều trường hợp đang chờ xử lý và đã hoàn thành nhất.

Your case reports

Get a consolidated picture of cases in-progress, whether they're open, on-hold, completed, closed, pending, or cancelled. Make informed decisions about which category has the most pending or completed cases.

Simplify HR processes. Champion your workforce.

Get Started