Quản lý hồ sơ nhân sự không bị xáo trộn

Không cần mất thời gian tìm kiếm trong hộp thư đến của bạn hay lục tung mớ giấy tờ nữa. Giờ đây bạn đã có thể phân loại tất cả tài liệu của mình, cho phép truy cập dễ dàng vào các loại tài liệu như chính sách và chia sẻ thông tin mật cho đúng người.

Get Started

Trung tâm lưu giữ dành cho mọi tài liệu của bạn

Tủ hồ sơ Zoho People giúp bạn sắp xếp, tổ chức và lưu trữ tài liệu an toàn. Bạn có thể lưu trữ và chia sẻ các tài liệu chung như chính sách và sổ tay bên dưới các tập tin của tổ chức để thuận tiện liên lạc hơn. Các tài liệu mật như tập tin đánh giá, hồ sơ hạnh kiểm và thông tin nhạy cảm khác có thể được lưu trữ dưới dạng tập tin nhân viên có yêu cầu quyền truy cập.

Thông báo đã được chú ý

Thông báo cho nhân viên qua email mỗi khi có tập tin mới được thêm vào tủ. Cải thiện nhận thức về các chính sách của công ty và tăng mức hiển thị của các chính sách này trong toàn tổ chức của bạn.

Lưu trữ an toàn thông tin nhạy cảm

Chia sẻ các tài liệu quan trọng với nhân viên, vai trò hay truy cập từ một vị trí cụ thể. Bạn có thể tăng cường tính bảo mật bằng cách chia sẻ tài liệu trực tiếp cho người quản lý báo cáo. 

Đã ký, lưu trữ và phân phối

Từ thư mời nhận việc, hợp đồng đến chính sách, có rất nhiều tài liệu phải được gửi ra ngoài để trình ký. Zoho People tích hợp với các công cụ ký tên điện tử để giúp bạn nhận lại các tài liệu đã ký đúng hạn.

Simplify HR processes. Champion your workforce.

Get Started