Các biểu mẫu thông báo

Tải thông tin đúng và chính xác. Chúng tôi có mọi trường bạn cần cho tất cả thông tin bạn sắp thu thập. Xây dựng các biểu mẫu tùy chỉnh cho mỗi trường hợp và lưu trữ an toàn dữ liệu của bạn.

Đăng ký miễn phí

Nhận thông tin

Tạo mọi loại biểu mẫu và tùy chỉnh với nhiều loại trường để đảm bảo bạn thu thập dữ liệu cần thiết. Trình tạo kéo và thả của chúng tôi giúp đơn giản hóa thao tác tạo biểu mẫu.

Nhận thông tin

Truy cập có kiểm soát

Bảo mật hồ sơ bằng cách xác định truy cập dựa trên cấp độ vai trò cho nhân viên và cấp quản lý. Cung cấp các dạng truy cập khác nhau cho các nhân viên khác nhau và đảm bảo bạn đang bảo vệ các thông tin đó khỏi những đôi mắt tò mò.

Truy cập có kiểm soát
Sao chép các biểu mẫu và tiết kiệm thời gian

Sao chép các biểu mẫu và tiết kiệm thời gian

Sao chép các biểu mẫu với các trường tương tự và tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Chấm dứt việc tạo biểu mẫu từ đầu với Zoho People.

Thu thập thông tin có giá trị

Sử dụng xác nhận tùy chỉnh để thiết lập hạn chế đối với các giá trị mà nhân viên có thể nhập vào các trường biểu mẫu. Bằng cách tạo xác nhận cho các trường biểu mẫu, bạn có thể đảm bảo đáp ứng được các điều kiện cụ thể. Điều này cũng có nghĩa là không thể thực hiện thay đổi trong trường biểu mẫu nếu thông tin chưa được xác nhận.

Thu thập thông tin có giá trị

Sử dụng thao tác tùy chỉnh để hoàn thành công việc

Thao tác tùy chỉnh sẽ giúp bạn kích hoạt các sự kiện mà không cần cấu hình workflow. Thiết kế các nút bắt đầu quá trình tải xuống một tài liệu hoặc tự động gửi email cho một người nào đó đã đăng ký để đào tạo.

Sử dụng thao tác tùy chỉnh để hoàn thành công việc

Đơn giản hóa quy trình nhân sự. Đấu tranh cho lực lượng lao động của bạn.

Đăng ký miễn phí