Biểu mẫu phụ: Biểu mẫu bên trong biểu mẫu

Biểu mẫu phụ là biểu mẫu trong một biểu mẫu có chứa bộ câu hỏi. Bộ câu hỏi cụ thể đó có thể được sao chép hoặc lặp lại linh động trong các mục lặp lại. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu phụ để thu thập nhiều mục nhập của cùng một danh mục dễ dàng. Ví dụ: một nhân viên đăng ký kỳ nghỉ có thể dễ dàng liệt kê các thành viên trong gia đình và thông tin chi tiết của họ trong biểu mẫu phụ thu thập thông tin về người phụ thuộc.

Dùng thử ngay

Chọn từ danh sách trường dài

Bạn có thể dùng bất kỳ trường nào được hỗ trợ trong biểu mẫu phụ để thu thập dữ liệu dễ dàng hơn. Tùy chỉnh các thuộc tính của mỗi trường riêng lẻ trong một biểu mẫu phụ giống như bạn làm trong biểu mẫu thông thường. Cho phép người trả lời gửi dữ liệu qua các trường lựa chọn, điền vào một hoặc nhiều dòng thông tin và thậm chí là tải lên tài liệu và hình ảnh.
Biểu mẫu phụ

Tiến hành giao dịch mà không gặp khó khăn

Bạn có thể đưa biểu mẫu phụ vào biểu mẫu đơn hàng của mình để đơn giản hóa các đơn hàng và giao dịch phức tạp. Cho phép khách hàng thêm danh sách các mặt hàng có giá được bạn cấu hình trước, dựa trên các biến số cài đặt sẵn. Biểu mẫu sẽ tự động tính tổng giá tiền dựa trên giá trị đã gán của sản phẩm và công thức được ánh xạ để tính tổng các giá trị này, chỉ cho khách hàng của bạn thấy tổng chi phí trong khoản thanh toán cuối cùng.

Đơn giản hóa thao tác đăng ký tẻ nhạt

Cho phép người trả lời gửi nhiều mục nhập trong các phần lặp lại khi đăng ký mà không phải gửi nhiều biểu mẫu. Ví dụ: trong biểu mẫu ứng tuyển nhân viên, ứng viên có thể được phép ứng tuyển cho nhiều vị trí mở khác nhau. Một ví dụ khác là học viên có thể được cung cấp tùy chọn liệt kê nhiều lựa chọn môn học chính khi đăng ký khóa học. Biểu mẫu phụ cho phép bạn tổng hợp tất cả dữ liệu theo cách toàn diện, sau đó phân tích và lọc dữ liệu trong bản ghi.

Tùy chỉnh biểu mẫu phụ

Thêm nhãn và hướng dẫn để hướng dẫn người trả lời trong lựa chọn của họ. Điều chỉnh số mục nhập được gửi trong mỗi phản hồi biểu mẫu. Bạn có thể hạn chế truy cập vào biểu mẫu phụ mà không cần xóa bỏ bằng cách ẩn trong biểu mẫu trực tiếp.

Kiểm soát bản trình bày của biểu mẫu phụ bằng cách để xuất hiện dưới dạng hộp bật lên hoặc kết hợp trong nội dung của biểu mẫu.