Thông báo qua email cho các biểu mẫu.

Gửi email cá nhân cho người trả lời của bạn, nhận thông báo khi biểu mẫu được nộp, và tự động thông báo cho nhóm của bạn biết về các nhiệm vụ được giao cho họ.

Try Now

Thông báo email ngay lập tức.


Nhận thông báo email với mỗi lượt nộp biểu mẫu để đảm bảo không bỏ lỡ mọi cơ hội kinh doanh của bạn. Thiết lập điều kiện để gửi những email này trực tiếp đến đúng thành viên trong nhóm và đơn giản hóa tiến trình công việc của bạn.

Receive email alerts

Tăng cường sự quan tâm bằng việc theo dõi cá nhân.

Gửi email liên quan trực tiếp đến đối tượng. Bằng cách cung cấp thông tin phù hợp với câu trả lời trên biểu mẫu, bạn sẽ tạo ra nội dung có giá trị cho người trả lời của bạn. Tạo ấn tượng tốt ban đầu và thiết lập phong cách cho việc giao tiếp trong tương lai.

Không chỉ là thông điệp chào mừng.

Giúp email xác nhận trở nên hữu ích hơn. Đính kèm bản sao PDF của phản hồi biểu mẫu, tài liệu và bao gồm một liên kết cho phép mọi người chỉnh sửa hoặc cập nhật phản hồi của họ. Với tính năng theo vết trang chính thức này, bạn có thể sử dụng biểu mẫu để thu thập thông tin quan trọng hoặc nhạy cảm.

Send attachments

Đưa cả nhóm của bạn lên cùng một trang.

Thông báo cho toàn bộ nhóm của bạn về các lượt nộp biểu mẫu bạn nhận được. Thêm đồng nghiệp của bạn làm người phê duyệt, và phân công nhiệm vụ cho họ. Nhận thông báo qua email khi hoàn thành nhiệm vụ để bạn được thông báo mọi lúc mọi nơi.