Bảo mật dữ liệu khách hàng của bạn với Zoho Desk.

Dùng thử miễn phí

Mang cấu trúc đến cho dịch vụ khách hàng của bạn.

Không phải ai trong công ty cũng có cùng trách nhiệm trong trải nghiệm của khách hàng. Bộ phận trợ giúp của bạn bao gồm một số vai trò, từ nhân viên đến người ra quyết định. Bẳng Vai trò, bạn có thể tạo toàn bộ sơ đồ của tổ chức trong Zoho Desk, quản lý thông tin hiển thị cho từng vai trò và đặt các thao tác mà mỗi vai trò có thể thực hiện. Quản lý vai trò giúp bạn duy trì tính toàn vẹn của thông tin khách hàng.

Tạo hồ sơ cho nhóm của bạn.

Bạn có thể liên kết một loạt các vai trò với một hồ sơ như Nhân viên hoặc Quản trị viên và đảm bảo họ có các quyền phù hợp để thực hiện các thao tác liên quan đến dịch vụ khách hàng. Zoho Desk cung cấp một tập hợp các cấu hình mặc định giúp bạn khởi động quá trình này. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh hồ sơ và quyền để phù hợp với nhóm.

Create profiles

Bảo vệ và bảo mật dữ liệu của bạn.

Kiểm soát xem ai có thể truy cập dữ liệu trong mỗi mô-đun trong bộ phận trợ giúp của bạn, sử dụng quyền chia sẻ dữ liệu để giúp giữ bảo mật cho dữ liệu. Khi bạn đặt mô-đun ở chế độ Công khai, mọi người trong bộ phận trợ giúp của bạn có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu trong đó; Chế độ Chỉ đọc cho phép nhân viên có thể xem bản ghi nhưng không thể chỉnh sửa và chế độ Riêng tư chỉ cho phép chủ sở hữu của bản ghi xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu.

Áp dụng bảo mật cấp độ trường.

Bộ phận trợ giúp chứa thông tin khách hàng quan trọng cung cấp ngữ cảnh cho nhân viên. Kích hoạt bảo mật cấp trường cho phép bạn quyết định xem những ai có thể chỉnh sửa trường nào trong mọi bố cục mà bạn tạo, do đó hạn chế khả năng vi phạm tính bảo mật. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các đặc quyền và quyền truy cập của từng nhân viên trong nhóm dựa trên vai trò và trách nhiệm của họ trong tổ chức.

Field level permissions

Tuân thủ theo GDPR.

Không riêng gì trong dịch vụ khách hàng, điều quan trọng là bảo mật cho dữ liệu nhạy cảm. Tại Zoho Desk, chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư và thu thập dữ liệu của người dùng. Khi GDPR, luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trong toàn EU được ban hành, chúng tôi chỉ tăng cường cài đặt quyền riêng tư hơn nữa. Hãy xem một số cách chúng tôi thực hiện để bảo đảm an toàn tối đa cho bạn và khách hàng của bạn.

Learn More

Bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày.

Bắt đầu