Zoho Mail - บัญชี POP ใน Thunderbird

บัญชี POP - Thunderbird

ขั้นตอนในการกำหนดค่าบัญชี Zoho ของคุณเป็น POP ใน Thunderbird

 1. เปิดใช้ POP ในอินเตอร์เฟซ Zoho Mail
 2. เรียกใช้แอปพลิเคชัน Thunderbird ในระบบของคุณ
 3. เลือก เครื่องมือ » การตั้งค่าบัญชี คลิก ‘เพิ่มบัญชีใหม่'
 4. เลือก ‘การกำหนดค่าด้วยตนเอง’ ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น 
 5. ป้อนชื่อดิสเพลย์ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านบัญชีของคุณ
 6. คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าบัญชีในอุปกรณ์อื่นหากมีการเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยในบัญชีของคุณ
 7. ในชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ ให้ป้อน pop.zoo.com เป็นขาเข้าและ smtp.zo.com เป็นขาออก
 8. เลือกหมายเลขพอร์ตเป็น ‘995’ และ ‘465’ ตามลำดับ 
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทการรับรองความถูกต้องเป็น ‘รหัสผ่านปกติ‘ ในทั้งสองเซิร์ฟเวอร์ 
 10. ป้อน ‘ที่อยู่อีเมลแบบเต็ม’ เป็นชื่อผู้ใช้ 
 11. คลิก ‘เสร็จสิ้น’ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง บางครั้งการคลิก ‘ทดสอบ’ อาจทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดและรีเซ็ตการตั้งค่าที่ป้อนไว้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com