การกําหนดเส้นทางอีเมล

ตัวเลือกการส่งขั้นสูง - การกำหนดเส้นทางอีเมล

ตัวเลือกการกำหนดเส้นทางอีเมลขั้นสูง (ตัวเลือกการประเมิน)

ขั้นแรก ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่าการกำหนดเส้นทาง และระบุพารามิเตอร์อื่นๆ ตามความต้องการของคุณ เมื่อคุณกำหนดค่าเรคคอร์ด MX ให้ส่งอีเมลไปยัง Zoho Mail คุณจะสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการส่งขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อกำหนดเส้นทางอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางอื่นๆ ตามตัวเลือกการส่งอีเมลที่เลือกไว้

ประเภทการส่ง

การส่งแบบแยก: ส่งอีเมลไปยังบัญชีที่ไม่มีอยู่เท่านั้น

คุณสามารถกำหนดค่า การส่งแบบแยก ได้เมื่อคุณมีชุดบัญชีใน Zoho Mail และบัญชีที่เหลืออยู่บนอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลที่ส่งมายังบัญชีที่มีอยู่ใน Zoho จะถูกส่งไปยัง Zoho เมื่ออีเมลมาถึงบัญชีซึ่งไม่มีอยู่ใน Zoho อีเมลนั้นจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เลือก แทนที่จะตีกลับอีเมล

การจัดส่งแบบคู่ขนาน: การส่งอีเมลคู่ขนานสำหรับบัญชีที่มีอยู่เท่านั้น  

คุณสามารถกำหนดค่า การส่งแบบคู่ขนาน เมื่อคุณต้องการให้มีการส่งอีเมลในทั้งสองเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมดใน Zoho ในกรณีที่มีอีเมลมาถึงที่บัญชีที่ไม่มีอยู่ อีเมลจะถูกตีกลับโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ Zoho และจะไม่ถูกตรวจสอบในเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง โดยพื้นฐาน การส่งแบบคู่ขนานจะสามารถกำหนดค่าได้เมื่อคุณมีบริการสำรองข้อมูลอีเมลหรือจัดเก็บถาวรข้อมูลที่อื่น หรือต้องการให้มีทั้งสองระบบอยู่ร่วมกันเนื่องจากเหตุผลหลายประการ

การกำหนดเส้นทางอีเมล: กำหนดเส้นทางอีเมลทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงบัญชีใน Zoho 

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือก 'การกำหนดเส้นทางอีเมล' ใน Zoho Mail เมื่อคุณต้องการกำหนดเส้นทางอีเมลทั้งหมดที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ โดยไม่คำนึงว่ามีการตั้งค่าบัญชีไว้ใน Zoho หรือไม่ อีเมลจะส่งไปยังบัญชี Zoho หากมีการตั้งค่าไว้

พารามิเตอร์ที่จำเป็นในการกำหนดค่าตัวเลือกการส่ง:

เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง: เซิร์ฟเวอร์ปลายทางเป็นชื่อโดเมนที่ถูกต้องหรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถรับอีเมลได้โดยตรง เมื่อระบุชื่อโดเมนไว้ในปลายทาง อีเมลที่กำหนดเส้นทางจะถูกส่งไปยังระเบียน MX ของโดเมนที่ระบุไว้เป็นปลายทาง ในกรณีที่ระเบียน MX ถูกจัดไว้ให้โดยตรงในปลายทาง อีเมลจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้โดยตรง

เปลี่ยนซอง SMTP: เมื่อคุณระบุโดเมนอื่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง เช่น mydestination.com คุณอาจต้องการให้ส่งอีเมลไปยัง user@mydestination.com ในเซิร์ฟเวอร์อื่น หากเปิดใช้ตัวเลือกซอง SMTP เมื่อมีการกำหนดเส้นทางอีเมล อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมล user@mydestination.com เมื่ออีเมลถูกส่งจริงไปยัง user@mydomain.com ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในการระบุปลายทางเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อโดเมน

ส่งการตีกลับเมื่อการส่งเมลไปยังปลายทางล้มเหลว: เมื่อคุณเปิดใช้การกำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง เมลที่ส่งไปยังปลายทางอาจล้มเหลวเนื่องจากสาเหตุหลายประการ หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือก ส่งการตีกลับ อีเมลที่ถูกตีกลับจะถูกส่งไปยังผู้ส่ง คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอีเมลการตีกลับที่ส่งไปยังผู้ส่งได้โดยใช้ตัวเลือกนี้

ที่อยู่อีเมลการยืนยัน: ก่อนที่จะเปิดใช้การกำหนดเส้นทาง อีเมลการยืนยันจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเส้นทางไว้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เลือก คุณต้องป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องสำหรับใช้เป็นปลายทางการส่งอีเมลการยืนยัน เฉพาะในกรณีที่อีเมลถูกส่งสำเร็จแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเปิดใช้การกำหนดเส้นทางอีเมลได้

การกำหนดเส้นทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม: โดยทั่วไป เมื่ออีเมลถูกกำหนดเส้นทางไปยังที่อยู่อีเมลของกลุ่ม อีเมลนั้นจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของกลุ่มเท่านั้น หากเปิดตัวเลือก การกำหนดเส้นทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม อีเมลจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของสมาชิกกลุ่มแต่ละราย 

สถานะของตัวเลือกการนำส่งขั้นสูง - คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการกำหนดค่าเส้นทางอีเมลได้ที่นี่ 

การกำหนดค่าระบบการจัดเก็บอีเมล/การเก็บรักษาของบุคคลที่สาม

โดยทั่วไป เกตเวย์ขาเข้าและขาออกจะถูกใช้เมื่อคุณใช้ระบบของบริษัทอื่นสำหรับบริการต่างๆ เช่น การจัดเก็บอีเมล การสำรองข้อมูล หรือการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับนโยบายของบริษัท บริการจากบริษัทอื่นจะจัดเตรียมระเบียน MX หรือที่อยู่ IP ให้กับคุณ เพื่อใช้กับบริการและที่อยู่ IP ที่ใช้ในการส่งสำเนาไปยัง Zoho Mail

คุณต้องกำหนดค่าที่อยู่ IP ที่บริการของบริษัทอื่นจัดเตรียมให้เป็น 'เกตเวย์ขาเข้า' ในทำนองเดียวกัน เมื่อต้องการกำหนดเส้นทางอีเมลขาออกของคุณผ่านบริการของบริษัทอื่น คุณต้องกำหนดค่า MX หรือที่อยู่ IP ที่ซึ่งบริการจะยอมรับอีเมลสำหรับการสำรองข้อมูล ในฐานะเกตเวย์ขาออก คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการสำรองข้อมูลที่มีอยู่ใน Zoho Mail ได้ที่นี่ 

เกตเวย์ขาออก - รีเลย์อีเมลขาออก 

เกตเวย์อีเมลขาออกเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง ซึ่งได้รับการกำหนดค่าให้รีเลย์เซิร์ฟเวอร์ขาออกของโดเมนต่างๆ ขององค์กรของคุณ

คุณสามารถกำหนดค่าเกตเวย์ขาออกได้เมื่อต้องการรีเย์ลอีเมลขาออกทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่น เซิร์ฟเวอร์อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจะส่งอีเมลไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุไว้สำหรับผู้รับ เซิร์ฟเวอร์อื่นอาจจัดเก็บอีเมลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสำรองข้อมูลหรือการเก็บรักษาอีเมล 

เกตเวย์อีเมลขาเข้า

เกตเวย์ขาเข้าคือเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเส้นทางอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail ถ้าระเบียน MX ของโดเมนของคุณชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมหรือเซิร์ฟเวอร์การสำรองข้อมูล คุณอาจกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของคุณไปยัง Zoho ซึ่ง MX ไม่ได้ชี้ไปยัง Zoho ในกรณีดังกล่าว คุณจำเป็นต้องระบุที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะรีเลย์อีเมลไปยังบัญชีต่างๆ ที่นี่ วิธีนี้จะสร้างความมั่นใจว่าที่อยู่ IP ที่กำหนดค่าไว้จะถูกพิจารณาว่าเป็นที่อยู่ที่ถูกต้อง และจัดอยู่ในรายการที่ปลอดภัยสำหรับองค์กรของคุณ 
 

หมายเหตุ:

สำหรับผู้ใช้ที่สมัครใหม่ (แผนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย) การกำหนดเส้นทางอีเมลจะไม่พร้อมใช้งาน ดูที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com