Thỏa thuận cấp phép Zoho WorkDrive

Thỏa thuận cấp phép phần mềm này (“Thỏa thuận”) đặt ra các điều khoản cấp phép cho Zoho WorkDrive (“Phần mềm được cấp phép”) và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa quý khách hoặc đơn vị mà quý khách đại diện (“quý khách”) và Zoho Corporation (“Zoho").

Vui lòng đọc kỹ giấy phép sau, trước khi (i) tải xuống Phần mềm được cấp phép từ một trang web được ủy quyền hoặc (ii) cài đặt Phần mềm được cấp phép. Quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc Thỏa thuận cấp phép này, đã hiểu Thỏa thuận và đồng ý bị ràng buộc với các điều khoản của Thỏa thuận. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, đừng tải xuống hoặc cài đặt Phần mềm được cấp phép.

1. CẤP GIẤY PHÉP:

Phần mềm được cấp phép để sử dụng cùng với Zoho WorkDrive (“Dịch vụ được lưu trữ”). Zoho cấp cho quý khách giấy phép không phải là độc quyền, không thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới để sử dụng Phần mềm được cấp phép, bao gồm tài liệu người dùng và các bản cập nhật mà quý khách có quyền, là một phần trong gói đăng ký Dịch vụ được lưu trữ. Quý khách hiểu rằng quý khách yêu cầu gói đăng ký hợp lệ đối với Dịch vụ được lưu trữ để sử dụng Phần mềm được cấp phép và quý khách sẽ không thể sử dụng Phần mềm được cấp phép nếu gói đăng ký Dịch vụ được lưu trữ hết hạn hoặc chấm dứt.

2. SẢN PHẨM BÊN THỨ BA:

Phần mềm được cấp phép có thể chứa phần mềm có nguồn gốc từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Không giới hạn khả năng áp dụng chung của các điều khoản khác trong Thỏa thuận này, quý khách đồng ý rằng (a) quyền sở hữu cho bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào được tích hợp trong Phần mềm được cấp phép sẽ vẫn thuộc về bên thứ ba cung cấp cùng; và (b) quý khách sẽ không phân phối bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào như vậy có sẵn với Phần mềm được cấp phép, trừ khi các điều khoản cấp phép của phần mềm bên thứ ba đó có quy định khác.

3. TẬP TIN VÀ THƯ MỤC:

Để sử dụng Phần mềm được cấp phép như một phần của Dịch vụ được lưu trữ, Zoho sẽ cần sự cho phép của quý khách để đồng bộ hóa và lưu trữ Tập tin của quý khách. Theo đó, quý khách đồng ý cho phép Dịch vụ được lưu trữ truy cập vào các tập tin được lưu trữ trong máy tính của quý khách, trong thư mục do quý khách chọn, thông qua Phần mềm được cấp phép.

4. HẠN CHẾ SỬ DỤNG:

Ngoài tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Thỏa thuận này, quý khách không được:

  • sử dụng Phần mềm được cấp phép theo bất kỳ cách nào khác với việc kết hợp với Dịch vụ được lưu trữ
  • xóa bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền khác khỏi Phần mềm được cấp phép hoặc các bản sao của Phần mềm được cấp phép;
  • tạo bản sao nào ngoại trừ một bản sao lưu hoặc lưu trữ, cho mục đích khẩn cấp tạm thời;
  • thuê, cho thuê, cấp phép, cấp phép lại hoặc phân phối Phần mềm được cấp phép hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm được cấp phép trên cơ sở độc lập hoặc là một phần của ứng dụng của quý khách;
  • sửa đổi hoặc nâng cao Phần mềm được cấp phép;
  • đảo ngược kỹ nghệ, dịch ngược hoặc tháo rời Phần mềm được cấp phép;
  • sử dụng Phần mềm được cấp phép để đăng, công bố hoặc truyền bất kỳ văn bản, đồ họa hoặc tài liệu nào xâm phạm quyền riêng tư khác của người khác hoặc thông tin sai trái hoặc gây hiểu lầm hoặc có khả năng vi phạm bản quyền của người khác hoặc quảng bá niềm tin mù quáng, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc gây hại cho bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào;
  • cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào;
  • sử dụng Phần mềm được cấp phép để truyền vi-rút, sâu hoặc nội dung độc hại; và
  • tạo tải cho máy chủ của Zoho và các tài nguyên khác bằng cách sử dụng Phần mềm được cấp phép cho mục đích truyền tập tin giữa các máy tính.
5. HỖ TRỢ KỸ THUẬT:

Quý khách sẽ có quyền được hỗ trợ kỹ thuật cho Phần mềm được cấp phép như là một phần trong gói đăng ký Dịch vụ được lưu trữ.

6. THU THẬP THÔNG TIN CHI TIẾT SỬ DỤNG:

Zoho thu thập các thông tin chi tiết liên quan đến việc sử dụng Phần mềm được cấp phép của quý khách, như chi tiết giấy phép, loại cài đặt, cấu hình của hệ thống cài đặt Phần mềm được cấp phép, số liệu thống kê liên quan đến thời gian trực tuyến và thời gian ngoại tuyến của sản phẩm và tần suất sử dụng các tính năng khác nhau của Phần mềm được cấp phép ("Chi tiết sử dụng"). Chi tiết sử dụng được thu thập không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào. Zoho đồng ý cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu được thu thập liên quan đến việc sử dụng Phần mềm được cấp phép của quý khách theo yêu cầu. Quý khách hiểu và xác nhận rằng việc thu thập Chi tiết sử dụng bị vô hiệu hóa theo mặc định và việc thu thập này cần được cho phép thông qua giao diện người dùng của Phần mềm được cấp phép nếu quý khách muốn cho phép Zoho thu thập Chi tiết sử dụng.

7. QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

Zoho sở hữu mọi quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Phần mềm được cấp phép. Zoho bảo lưu rõ ràng tất cả các quyền không được cấp cho quý khách ở đây, bao gồm quyền ngừng hoặc không phát hành bất kỳ Phần mềm nào và thay đổi giá, tính năng, thông số kỹ thuật, khả năng, chức năng, điều khoản cấp phép, ngày phát hành, tính khả dụng chung hoặc đặc điểm của Phần mềm được cấp phép. Phần mềm chỉ được cấp phép và Zoho không bán cho quý khách.

8. KIỂM TRA:

Zoho có quyền kiểm tra việc quý khách sử dụng Phần mềm được cấp phép bằng cách thông báo bằng văn bản trước ít nhất bảy (7) ngày về ý định thực hiện kiểm tra tại các cơ sở của quý khách trong giờ hành chính.

9. BẢO MẬT:

Phần mềm được cấp phép chứa thông tin độc quyền của Zoho. Quý khách đồng ý thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để duy trì tính bảo mật của Phần mềm được cấp phép. Quý khách đồng ý truyền đạt hợp lý các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cho những người được quý khách thuê, những người tiếp xúc hoặc truy cập Phần mềm được cấp phép, để nỗ lực một cách hợp lý và đảm bảo rằng họ tuân thủ các điều khoản và điều kiện đó, bao gồm nhưng không giới hạn, không cố ý cho phép những người đó sử dụng bất kỳ phần nào của Phần mềm được cấp phép cho mục đích không được phép theo Thỏa thuận này.

10. TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH:

Zoho không đảm bảo rằng Phần mềm được cấp phép sẽ không có lỗi. Trừ khi được quy định ở đây, Phần mềm được cấp phép được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bảo hành tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không bảo đảm về hiệu suất hoặc kết quả quý khách có thể nhận được khi sử dụng Phần mềm được cấp phép. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc xác định sự phù hợp của việc sử dụng phần mềm được cấp phép và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng phần mềm này, bao gồm nhưng không giới hạn trong các rủi ro của lỗi chương trình, làm hỏng hoặc mất dữ liệu, chương trình hoặc thiết bị và không có hoặc gián đoạn của hoạt động.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM:

Trong mọi trường hợp, Zoho sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, trừng phạt hoặc làm mẫu hoặc hậu quả, hoặc thiệt hại cho mất mát trong kinh doanh, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin kinh doanh phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng chương trình hoặc bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên nào khác ngay cả khi Zoho đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Zoho đối với các nghĩa vụ của Zoho theo thỏa thuận này hoặc đối với phần mềm được cấp phép này sẽ không vượt quá phí đăng ký mà quý khách đã trả cho Dịch vụ được lưu trữ.

12. BỒI THƯỜNG:

Zoho đồng ý bồi thường và bảo vệ quý khách trước tất cả khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng, phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào mà Phần mềm được cấp phép vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền bí mật thương mại hợp lệ ở Hoa Kỳ của bất kỳ bên thứ ba nào; miễn là quý khách cung cấp; (i) thông báo bằng văn bản nhanh chóng cho Zoho về khiếu nại đó; (ii) hợp tác với Zoho trong việc bảo vệ và/hoặc giải quyết việc đó do Zoho chịu chi phí; và, (iii) cho phép Zoho kiểm soát việc bảo vệ này và mọi đàm phán giải quyết có liên quan. Trên đây là nghĩa vụ duy nhất của Zoho đối với quý khách và sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho quý khách theo Thỏa thuận này đối với việc vi phạm sở hữu trí tuệ.

Zoho sẽ không có nghĩa vụ bồi thường đối với các khiếu nại vi phạm dẫn đến hoặc bị cáo buộc do (i) mọi sự kết hợp, vận hành hoặc sử dụng Phần mềm được cấp phép với bất kỳ chương trình hoặc thiết bị nào không được Zoho cung cấp; (ii) mọi sửa đổi Phần mềm được cấp phép bởi một bên khác ngoài Zoho; và (iii) trong khung thời gian hợp lý, quý khách không thể thực hiện thay thế hoặc sửa đổi Phần mềm được cấp phép do Zoho cung cấp

13. CHẤM DỨT:

Thỏa thuận này là đồng thỏa thuận với gói đăng ký Dịch vụ được lưu trữ của quý khách. Quý khách có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách hủy hoặc trả lại cho Zoho tất cả các bản sao của Phần mềm được cấp phép mà quý khách có. Zoho có thể chấm dứt Thỏa thuận này trong trường hợp quý khách vi phạm Thỏa thuận này hoặc Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ được lưu trữ và quý khách không thể khắc phục vi phạm đó sau ba mươi ngày thông báo. Khi chấm dứt, quý khách sẽ hủy hoặc trả lại cho Zoho tất cả các bản sao của Phần mềm được cấp phép và xác nhận bằng văn bản rằng tất cả các bản sao biết được đã bị hủy. Tất cả các điều khoản liên quan đến bảo mật, từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này.

14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Thỏa thuận này sẽ được hiểu, giải thích và điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California, không gồm các xung đột với các quy định pháp luật. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế tất cả các thông tin, hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó giữa các bên. Mọi từ bỏ hoặc sửa đổi Thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, phần còn lại sẽ được dùng để giải thích nhằm tác động hợp lý đến ý định của các bên.