Làm việc trực tuyến

Tự tin phối hợp với các bên liên quan bên ngoài

Chia sẻ tập tin và phối hợp với nhóm bây giờ dễ dàng như pha cà phê hòa tan. Tuy nhiên, khi chia sẻ tập tin ra bên ngoài nhóm, điều quan trọng là phải giữ lại quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các tập tin này để ngăn ngừa mất dữ liệu hoặc xâm phạm thông tin.

Bắt đầu ngay
Cung cấp cho các tập tin

Cung cấp cho các tập tin và thư mục nhiều định tính

Tạo nhiều liên kết tùy chỉnh để chia sẻ cùng một tập tin hoặc thư mục với những người hoặc nhóm khác bên ngoài tổ chức. Dán nhãn tập tin để tham khảo dễ dàng, từ đó bạn có nhật ký của những người có quyền truy cập vào từng liên kết tập tin.

Kiểm soát

Bảo mật mỗi liên kết với quyền truy cập độc lập, mật khẩu, ngày hết hạn và thậm chí là hạn chế người nhận tải xuống tập tin. Bạn cũng có thể yêu cầu tên, số điện thoại và địa chỉ email của người dùng trước khi cho phép tải xuống.

Kiểm soát

Theo dõi tập tin của bạn

Theo dõi hoạt động của người dùng trên mỗi liên kết chia sẻ bên ngoài riêng biệt. WorkDrive cung cấp số liệu thống kê về những người đã xem hoặc tải xuống tập tin của bạn, thời điểm họ thực hiện các hoạt động này và số lần thực hiện.

Theo dõi
Thu hồi

Thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào

Bạn muốn ngừng chia sẻ tập tin ngay lập tức? Xóa liên kết chia sẻ ra bên ngoài để thu hồi quyền truy cập cho một người hoặc nhóm cụ thể mà liên kết đã được tạo cho người hoặc nhóm đó.

Hạn chế chia sẻ ra bên ngoài

Bạn có tập tin của nhóm bí mật không nên được chia sẻ ra bên ngoài? Đừng lo: chỉ cần tắt tính năng chia sẻ ra bên ngoài cho toàn bộ nhóm hoặc cho một Thư mục nhóm cụ thể để tập tin không chia sẻ được với người bên ngoài.

Hạn chế chia sẻ ra bên ngoài

Tất cả thông tin chi tiết về việc chia sẻ ra bên ngoài ở một nơi

Bạn gặp khó khăn trong việc theo dõi dữ liệu được chia sẻ ra bên ngoài của mình? WorkDrive tổng hợp một danh sách đầy đủ các liên kết được chia sẻ ra bên ngoài trong Thư mục nhóm ở một nơi giúp bạn theo dõi dữ liệu người dùng, sao chép liên kết, thay đổi thuộc tính và xóa liên kết không mong muốn.

Bắt đầu ngay
Toàn bộ hoạt động chia sẻ ra bên ngoài