Mật khẩu của bạn luôn là của bạn.

Thiết lập quyền sở hữu rõ ràng và nắm toàn quyền kiểm soát tất cả các mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Thiết lập quyền sở hữu cho các tài khoản.

Kiểm soát truy cập vào các thông tin nhạy cảm bằng cách thiết lập rõ ràng ai sở hữu từng mật khẩu. Theo mặc định, bất cứ ai thêm mật khẩu sẽ là người duy nhất được phép nhìn thấy mật khẩu đó.

Thiết lập quyền sở hữu
cho các tài khoản.
Chuyển quyền sở hữu
khi có người rời khỏi.

Chuyển quyền sở hữu khi có người rời khỏi.

Nếu có người rời khỏi tổ chức của bạn, bạn có thể chuyển các bí mật họ sở hữu trong Zoho Vault cho quản trị viên. Ngoài ra, có thể sử dụng tính năng này khi một quản trị viên thêm tất cả các bí mật vào tài khoản Zoho Vault của bạn, sau đó gán các bí mật cho người dùng.

Thu thập bí mật khi có người rời khỏi trong sự bất hòa.

Nếu có người rời khỏi tổ chức của bạn trong sự bất hòa, siêu quản trị viên có thể chỉ cần thu thập các bí mật do người dùng đó sở hữu. Sau khi thu thập, người dùng sẽ mất quyền truy cập và siêu quản trị viên sẽ kiểm soát hoàn toàn các bí mật.

Thu thập bí mật khi có người rời khỏi trong sự bất hòa.
Gán vai trò để kiểm soát quyền truy cập.

Gán vai trò để kiểm soát quyền truy cập.

Zoho Vault đi kèm với ba vai trò mà bạn có thể gán cho người dùng để kiểm soát những gì mỗi người được phép làm và xem. Siêu quản trị viên kiểm soát tài khoản Zoho Vault và mời thêm người dùng. Quản trị viên có thể phê duyệt các yêu cầu chia sẻ bí mật và tạo chính sách mật khẩu.

Tích hợp Active Directory/LDAP.

Nhập người dùng và nhóm người dùng từ Windows Active Directory hoặc LDAP và tận dụng cơ chế xác thực.

Tích hợp Active Directory/LDAP.