Công cụ nâng cao để quản lý mật khẩu của bạn.

Dễ dàng tạo mật khẩu mạnh, thêm trường tùy chỉnh, nhập hàng loạt mật khẩu, xuất mật khẩu để truy cập ngoại tuyến an toàn.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Đặt mật khẩu mạnh hơn.

Tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn bằng trình tạo mật khẩu của Zoho Vault. Xác định chính sách mật khẩu cho tổ chức của bạn để đảm bảo mọi thành viên đều có mật khẩu mạnh.

Đặt mật khẩu mạnh hơn.
Lưu trữ mọi thứ bạn muốn.

Lưu trữ mọi thứ bạn muốn.

Thêm các trường nhập tùy chỉnh vào bí mật của bạn để lưu thêm thông tin. Bạn có thể tạo các trường loại mật khẩu ẩn đi để bảo vệ người dùng không bị người khác theo dõi màn hình của họ.

Định vị mật khẩu của bạn một cách dễ dàng.

Zoho Vault giúp bạn truy cập bí mật và các bản ghi khác một cách nhanh chóng bằng cách cho phép bạn sắp xếp và tìm kiếm ở tất cả các dạng xem bảng.

Định vị mật khẩu của bạn
một cách dễ dàng.
Truy cập mật khẩu ngay cả khi
bạn ngoại tuyến.

Truy cập mật khẩu ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Truy cập bí mật một cách thuận tiện khi bạn ngoại tuyến bằng cách tải xuống ở định dạng HTML được mã hóa. Bí mật của bạn sẽ bảo mật khi ngoại tuyến như khi trực tuyến vì vẫn cần phải mật khẩu để truy cập.

Nhập hàng loạt mật khẩu.

Nhập hàng loạt bí mật của bạn từ các trình quản lý mật khẩu khác vào Zoho Vault bằng cách sử dụng tùy chọn nhập.

Nhập hàng loạt mật khẩu.
Xuất mật khẩu.

Xuất mật khẩu.

Nhận bản sao của tất cả mật khẩu trong tập tin văn bản bằng Công cụ Xuất mật khẩu.