Kiểm soát việc truy cập mật khẩu bằng quy trình công việc

Thêm một lớp bảo mật bổ sung cho mật khẩu nhạy cảm cần chia sẻ

BẮT ĐẦU

Bảo vệ các tài khoản quan trọng

Các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức bảo mật riêng vì một số mật khẩu của họ sẽ được nhiều nhân viên sử dụng. Với tính năng kiểm soát truy cập mật khẩu, bạn có thể yêu cầu người dùng đưa ra yêu cầu hợp lệ để truy cập mật khẩu của bạn. Điều này ngăn chặn việc truy cập trái phép và giúp Bộ phận CNTT cũng như Ban quản lý theo dõi ai đã truy cập thông tin đăng nhập của mỗi tài khoản.

 • Đề cử quản trị viên để phê duyệt yêu cầu truy nhập

  Chọn quản trị viên để chia sẻ khối lượng công việc phê duyệt yêu cầu truy cập. Siết chặt bảo mật mật khẩu hơn nữa bằng cách yêu cầu hai hoặc nhiều quản trị viên phê duyệt để cấp quyền truy cập.

  Chọn người phê duyệt quyền truy cập mật khẩu cần chia sẻ
 • Lên lịch việc truy cập

  Yêu cầu truy cập mật khẩu ngay lập tức hoặc lên lịch truy cập trước. Với lý do và thời gian hợp lệ, quản trị viên của bạn có thể cấp quyền truy cập ngay khi ai đó cần mật khẩu.

  Lên lịch cho hoạt động truy cập mật khẩu
 • Tự động phê duyệt việc truy cập

  Tùy chỉnh việc phê duyệt truy cập bằng cách tự động phê duyệt vào các ngày trong tuần, ngày cuối tuần hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày. Bạn có thể làm mất hiệu lực các yêu cầu không được phê duyệt trong một khoảng thời gian nhất định.

  Chia sẻ mật khẩu an toàn | Tự động hóa việc phê duyệt truy cập mật khẩu bằng cách tích hợp bộ phận trợ giúp
 • Truy cập nhanh cho các yêu cầu hợp lệ

  Tích hợp hệ thống quản lý yêu cầu của nhóm CNTT hoặc quản trị của bạn với Vault để tự động phê duyệt truy cập cho ID yêu cầu hợp lệ. Đặt tiêu chí mà yêu cầu phải đáp ứng cho nhân viên hỗ trợ để truy cập mật khẩu liên quan. Cho phép nhân viên được chỉ định truy cập tất cả các yêu cầu mở của họ hoặc hạn chế chỉ một phạm vi yêu cầu nhất định dựa trên quy trình của đội ngũ hỗ trợ.

  Chọn tiêu chí tùy chỉnh để phê duyệt truy cập tức thì

Toàn quyền kiểm soát mật khẩu của bạn

Cấp quyền truy cập mật khẩu cho người dùng trong thời gian giới hạn và thu hồi quyền truy cập bất cứ khi nào cần thiết.

Tự động hóa việc quản lý mật khẩu bằng Zoho Vault

Bảo vệ mật khẩu nhạy cảm bằng biện pháp kiểm soát truy cập

BẮT ĐẦU