Không để mất quyền truy cập vào mật khẩu doanh nghiệp của bạn

Truy cập mật khẩu doanh nghiệp quan trọng, không được chia sẻ trong các trường hợp khẩn cấp

BẮT ĐẦU

Duy trì hoạt động kinh doanh của bạn 24/7

Mật khẩu doanh nghiệp quan trọng thường thuộc sở hữu của một vài nhân viên nhất định. Tuy nhiên, quyền truy cập vào những mật khẩu này luôn phải sẵn sàng ngay cả khi những nhân viên đó không có mặt. Với Vault, bạn có thể thêm các liên hệ khẩn cấp, những người có thể tạm thời truy cập tất cả mật khẩu doanh nghiệp trong tình huống khủng hoảng.

Sử dụng liên hệ khẩn cấp trong công cụ quản lý mật khẩu
  • Cấp quyền truy cập khẩn cấp cho các liên hệ đáng tin cậy

    Siêu quản trị viên có thể tự thêm mình hoặc bất kỳ người dùng nào từ tổ chức của họ làm liên hệ khẩn cấp đáng tin cậy. Những liên hệ này có đặc quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khi khủng hoảng kinh doanh và truy cập mật khẩu quan trọng.

    Cấp quyền truy cập khẩn cấp vào mật khẩu doanh nghiệp với Zoho Vault
  • Chấm dứt khi khả nghi

    Trong trường hợp khẩn cấp, liên hệ khẩn cấp được chỉ định có quyền truy cập tạm thời vào tất cả mật khẩu doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, siêu quản trị viên có thể buộc kết thúc tình trạng khẩn cấp đang diễn ra nếu họ thấy lý do không hợp lệ.

    Thu hồi các phiên truy cập khẩn cấp khả nghi bằng Zoho Vault

Theo dõi tất cả các hoạt động khẩn cấp

Vault sẽ thông báo cho mọi người dùng trong tổ chức qua email khi một liên hệ khẩn cấp được thêm vào, cũng như bất cứ khi nào trường hợp khẩn cấp được tuyên bố và kết thúc. Vault cũng sẽ kiểm tra tất cả các hành động được thực hiện trong thời gian trường hợp khẩn cấp theo thời gian thực.

Theo dõi các biên bản kiểm tra hoạt động truy cập khẩn cấp bằng Zoho Vault