Thông báo hết hạn mật khẩu

Cho phép kịp thời nhắc nhở người dùng thay đổi mật khẩu định kỳ

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Mỗi doanh nghiệp đều có chính sách mật khẩu riêng áp dụng cho tổ chức của mình. Với Vault, các quản trị viên giờ đây có thể buộc người dùng phải tuân thủ chính sách mật khẩu và đảm bảo rằng mật khẩu được thay đổi định kỳ.

Thiết lập chính sách mật khẩu cho người dùng

Thiết lập chính sách mật khẩu cho người dùng và xác định thời gian hết hạn mật khẩu. Thông báo cảnh báo được kích hoạt cho tất cả người dùng theo mặc định.

Thiết lập chính sách mật khẩu cho người dùng
Đặt lại mật khẩu đúng hạn

Đặt lại mật khẩu đúng hạn

Vault sẽ gửi lời nhắc tự động đến người dùng bắt đầu từ 3 ngày trước khi mật khẩu của họ hết hạn. Họ sẽ tiếp tục nhận được lời nhắc cho đến khi mật khẩu hết hạn để người dùng thay đổi mật khẩu đúng hạn.