Quy trình kiểm soát truy cập mật khẩu

Cấu hình quy trình yêu cầu-phát hành cho mật khẩu nhạy cảm.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Các tổ chức có thể có nhiều mật khẩu dùng chung quan trọng mà nhiều nhóm cần truy cập. Các mật khẩu này phải được quy định quyền truy cập nghiêm ngặt để ngăn chặn người truy cập trái phép. Tính năng kiểm soát truy cập mật khẩu sẽ giúp bạn thực hiện việc này bằng cách hạn chế quyền truy cập của người dùng. Người dùng cần yêu cầu quyền truy cập, sau đó sẽ có một hoặc nhiều quản trị viên phê duyệt.

Đề cử quản trị viên để phê duyệt yêu cầu truy nhập

Chỉ những quản trị viên được chọn mới được phép phê duyệt yêu cầu truy cập mật khẩu từ người dùng. Thậm chí bạn có thể cấu hình cho Vault chỉ phát hành những mật khẩu quan trọng sau khi người dùng được hai hoặc nhiều quản trị viên phê duyệt.

Đề cử quản trị viên để phê duyệt yêu cầu truy nhập
Tự động hóa quy trình phê duyệt yêu cầu truy cập

Tự động hóa quy trình phê duyệt yêu cầu truy cập

Chỉ định phê duyệt tự động yêu cầu truy cập trong các khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể kích hoạt tính năng này cho tất cả các ngày trong tuần, ngày cuối tuần hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày.

Giới hạn thời gian truy cập mật khẩu

Vô hiệu hóa các yêu cầu không được phê duyệt trong một khoảng thời gian và hạn chế thời gian truy cập mật khẩu của người dùng, nếu cần.

Giới hạn thời gian truy cập mật khẩu
Quản lý thời gian truy cập

Quản lý thời gian truy cập

Yêu cầu truy cập mật khẩu ngay lập tức hoặc yêu cầu trước, truy cập sau. Truy cập mật khẩu sau khi yêu cầu được phê duyệt bởi (các) quản trị viên và quyền truy cập sẽ được thu hồi sau khi công việc hoàn thành.

Bảo vệ mật khẩu nhạy cảm của bạn bằng quy trình yêu cầu-phát hành của chúng tôi

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ