Truy cập mật khẩu quan trọng mọi lúc

Có thể truy cập ngay lập tức vào mật khẩu quan trọng trong trường hợp khẩn cấp

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Mật khẩu quan trọng thường thuộc sở hữu của một số cá nhân xác định. Tuy nhiên, những mật khẩu này cần luôn luôn có sẵn, ngay cả khi chủ sở hữu mật khẩu không có mặt để phê duyệt yêu cầu truy cập. Vault giúp bạn tránh sự trì hoãn không cần thiết như vậy trong các trường hợp khẩn cấp bằng cách cho phép bạn đề cử một người liên hệ khẩn cấp, người này sẽ được giao quyền truy cập tạm thời vào tất cả mật khẩu doanh nghiệp.

Thêm liên hệ khẩn cấp

Siêu quản trị viên có thể tự chỉ định chính họ hoặc bất kỳ người dùng nào khác làm người liên hệ khẩn cấp. Người liên hệ khẩn cấp sẽ có quyền tuyên bố tình huống khẩn cấp. Mọi người trong tổ chức sẽ được thông báo qua email khi có một người liên hệ khẩn cấp được thêm vào.

Thêm liên hệ khẩn cấp
Kiểm soát truy cập khẩn cấp

Kiểm soát truy cập khẩn cấp

Khi một trường hợp khẩn cấp được tuyên bố, người liên hệ khẩn cấp có quyền truy cập tạm thời vào tất cả mật khẩu doanh nghiệp trong một khoảng thời gian có giới hạn. Siêu quản trị viên có quyền chấm dứt quyền truy cập khẩn cấp nếu lý do dẫn đến trường hợp khẩn cấp có điều đáng ngờ.

Theo dõi tất cả các hoạt động khẩn cấp

Mọi người trong tổ chức sẽ nhận được thông báo tức thì khi tình huống khẩn cấp được tuyên bố. Tất cả sự kiện trong khoảng thời gian xảy ra tình huống khẩn cấp đều được kiểm tra theo thời gian thực.

Theo dõi tất cả các hoạt động khẩn cấp