Điều khoản dịch vụ

Ngày cập nhật: ngày 19 tháng 3 năm 2015.
Ngày có hiệu lực: 19 tháng 4 năm 2015.

ĐÂY LÀ THỎA THUẬN GIỮA BẠN HOẶC ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN (sau đây gọi là “Bạn” hoặc “Đơn vị của bạn”) VÀ ZOHO CORPORATION (sau đây gọi là “Zoho”) QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG BỘ SẢN PHẨM HIỆU SUẤT KINH DOANH TRỰC TUYẾN VÀ PHẦN MỀM CỘNG TÁC CỦA ZOHO.

Các phần của Thỏa thuận này

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện sau đây (sau đây gọi là “Điều khoản chung”) và các điều khoản và điều kiện cụ thể cho việc sử dụng các Dịch vụ riêng lẻ (sau đây gọi là “Điều khoản dịch vụ cụ thể”), nếu có. Các Điều khoản chung và Điều khoản dịch vụ cụ thể được gọi chung là “Điều khoản”. Trong trường hợp có xung đột giữa Điều khoản chung và Điều khoản dịch vụ cụ thể, Điều khoản dịch vụ cụ thể sẽ được áp dụng.

Chấp nhận các điều khoản

Bạn phải đủ tuổi pháp lý để ký thỏa thuận ràng buộc và chấp nhận các Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản chung, vui lòng không sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý với Điều khoản chung nhưng không đồng ý với bất kỳ Điều khoản dịch vụ cụ thể nào, vui lòng không sử dụng Dịch vụ tương ứng đó. Bạn có thể chấp nhận Điều khoản bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm hoặc bấm vào nút cho biết là bạn chấp nhận các điều khoản hoặc sử dụng Dịch vụ thực tế.

Mô tả dịch vụ

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ để cộng tác và quản lý trực tuyến bao gồm trình xử lý văn bản, bảng tính, công cụ trình bày, trình tạo ứng dụng cơ sở dữ liệu, ứng dụng email, ứng dụng trò chuyện, trình sắp xếp, ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng và ứng dụng quản lý dự án (”Dịch vụ” hoặc “Các dịch vụ”). Bạn có thể sử dụng các dịch vụ cho mục đích cá nhân và kinh doanh hoặc cho mục đích kinh doanh nội bộ trong tổ chức mà bạn đại diện. Bạn có thể kết nối với các dịch vụ bằng bất kỳ trình duyệt Internet nào được các dịch vụ hỗ trợ. Bạn có trách nhiệm xin cấp quyền truy cập Internet và thiết bị cần thiết để sử dụng các dịch vụ. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa nội dung bằng tài khoản người dùng của mình và từ đó có thể công bố và chia sẻ nội dung đó.

Đăng ký Dịch vụ Beta

Chúng tôi có thể cung cấp một số Dịch vụ nhất định dưới dạng dịch vụ beta đóng hoặc mở (”Dịch vụ beta” hoặc “Các dịch vụ beta”) để thử nghiệm và đánh giá. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có toàn quyền và tùy ý quyết định thời gian thử nghiệm và đánh giá Các dịch vụ beta. Chúng tôi sẽ là người đánh giá duy nhất cho sự thành công của thử nghiệm đó và quyết định cung cấp Các dịch vụ beta dưới dạng dịch vụ thương mại, nếu có. Bạn sẽ không có nghĩa vụ phải đăng ký để sử dụng bất kỳ Dịch vụ có trả phí nào do bạn đăng ký Dịch vụ Beta. Chúng tôi có quyền ngừng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ beta bất kỳ vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, tạm thời hoặc vĩnh viễn, có hoặc không thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng Zoho sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mọi tổn thất liên quan, phát sinh hoặc là kết quả của việc sửa đổi, tạm hoãn hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ beta vì bất kỳ lý do nào.

Sửa đổi Điều khoản dịch vụ

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản sau khi đã thông báo cho bạn vào bất cứ lúc nào qua thông báo dịch vụ hoặc gửi email đến địa chỉ email chính của bạn. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Điều khoản có ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày về các thay đổi qua email chính của bạn. Bạn có thể chấm dứt sử dụng Các dịch vụ bằng cách gửi thông báo cho Zoho qua email trong vòng 30 ngày kể từ khi được thông báo về việc áp dụng các Điều khoản đã sửa đổi nếu Điều khoản đã sửa đổi đó có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của bạn khi sử dụng Các dịch vụ. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, bạn sẽ có quyền được hoàn trả theo tỷ lệ phần chưa sử dụng của tất cả các khoản phí đã trả trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sẽ được xem là bạn đồng ý với Điều khoản đã sửa đổi.

Nghĩa vụ đăng ký người dùng

Bạn cần đăng ký tài khoản người dùng bằng cách cung cấp tất cả các thông tin bắt buộc để truy cập hoặc sử dụng Các dịch vụ. Nếu bạn đại diện cho một tổ chức và muốn sử dụng Dịch vụ cho mục đích nội bộ của công ty, chúng tôi khuyên bạn và tất cả những người dùng khác trong tổ chức đăng ký tài khoản người dùng bằng cách cung cấp thông tin liên hệ của công ty. Đặc biệt, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng địa chỉ email công ty. Bạn đồng ý: a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn của quy trình đăng ký; và b) duy trì và cập nhật kịp thời thông tin đã cung cấp trong quá trình đăng ký thông tin để thông tin luôn được đúng đắn, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc nếu Zoho có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ, Zoho có thể chấm dứt tài khoản người dùng của bạn và từ chối việc sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Các dịch vụ ở hiện tại hoặc trong tương lai.

Tài khoản của tổ chức và Quản trị viên

Khi đăng ký tài khoản cho tổ chức, bạn có thể xác định một hoặc nhiều quản trị viên. Quản trị viên sẽ có quyền cấu hình Các dịch vụ dựa trên yêu cầu của bạn và quản lý người dùng cuối trong tài khoản của tổ chức. Nếu tài khoản tổ chức được bên thứ ba tạo và cấu hình thay mặt cho bạn thì bên thứ ba đó có thể đảm nhận vai trò quản trị viên cho tổ chức của bạn. Đảm bảo rằng bạn đã ký một thỏa thuận phù hợp với bên thứ ba như vậy để xác định các vai trò và hạn chế của bên đó với tư cách là quản trị viên của tài khoản của tổ chức.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm i) đảm bảo bảo mật mật khẩu cho tài khoản của tổ chức, ii) chọn các cá nhân có khả năng làm quản trị viên để quản lý tài khoản tổ chức và iii) đảm bảo rằng tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến tài khoản của tổ chức đều tuân thủ Thỏa thuận này. Bạn hiểu rằng Zoho không chịu trách nhiệm quản trị tài khoản và quản lý nội bộ Các dịch vụ cho bạn.

Bạn có trách nhiệm thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng tổ chức của mình không mất quyền kiểm soát tài khoản quản trị viên. Bạn có thể xác định một quy trình cần tuân thủ để khôi phục quyền kiểm soát trong trường hợp mất quyền kiểm soát tài khoản của quản trị viên bằng cách gửi email đến địa chỉ legal@zohocorp.com, miễn là quy trình đó được Zoho chấp nhận. Trong trường hợp không có quy trình khôi phục tài khoản quản trị viên nào được quy định, Zoho có thể cấp quyền kiểm soát tài khoản quản trị viên cho một cá nhân, cung cấp bằng chứng thỏa đáng cho Zoho chứng minh ủy quyền hành động thay mặt cho tổ chức. Bạn đồng ý không ép buộc Zoho phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ hành động thiện chí nào được Zoho thực hiện liên quan đế vấn đề này.

Thông tin cá nhân và quyền riêng tư

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Zoho qua Dịch vụ được quản lý bằng Chính sách bảo mật của Zoho. Việc chọn sử dụng Dịch vụ nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản của Chính sách về quyền riêng tư của Zoho. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật tên người dùng, mật khẩu và các thông tin nhạy cảm khác. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản người dùng của mình và đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi khi có người sử dụng trái phép tài khoản người dùng qua email đến địa chỉ accounts@zohocorp.com hoặc bằng cách gọi cho chúng tôi đến bất kỳ số nào liệt kê trên trang https://www.zoho.com/contact.html. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh do truy cập và/hoặc sử dụng trái phép tài khoản người dùng của bạn.

Thông tin liên lạc từ Zoho

Dịch vụ có thể bao gồm một số thông tin liên lạc từ Zoho như thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và bản tin. Bạn hiểu rằng những thông tin liên lạc này sẽ được xem là một phần của việc sử dụng Các dịch vụ. Là một phần trong chính sách của chúng tôi nhằm cung cấp cho bạn toàn bộ quyền riêng tư, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn tùy chọn từ chối nhận bản tin từ chúng tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể từ chối nhận thông báo dịch vụ và thư của quản trị.

Khiếu nại

Nếu chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ bất kỳ người nào liên quan đến các hoạt động của bạn khi sử dụng Các dịch vụ, chúng tôi sẽ chuyển khiếu nại đó đến địa chỉ email chính của tài khoản người dùng của bạn. Bạn phải trả lời trực tiếp cho người khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại mà chúng tôi chuyển tiếp và gửi bản sao cho Zoho trong quá trình liên lạc. Nếu bạn không trả lời người khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ ngày chúng tôi gửi email, chúng tôi có thể tiết lộ tên và thông tin liên hệ của bạn cho người khiếu nại để cho phép người khiếu nại có hành động pháp lý đối với bạn. Bạn hiểu rằng nếu không trả lời khiếu nại được chuyển tiếp trong thời hạn 10 ngày, bạn được cho là đã cho phép Zoho tiết lộ tên và thông tin liên hệ của bạn cho người khiếu nại.

Phí và Thanh toán

Các dịch vụ có sẵn theo gói đăng ký với các thời hạn khác nhau. Chỉ có thể thực hiện thanh toán bằng Thẻ tín dụng đối với các gói đăng ký có thời hạn dưới một năm. Gói đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn vào cuối mỗi giai đoạn đăng ký trừ khi bạn hạ cấp gói đăng ký có trả phí xuống gói miễn phí hoặc thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn gia hạn gói đăng ký đó. Tại thời điểm gia hạn tự động, phí đăng ký sẽ được tính vào Thẻ tín dụng mà bạn sử dụng gần đây nhất. Chúng tôi có tùy chọn thay đổi chi tiết nếu bạn muốn thực hiện thanh toán khi gia hạn bằng một Thẻ tín dụng khác. Nếu không muốn gia hạn gói đăng ký, bạn phải thông báo cho chúng tôi ít nhất bảy ngày trước ngày gia hạn. Nếu không hạ cấp xuống gói miễn phí và nếu không thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn gia hạn gói đăng ký, chúng tôi sẽ cho rằng bạn ủy quyền cho Zoho tính phí đăng ký vào Thẻ tín dụng mà bạn sử dụng trong lần gần đây nhất. Vui lòng bấm vào đây để tìm hiểu về Chính sách hoàn tiền của chúng tôi.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi mức giá của bất kỳ Dịch vụ nào hoặc tính phí sử dụng Các dịch vụ hiện đang miễn phí. Việc tăng phí nào sẽ không áp dụng cho đến khi chu kỳ thanh toán hiện tại của bạn hết hạn. Bạn sẽ không bị tính phí khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào trừ khi bạn đã chọn gói đăng ký có trả phí.

Hạn chế sử dụng

Ngoài tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Thỏa thuận này, bạn không được: (i) chuyển nhượng hoặc cung cấp Các dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác; (ii) cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trong số Các dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản; (iii) sử dụng liên kết của bên thứ ba đến các trang mà không đồng ý với các điều khoản & điều kiện website của họ; (iv) đăng liên kết đến các website của bên thứ ba hoặc sử dụng logo, tên công ty... mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của họ; (v) công bố bất kỳ thông tin cá nhân hoặc bí mật nào thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức nào mà không có sự đồng ý từ cá nhân hoặc tổ chức đó; (vi) sử dụng Các dịch vụ theo cách có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu hoặc làm hại máy chủ, mạng, hệ thống máy tính, tài nguyên của Zoho; (vii) vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào; và (viii) tạo thông tin định danh giả để đánh lừa người khác về nhận dạng hoặc nguồn gốc của bất kỳ thông tin liên lạc nào.

Hoạt động gửi thư rác và hoạt động bất hợp pháp

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm về nội dung bạn truyền tải qua Các dịch vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Các dịch vụ cho mục đích bất hợp pháp hoặc để truyền tài liệu bất hợp pháp, phỉ báng, quấy rối, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, lạm dụng, đe dọa, có hại, thô tục, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản cảm, xúc phạm tinh thần tôn giáo, khuyến khích phân biệt chủng tộc, chứa vi-rút hoặc mã độc hại, vi phạm hoặc xâm phạm tài liệu hoặc có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của người khác. Bạn đồng ý không sử dụng Các dịch vụ để truyền “thư rác, “thư dây chuyền”, “thư lừa đảo” hoặc gửi hàng loạt email không mong muốn. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Các dịch vụ nếu có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã sử dụng Các dịch vụ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép nào.

Chính sách tài khoản người dùng không hoạt động

Chúng tôi có quyền chấm dứt các tài khoản người dùng chưa thanh toán không hoạt động trong thời gian 120 ngày liên tục. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản người dùng đó sẽ bị xóa. Chúng tôi sẽ thông báo trước về việc chấm dứt này và đưa ra tùy chọn để sao lưu dữ liệu của bạn. Chính sách xóa dữ liệu có thể được thực hiện đối với bất kỳ hoặc tất cả Các dịch vụ. Mỗi Dịch vụ sẽ được xem là dịch vụ độc lập và riêng biệt nhằm mục đích tính toán thời gian không hoạt động. Nói cách khác, hoạt động của một trong Các dịch vụ không đủ để giữ cho tài khoản người dùng ở một Dịch vụ khác duy trì hoạt động. Trong trường hợp tài khoản có nhiều hơn một người dùng, nếu có ít nhất một trong số những người dùng đó hoạt động, tài khoản đó vẫn không được xem là hoạt động.

Quyền sở hữu dữ liệu

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu nội dung do bạn tạo hoặc lưu trữ. Bạn là chủ sở hữu nội dung do bạn tạo hoặc lưu trữ. Trừ khi được bạn cho phép rõ ràng, việc sử dụng Các dịch vụ không cấp phép cho Zoho sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, sửa đổi, đăng tải hoặc phân phối nội dung do bạn tạo hoặc lưu trữ trong tài khoản người dùng cho mục đích thương mại, tiếp thị hoặc mục đích tương tự khác của Zoho. Nhưng bạn sẽ cấp cho Zoho quyền truy cập, sao chép, phân phối, lưu trữ, truyền tải, định dạng lại, hiển thị công khai và thực hiện công khai nội dung tài khoản người dùng của bạn khi được yêu cầu cho mục đích cung cấp Các dịch vụ cho bạn.

Nội dung do người dùng tạo

Bạn có thể truyền hoặc đăng tải nội dung do bạn tạo bằng bất kỳ Dịch vụ nào. Tuy nhiên, bạn phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung đó và hậu quả của việc truyền hoặc đăng tải nội dung đó. Bất kỳ nội dung nào công khai sẽ có thể được truy cập công khai qua internet và có thể được các công cụ tìm kiếm thu thập và lập chỉ mục. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn không sơ suất làm công khai bất kỳ nội dung riêng tư nào. Đối với mọi nội dung bạn có thể nhận được từ những người dùng Các dịch vụ khác và được cung cấp cho bạn NHƯ NGUYÊN TRẠNG chỉ cho mục đích thông tin và sử dụng cá nhân, bạn đồng ý không sử dụng, sao chép, tái tạo, phân phối, truyền tải, truyền phát, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác nội dung đó cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của người sở hữu quyền đối với nội dung đó. Trong quá trình sử dụng Các dịch vụ, nếu gặp nội dung nào có (các) thông báo bản quyền hoặc tính năng bảo vệ chống sao chép, bạn đồng ý không xóa (các) thông báo bản quyền hoặc vô hiệu hóa tính năng bảo vệ chống sao chép đó tùy từng trường hợp. Khi đưa ra nội dung được cấp bản quyền/có thể có bản quyền cho bất kỳ Các dịch vụ nào, bạn xác nhận rằng bạn có sự chấp thuận, ủy quyền hoặc sự cho phép từ những người có thể có quyền đối với nội dung đó tùy từng trường hợp để có thể cung cấp nội dung theo cách này. Ngoài ra, khi cung cấp bất kỳ nội dung nào theo cách nói trên, bạn đồng ý rõ ràng rằng Zoho sẽ có quyền chặn truy cập hoặc xóa nội dung mà bạn đã cung cấp nếu Zoho nhận được khiếu nại liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba liên quan đến nội dung đó. Khi sử dụng một trong các Các Dịch vụ bất kỳ, truyền tải hay công bố bất kỳ nội dung nào sử dụng Dịch vụ đó, bạn hoàn toàn đồng ý cho nhân viên do Zoho chỉ định xác định các câu hỏi về hoạt động bất hợp pháp hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba trong nội dung đó.

Để biết thủ tục liên quan đến khiếu nại về hoạt động bất hợp pháp hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba trong nội dung được truyền đi hoặc đăng tải bằng Các dịch vụ, vui lòng bấm vào đây.

Nếu muốn phản đối Zoho chặn hoặc xóa nội dung, bạn có thể làm theo cách được hướng dẫn tại đây.

Tập tin mẫu và Ứng dụng

Zoho có thể cung cấp các tập tin mẫu và ứng dụng để thể hiện khả năng sử dụng Các dịch vụ một cách hiệu quả cho các mục đích cụ thể. Thông tin có trong các tập tin mẫu và ứng dụng như vậy sẽ chứa dữ liệu ngẫu nhiên. Zoho không bảo đảm dù là rõ ràng hay ngụ ý về tính chính xác, hữu ích, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin hoặc các tập tin mẫu và ứng dụng.

Nhãn hiệu

Zoho, logo của Zoho, tên của Các dịch vụ riêng lẻ và logo của các dịch vụ đó là nhãn hiệu của ZOHO Corporation. Bạn đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng các nhãn hiệu Zoho dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước của Zoho.

Tuyên bố từ chối đảm bảo

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG VÀ SẴN CÓ. ZOHO TUYÊN BỐ TỪ CHỐI MỌI ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI MỌI DỊCH VỤ, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. ZOHO KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, LUÔN KỊP THỜI, AN TOÀN HAY KHÔNG BỊ LỖI. VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ LÀ THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI THIỆT HẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, THIẾT BỊ KHÔNG DÂY HOẶC DỮ LIỆU DO VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC DO TẢI VỀ BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ VẬY. MỌI KHUYẾN CÁO HAY THÔNG TIN BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ ZOHO, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA ZOHO DÙ LÀ BẰNG VĂN BẢN HAY LỜI NÓI ĐỀU KHÔNG CẤU THÀNH ĐẢM BẢO NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN.

Giới hạn trách nhiệm

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ZOHO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, LỆNH TRỪNG PHẠT, TỔN THẤT, LỖ, SỤT GIẢM LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HƯ HỎNG MÁY TÍNH, MẤT MÁT THÔNG TIN KINH DOANH HOẶC CÁC TỔN THẤT KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NGAY CẢ KHI ZOHO ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC TỔN THẤT ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ZOHO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO VƯỢT QUÁ CÁC KHOẢN PHÍ MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO DỊCH VỤ ĐÓ, DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và bảo đảm cho Zoho, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp và chi nhánh của Zoho không bị tổn hại trước mọi tổn thất, thiệt hại, hình thức phạt tiền và chi phí (bao gồm các loại phí và phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến các khiếu nại do bạn đã sử dụng Các dịch vụ vi phạm quyền của bên khác, vi phạm pháp luật, vi phạm bất kỳ khoản mục nào trong Điều khoản hoặc các khiếu nại khác liên quan đến việc bạn sử dụng Các dịch vụ, trừ trường hợp Zoho cho phép sử dụng.

Trọng tài

Mọi tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này đều sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc theo các quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ. Mọi tranh cãi hoặc khiếu nại như vậy sẽ được phân xử riêng và không được hợp nhất trong phân xử trọng tài với các khiếu nại hoặc tranh cãi của bất kỳ bên nào khác. Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và không thể kháng cáo. Việc phân xử trọng tài sẽ được tiến hành tại California và phán quyết của trọng tài có thể được đưa đến bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử. Bất kể mâu thuẫn với nội dung ở đây, Zoho có thể tìm kiếm hình thức giảm nhẹ hoặc các hình thức biện pháp khắc phục theo luật công bằng khác từ mọi tòa án có thẩm quyền vào bất cứ lúc nào.

Tạm ngừng và Chấm dứt

Chúng tôi có thể tạm ngừng tài khoản người dùng của bạn hoặc tạm thời vô hiệu hóa quyền truy cập vào toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ Dịch vụ nào trong trường hợp có hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp, thời gian không hoạt động kéo dài hoặc theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác. Vui lòng gửi thư phản đối việc tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng của bạn đến địa chỉ legal@zohocorp.com trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo về việc tạm ngừng. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản người dùng đã bị tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa sau ba mươi ngày. Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt tài khoản người dùng theo yêu cầu của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi còn có quyền chấm dứt tài khoản người dùng của bạn và từ chối Các dịch vụ nếu có cơ sở hợp lý rằng bạn đã vi phạm Điều khoản và chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Dịch vụ Beta nào trong trường hợp có sự cố kỹ thuật bất ngờ hoặc ngừng Dịch vụ Beta. Bạn có quyền chấm dứt tài khoản người dùng nếu Zoho vi phạm nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này và trong trường hợp đó, bạn sẽ được hoàn trả tất cả các khoản phí trả trước theo tỷ lệ. Việc chấm dứt tài khoản người dùng sẽ bao gồm từ chối truy cập vào tất cả Các dịch vụ, xóa thông tin trong tài khoản người dùng như địa chỉ email và mật khẩu và tất cả dữ liệu trong tài khoản người dùng của bạn.

KẾT THÚC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ legal@zohocorp.com.