Tìm loại câu hỏi phù hợp cho khảo sát của bạn

Đặt câu hỏi phù hợp cho đúng đối tượng là điều cần thiết để đạt được mục tiêu khảo sát và nghiên cứu thị trường của bạn. Chọn từ nhiều loại câu hỏi giúp khảo sát của bạn hấp dẫn về mặt trực quan và giúp bạn tìm ra câu trả lời hữu ích cho mọi câu hỏi.

BẮT ĐẦU
 • Tiêu đề/ Mô tả

  Thêm tiêu đề hoặc mô tả xác định mục đích khảo sát hoặc làm rõ thông tin cần tìm trong một câu hỏi.

 • Ngày tháng/ Thời gian

  Yêu cầu người trả lời chọn ngày tháng và thời gian từ lịch.

 • Nhiều lựa chọn (Một câu trả lời)

  Đặt câu hỏi với nhiều lựa chọn câu trả lời, mời người trả lời chọn một trong các tùy chọn với nút radio.

 • Nhiều lựa chọn (Nhiều câu trả lời)

  Đặt câu hỏi có nhiều lựa chọn câu trả lời, yêu cầu người trả lời chọn một hoặc nhiều lựa chọn qua hộp kiểm.

 • Danh sách thả xuống

  Yêu cầu người trả lời lựa chọn từ menu thả xuống.

 • Chọn ảnh (Một câu trả lời)

  Cung cấp nhiều hình ảnh làm lựa chọn trả lời và yêu cầu người trả lời chọn một trong số đó.

 • Chọn ảnh (Nhiều câu trả lời)

  Cung cấp nhiều hình ảnh làm lựa chọn trả lời và yêu cầu người trả lời chọn một hoặc nhiều lựa chọn qua hộp kiểm.

 • Chọn ảnh (Xếp hạng sao)

  Cung cấp nhiều hình ảnh làm lựa chọn trả lời và yêu cầu người trả lời đánh giá.

 • Thang đánh giá

  Yêu cầu người trả lời đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 10 hoặc mọi phạm vi do bạn chọn.

 • Thang đánh giá (Lựa chọn được tính trọng số)

  Câu hỏi dạng thang đánh giá với mỗi câu trả lời có thể được gán cho một nhãn và một trọng số đánh giá.

 • Đánh giá sao

  Yêu cầu đánh giá sự hài lòng trong phạm vi tối đa từ 3 đến 10 sao.

 • NPS

  Đo lường mức độ sẵn lòng giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ cho người khác của khách hàng theo thang điểm cố định (0 - 10) với câu hỏi về Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng (NPS).

 • Thanh trượt

  Loại câu hỏi này cung cấp một thanh trượt với phạm vi từ 0 đến 100 để người trả lời lựa chọn.

 • Xếp hạng

  Cung cấp cho người trả lời một danh sách tùy chọn mà họ có thể xếp hạng theo thứ tự ưu tiên của họ.

 • Lựa chọn ma trận (Một câu trả lời)

  Cung cấp các tùy chọn cho người trả lời khảo sát để đánh giá nhiều yếu tố của một chủ thể hoặc đối tượng theo cùng một thang điểm. Cho phép chỉ chọn một đối với mỗi yếu tố với các nút radio.

 • Lựa chọn ma trận (Nhiều câu trả lời)

  Cung cấp các tùy chọn cho người trả lời khảo sát để đánh giá nhiều yếu tố của một chủ thể hoặc đối tượng theo cùng một thang điểm. Cho phép chọn một hoặc nhiều đối với mỗi yếu tố với các hộp chọn.

 • Thang đánh giá ma trận với các lựa chọn được tính trọng số

  Chèn các mức xếp hạng riêng cho từng lựa chọn câu trả lời trong các hàng và cột. Mỗi lựa chọn có thể được gán cho một nhãn và một trọng số.

 • Hộp văn bản ma trận

  Chèn nhiều cột hộp văn bản và các trường số cho một câu hỏi để thu thập các câu trả lời liên quan ở định dạng có cấu trúc.

 • Thang đánh giá ma trận

  Kết hợp nhiều câu hỏi có thể được đánh giá trên cùng một thang điểm để rút ngắn và tinh gọn khảo sát.

 • Đánh giá sao ma trận

  Kết hợp nhiều câu hỏi đánh giá bằng sao được đo theo cùng một thang điểm.

 • Thả xuống ma trận

  Kết hợp nhiều câu hỏi dạng danh sách thả xuống vào một câu hỏi ma trận.

 • Lưới ma trận

  Chèn các câu trả lời ngắn, số, email, ngày tháng hoặc menu thả xuống trong các hàng và cột

 • Câu trả lời ngắn

  Sử dụng loại câu hỏi này khi muốn gói gọn phản hồi trong một hoặc hai câu.

 • Câu trả lời dài

  Loại câu hỏi này dành nhiều chỗ trống để điền văn bản khi bạn muốn mời người trả lời trình bày mô tả hoặc ý kiến ngắn gọn.

 • Nhiều hộp văn bản

  Thêm bao nhiêu hộp văn bản tùy ý trong một câu hỏi.

 • Số

  Loại này giới hạn câu trả lời dạng một dòng theo giá trị số. Mọi ký tự khác sẽ được coi là không hợp lệ.

 • Email

  Chỉ những phản hồi được định dạng là địa chỉ email mới được chấp nhận.

 • Họ và tên

  Loại này tự động tạo hai trường cho họ và tên của người trả lời.

 • Thông tin liên hệ

  Giúp xác định thông tin về người trả lời như tên, tuổi và vị trí địa lý.

 • Chữ ký

  Sử dụng loại này để thu thập chữ ký điện tử từ người trả lời.

 • Tải lên tập tin

  Cho phép người trả lời tải lên hoặc đính kèm một tập tin vào bản khảo sát.

 • Tổng cộng dồn

  Sử dụng loại câu hỏi này khi bạn cần người trả lời nhập giá trị số (có thể là tỷ lệ phần trăm, số tiền, số calo, v.v.) cho một danh sách gồm nhiều mục để cộng lại bằng một con số tổng.

 • Boolean (Có/Không)

  Sử dụng loại câu hỏi này khi người trả lời của bạn chỉ cần chọn một trong hai đáp án. Câu trả lời này thường được sử dụng nhất khi bạn muốn nhận được câu trả lời là Có/Không hoặc Đúng/Sai.

 • Menu thả xuống (Nhiều câu trả lời)

  Yêu cầu người trả lời lựa chọn nhiều đáp án từ menu thả xuống.

đóng
 • Tiêu đề/ Mô tả

  Thêm tiêu đề hoặc mô tả xác định mục đích khảo sát hoặc làm rõ thông tin cần tìm trong một câu hỏi.

 • Ngày tháng/ Thời gian

  Yêu cầu người trả lời chọn ngày tháng và thời gian từ lịch.

 • Nhiều lựa chọn (Một câu trả lời)

  Đặt câu hỏi với nhiều lựa chọn câu trả lời, mời người trả lời chọn một trong các tùy chọn với nút radio.

 • Nhiều lựa chọn (Nhiều câu trả lời)

  Đặt câu hỏi có nhiều lựa chọn câu trả lời, yêu cầu người trả lời chọn một hoặc nhiều lựa chọn qua hộp kiểm.

 • Danh sách thả xuống

  Yêu cầu người trả lời lựa chọn từ menu thả xuống.

 • Chọn ảnh (Một câu trả lời)

  Cung cấp nhiều hình ảnh làm lựa chọn trả lời và yêu cầu người trả lời chọn một trong số đó.

 • Chọn ảnh (Nhiều câu trả lời)

  Cung cấp nhiều hình ảnh làm lựa chọn trả lời và yêu cầu người trả lời chọn một hoặc nhiều lựa chọn qua hộp kiểm.

 • Chọn ảnh (Xếp hạng sao)

  Cung cấp nhiều hình ảnh làm lựa chọn trả lời và yêu cầu người trả lời đánh giá.

 • Thang đánh giá

  Yêu cầu người trả lời đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 10 hoặc mọi phạm vi do bạn chọn.

 • Thang đánh giá (Lựa chọn được tính trọng số)

  Câu hỏi dạng thang đánh giá với mỗi câu trả lời có thể được gán cho một nhãn và một trọng số đánh giá.

 • Đánh giá sao

  Yêu cầu đánh giá sự hài lòng trong phạm vi tối đa từ 3 đến 10 sao.

 • NPS

  Đo lường mức độ sẵn lòng giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ cho người khác của khách hàng theo thang điểm cố định (0 - 10) với câu hỏi về Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng (NPS).

 • Thanh trượt

  Loại câu hỏi này cung cấp một thanh trượt với phạm vi từ 0 đến 100 để người trả lời lựa chọn.

 • Xếp hạng

  Cung cấp cho người trả lời một danh sách tùy chọn mà họ có thể xếp hạng theo thứ tự ưu tiên của họ.

 • Lựa chọn ma trận (Một câu trả lời)

  Cung cấp các tùy chọn cho người trả lời khảo sát để đánh giá nhiều yếu tố của một chủ thể hoặc đối tượng theo cùng một thang điểm. Cho phép chỉ chọn một đối với mỗi yếu tố với các nút radio.

 • Lựa chọn ma trận (Nhiều câu trả lời)

  Cung cấp các tùy chọn cho người trả lời khảo sát để đánh giá nhiều yếu tố của một chủ thể hoặc đối tượng theo cùng một thang điểm. Cho phép chọn một hoặc nhiều đối với mỗi yếu tố với các hộp chọn.

 • Thang đánh giá ma trận với các lựa chọn được tính trọng số

  Chèn các mức xếp hạng riêng cho từng lựa chọn câu trả lời trong các hàng và cột. Mỗi lựa chọn có thể được gán cho một nhãn và một trọng số.

 • Hộp văn bản ma trận

  Chèn nhiều cột hộp văn bản và các trường số cho một câu hỏi để thu thập các câu trả lời liên quan ở định dạng có cấu trúc.

 • Thang đánh giá ma trận

  Kết hợp nhiều câu hỏi có thể được đánh giá trên cùng một thang điểm để rút ngắn và tinh gọn khảo sát.

 • Đánh giá sao ma trận

  Kết hợp nhiều câu hỏi đánh giá bằng sao được đo theo cùng một thang điểm.

 • Thả xuống ma trận

  Kết hợp nhiều câu hỏi dạng danh sách thả xuống vào một câu hỏi ma trận.

 • Lưới ma trận

  Chèn các câu trả lời ngắn, số, email, ngày tháng hoặc menu thả xuống trong các hàng và cột

 • Câu trả lời ngắn

  Sử dụng loại câu hỏi này khi muốn gói gọn phản hồi trong một hoặc hai câu.

 • Câu trả lời dài

  Loại câu hỏi này dành nhiều chỗ trống để điền văn bản khi bạn muốn mời người trả lời trình bày mô tả hoặc ý kiến ngắn gọn.

 • Nhiều hộp văn bản

  Thêm bao nhiêu hộp văn bản tùy ý trong một câu hỏi.

 • Số

  Loại này giới hạn câu trả lời dạng một dòng theo giá trị số. Mọi ký tự khác sẽ được coi là không hợp lệ.

 • Email

  Chỉ những phản hồi được định dạng là địa chỉ email mới được chấp nhận.

 • Họ và tên

  Loại này tự động tạo hai trường cho họ và tên của người trả lời.

 • Thông tin liên hệ

  Giúp xác định thông tin về người trả lời như tên, tuổi và vị trí địa lý.

 • Chữ ký

  Sử dụng loại này để thu thập chữ ký điện tử từ người trả lời.

 • Tải lên tập tin

  Cho phép người trả lời tải lên hoặc đính kèm một tập tin vào bản khảo sát.

 • Tổng cộng dồn

  Sử dụng loại câu hỏi này khi bạn cần người trả lời nhập giá trị số (có thể là tỷ lệ phần trăm, số tiền, số calo, v.v.) cho một danh sách gồm nhiều mục để cộng lại bằng một con số tổng.

 • Boolean (Có/Không)

  Sử dụng loại câu hỏi này khi người trả lời của bạn chỉ cần chọn một trong hai đáp án. Câu trả lời này thường được sử dụng nhất khi bạn muốn nhận được câu trả lời là Có/Không hoặc Đúng/Sai.

 • Menu thả xuống (Nhiều câu trả lời)

  Yêu cầu người trả lời lựa chọn nhiều đáp án từ menu thả xuống.

Tiêu đề/ Mô tả

Dùng tùy chọn tiêu đề/mô tả để thêm một đoạn văn giới thiệu trước khi bắt đầu một trang hoặc phần mới. Thêm tiêu đề hoặc mô tả để làm rõ thông tin mà bạn đang hy vọng có được từ các câu hỏi của mình.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Tăng khả năng tham gia khảo sát và phản hồi hợp lệ, vì người trả lời hiểu mục tiêu và mục đích của bạn.
 • Sử dụng loại câu hỏi này để thêm mô tả vào giữa trang khảo sát để giới thiệu phần mới trong khảo sát của bạn.

Ngày tháng/ Thời gian

Công cụ chọn ngày giúp người trả lời chọn ngày tháng/ thời gian bằng lịch bật lên trong câu hỏi. Tính năng này có thể được sử dụng trong các trường hợp người trả lời được yêu cầu nhập phạm vi ngày tháng/ thời gian (chẳng hạn như ngày sinh, ngày đi hoặc ngày sẵn sàng).

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Loại bỏ nhu cầu nhập ngày tháng theo cách thủ công.
 • Giúp bạn xác nhận ngày tháng bằng cách đặt giới hạn các phạm vi (ví dụ, một tuần trước ngày hiện tại đến một tuần sau ngày hiện tại).
 • Cung cấp tùy chọn để chọn từ nhiều định dạng ngày.
 • Đảm bảo tính xác thực của các câu trả lời.

Nhiều lựa chọn (Một câu trả lời)

Các câu hỏi trắc nghiệm một câu trả lời cho phép người trả lời chọn một câu trả lời từ nhiều lựa chọn khác nhau.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Hữu ích cho việc nghiên cứu thị trường và thu thập phản hồi.
 • Giúp dễ dàng nhập lựa chọn và hiển thị lựa chọn đã lọc bằng logic.
 • Ngoài việc chọn lựa chọn, người trả lời có thể chọn trả lời trong trường khác để đưa ra phản hồi chính xác hơn.

Nhiều lựa chọn (Nhiều câu trả lời)

Câu hỏi trắc nghiệm (nhiều câu trả lời) cho phép người trả lời chọn nhiều câu trả lời cho một câu hỏi.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Hỗ trợ các câu trả lời tinh tế, phức tạp hoặc đơn giản là có nhiều hơn một câu trả lời.
 • Cung cấp các lựa chọn trả lời được lọc giúp bạn có được thông tin cụ thể mà bạn cần.
 • Có thể nhập câu trả lời từ các câu hỏi khác (còn được gọi là đường dẫn).

Chọn ảnh (Một câu trả lời)

Câu hỏi chọn hình ảnh cung cấp cho người trả lời các lựa chọn trả lời dưới dạng hình ảnh. Hiểu rõ hơn sở thích của khách hàng bằng cách cung cấp cho người trả lời các tùy chọn trực quan để lựa chọn.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Giúp thu thập ý kiến về các quyết định đòi hỏi nhận thức trực quan.
 • Hữu ích trong khi thu thập ý kiến dựa trên tài liệu thương hiệu, nơi bạn có thể lựa chọn trực quan dễ dàng hơn.
 • Nhập ảnh nhanh chóng và dễ dàng từ các câu hỏi khác trong khảo sát. Bạn có thể chuẩn bị câu trả lời từ các câu hỏi khác để đưa ra các lựa chọn phản hồi đã lọc.

Chọn ảnh (Nhiều câu trả lời)

Câu hỏi chọn nhiều hình ảnh cung cấp cho người trả lời nhiều lựa chọn câu trả lời dưới dạng hình ảnh. Hiểu rõ hơn sở thích của người trả lời bằng cách cung cấp cho họ các tùy chọn trực quan để lựa chọn.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Hiểu rõ hơn ý kiến dựa trên khái niệm của người trả lời.
 • Giúp bạn thu thập ý kiến về các quyết định đòi hỏi nhận thức trực quan.
 • Giúp bạn thu thập ý kiến về đối chiếu thương hiệu, trong đó các lựa chọn trực quan dễ lựa chọn hơn.

Chọn ảnh (Xếp hạng sao)

Với loại câu hỏi này, bạn có thể sử dụng tùy chọn Tải lên hình ảnh để chia sẻ hình ảnh với người trả lời và yêu cầu họ xếp hạng sao dựa trên sở thích của họ.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Hữu ích cho việc thực hiện thử nghiệm A/B cho logo thương hiệu cho quán cà phê, trò chơi hoặc thậm chí là các album.
 • Tải hình ảnh lên từ ổ đĩa cục bộ hoặc sử dụng URL hình ảnh một cách thuận tiện.

Thang đánh giá

Các câu hỏi trong thang điểm đánh giá được sử dụng để nhận phản hồi xếp hạng. Hiển thị thang điểm 1 - 10 để người trả lời có thể chọn giá trị mà họ thấy phù hợp. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng đánh giá khả năng có thể xảy ra của người trả lời để thực hiện một số hành động nhất định.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Thứ tự tăng của các số và mặt cười khác nhau mô tả nhiều cảm xúc giúp người trả lời dễ dàng đưa ra quyết định.
 • Có thể được biểu thị ở các định dạng khác nhau (số, biểu tượng cảm xúc hoặc màu tùy chỉnh) để làm cho khảo sát của bạn hấp dẫn và thu hút hơn.

Thang đánh giá (Lựa chọn được tính trọng số)

Một câu hỏi có thang đánh giá với lựa chọn được tính trọng số cho phép bạn thêm trọng số vào các tùy chọn được cung cấp. Người trả lời có thể đánh giá các tùy chọn theo sở thích của họ. Điều này giúp bạn hiểu được tầm quan trọng mà họ suy nghĩ đối với mỗi lựa chọn ở mức độ cá nhân.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Đưa ra các lựa chọn đã xác định trước trong thang điểm “Đồng ý - Không đồng ý” hoặc “Tốt - Kém.”
 • Cho phép bạn hiển thị giá trị trọng số của từng tùy chọn cho người trả lời hoặc ẩn các giá trị đó.

Đánh giá sao

Với định dạng đánh giá sao, xếp hạng được thể hiện dưới dạng ngôi sao. Số sao càng cao thì xếp hạng càng tích cực.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Chủ yếu được các nhà hàng/đại lý cung cấp/nền tảng đánh giá phim dùng để hiểu CSAT (Mức độ hài lòng của khách hàng).
 • Đảm bảo tỷ lệ phản hồi cao khi việc đánh giá bằng sao diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và hấp dẫn.

NPS

Câu hỏi về điểm số đo lường sự hài lòng của khách hàng tương tự như câu hỏi về thang điểm đánh giá, nhưng thường được trình bày trên thang điểm từ 1 - 10.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Giúp bạn hiểu được sự sẵn sàng quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng cho người khác thông qua thang điểm bằng sô hoặc hình ảnh.
 • Bạn có thể biểu thị thang đo ở nhiều định dạng (số, biểu tượng cảm xúc, ô, hình tròn hoặc hình chữ nhật đầy đủ). Thậm chí bạn có thể thiết kế các hình tượng trưng cho phù hợp với giao diện của thương hiệu.

Thanh trượt

Câu hỏi dùng thang thanh trượt cung cấp một “thanh trượt” với phạm vi từ 0 đến 100 để người trả lời lựa chọn.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Đưa ra phản hồi về chất lượng của những trải nghiệm cụ thể.
 • Cho phép bạn gán các giá trị bắt đầu và kết thúc cho thanh trượt của bạn.
 • Thêm các giá trị bước để đảm bảo người trả lời hiểu được mức chuyển đổi cảm xúc của thang điểm.

Xếp hạng

Xếp hạng các câu hỏi yêu cầu người trả lời xếp hạng các khía cạnh khác nhau của sản phẩm/dịch vụ theo thứ tự ưu tiên của họ.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Thường được sử dụng trong các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường được thực hiện để đánh giá thị trường hiện có.
 • Câu hỏi xếp hạng giúp các nhà nghiên cứu hình dung và hiểu được khía cạnh nào của sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng của họ thích nhất.
 • Tính năng Tự động xếp hạng sẽ tự động sắp xếp danh sách theo thứ tự xếp hạng.

Lựa chọn ma trận (Một câu trả lời)

Các câu hỏi về lựa chọn ma trận rất hữu ích đối với các câu hỏi có nhiều tham số. Có thể cung cấp các lựa chọn trả lời trong bố cục ma trận đơn giản với hàng và cột.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Các câu hỏi khác nhau có thể được nhóm lại với nhau để tạo ra một câu hỏi lựa chọn ma trận duy nhất, tiết kiệm không gian cho các khảo sát của bạn và về cơ bản là giúp giảm bớt thời gian cho người trả lời.
 • Có thể được sử dụng để thực hiện các bài kiểm tra cho sinh viên và bảng nghiên cứu để thu thập một lượng lớn dữ liệu có tổ chức.

Lựa chọn ma trận (Nhiều câu trả lời)

Câu hỏi dạng Lựa chọn ma trận cung cấp các tùy chọn cho người trả lời khảo sát để đánh giá nhiều yếu tố của một chủ thể hoặc đối tượng theo cùng một thang điểm. Cho phép chọn một hoặc nhiều đối với mỗi yếu tố bằng các hộp chọn.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Làm cho khảo sát của bạn ngắn gọn và sinh động bằng cách nhóm nhiều câu hỏi vào một câu hỏi lựa chọn ma trận duy nhất.
 • Có thể được sử dụng để tiến hành nghiên cứu thị trường đối thủ cạnh tranh hiệu quả.

Thang đánh giá ma trận với các lựa chọn được tính trọng số

Loại câu hỏi này cung cấp cho người trả lời tùy chọn đánh giá các khía cạnh khác nhau của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Người dùng có thể gán trọng số tùy chỉnh cho các tùy chọn.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Có thể sử dụng để gán trọng số tùy chỉnh thay cho thang đo 1-5 hoặc 1-10 likert truyền thống.

Hộp văn bản ma trận

Có thể dùng một câu hỏi hộp văn bản ma trận để thu thập nhiều phản hồi trong một hộp văn bản. Người trả lời có thể viết ra câu trả lời rõ ràng và đưa ra ý kiến chi tiết. Đây là một trong những loại câu hỏi tốt nhất để sử dụng nếu bạn đặt nhiều câu hỏi mở.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Hiệu quả cao về mặt thời gian, vì bạn có thể thu thập ý kiến về các chủ đề khác nhau trong một câu hỏi duy nhất.
 • Bạn có thể thu thập phản hồi ở các định dạng khác nhau, chẳng hạn như trả lời ngắn, email, số hoặc ngày tháng.
 • Bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người trả lời bằng cách chọn mã hóa các cột trả lời cụ thể, mang đến cho họ cảm giác bảo mật.

Thang đánh giá ma trận

Loại câu hỏi thang đánh giá ma trận kết hợp các câu hỏi lựa chọn nhiều tham số có thể được đánh giá trên cùng một thang điểm. Người trả lời có thể chọn câu trả lời ưa thích từ nhiều tùy chọn khác nhau mà bạn cung cấp trên nhãn hàng và cột.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Các câu hỏi khác nhau có thể được nhóm lại với nhau để tạo ra một câu hỏi lựa chọn ma trận duy nhất, tiết kiệm không gian cho các khảo sát của bạn và cuối cùng là giúp cho các khảo sát ít tốn thời gian hơn.
 • Có thể được sử dụng trong các nghiên cứu để thu thập một lượng lớn dữ liệu có tổ chức.

Đánh giá sao ma trận

Loại câu hỏi này cho phép người trả lời đưa ra đánh giá là ngôi sao. Người dùng có thể chọn tổng số sao sẽ hiển thị trong câu hỏi (1-10).

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Có thể được sử dụng để thu thập phản hồi về các khía cạnh khác nhau bằng cách sử dụng cùng một câu hỏi.
 • Ví dụ: môi trường, hương vị, dịch vụ, thực đơn cho tiện ích đặt phòng hoặc nhà hàng, trải nghiệm lên máy bay, trải nghiệm trên máy bay của hãng hàng không.
 • Người dùng cũng có thể thêm tùy chọn “Không áp dụng” cho các lựa chọn đã cho.

Thả xuống ma trận

Có thể sử dụng các câu hỏi lựa chọn ma trận để thu thập nhiều câu trả lời bằng cách cung cấp các câu hỏi đa thông số và lựa chọn trả lời trong bố cục thả xuống ma trận đơn giản.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Các câu hỏi khác nhau có thể được nhóm lại với nhau để tạo một câu hỏi lựa chọn ma trận đơn lẻ, tiết kiệm không gian cho khảo sát của bạn và cuối cùng là giúp cho khảo sát ít tốn thời gian hơn.
 • Có thể được sử dụng để thu thập lượng lớn dữ liệu có tổ chức bằng cách tránh các câu hỏi tẻ nhạt.

Lưới ma trận

Kiểu câu hỏi dạng lưới ma trận cho phép bạn chèn câu trả lời ngắn, số, địa chỉ email, ngày tháng hoặc menu thả xuống trên các hàng và cột. Tùy chọn này giúp bạn thu thập phản hồi chính xác nhưng chi tiết.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Giúp bạn nhóm nhiều câu hỏi lại với nhau. Đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn phải nhận nhiều câu trả lời cho cùng một bộ câu hỏi. Ví dụ: người tham gia có thể nhập thông tin chi tiết (chẳng hạn như số điện thoại, email hoặc ngày tháng năm sinh) của chính mình cũng như thành viên khác trong gia đình.
 • Hiệu quả trong khi thu thập dữ liệu liên quan đến trải nghiệm của khách hàng, trải nghiệm sản phẩm hoặc kinh nghiệm ăn tối.

Câu trả lời ngắn

Định dạng câu trả lời ngắn là lựa chọn lý tưởng cho các câu hỏi mở yêu cầu cung cấp câu trả lời mô tả, ngắn gọn. Có thể nhập tối đa 100 ký tự vào trường câu trả lời ngắn.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Có thể được dùng để thu thập các chi tiết cụ thể, chẳng hạn như tên bộ phận, mã bưu chính, số điện thoại, địa chỉ IP hoặc địa chỉ MAC.
 • Bạn có thể xác nhận câu trả lời bằng cách chọn giá trị RegEx thích hợp hoặc bằng cách chọn loại định dạng tùy chỉnh.

Câu trả lời dài

Câu hỏi trả lời dài có thể được sử dụng để có ý kiến chi tiết. Chúng cung cấp thêm không gian cho văn bản và có thể được sử dụng để thu thập mô tả hoặc ý kiến tốt hơn từ người trả lời.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu thị trường định tính cần có ý kiến chi tiết.
 • Câu hỏi này có thể được sử dụng trong các thử nghiệm hoặc phỏng vấn, trong đó người trả lời yêu cầu đưa ra câu trả lời mô tả.
 • Bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư của người trả lời bằng cách chọn mã hóa câu trả lời để người trả lời không còn ngần ngại chia sẻ thông tin cá nhân.

Nhiều hộp văn bản

Một kiểu câu hỏi nhiều hộp văn bản cho phép bạn thêm nhiều hộp văn bản nếu cần cho một câu hỏi đơn lẻ. Bằng cách này, người trả lời có thể thêm thông tin chi tiết vào phản hồi của họ.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Cho phép bạn thêm các định dạng khác nhau vào các trường khác nhau, chẳng hạn như trả lời ngắn gọn, số, địa chỉ email và ngày tháng.
 • Tất cả các trường đều được tự xác thực để đảm bảo việc thu thập dữ liệu xác thực.
 • Bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người trả lời bằng cách chọn mã hóa các cột trả lời cụ thể, cung cấp cho họ cảm giác bảo mật về thông tin họ chia sẻ.

Số

Câu trả lời yêu cầu có giá trị số có thể được thu thập thông qua kiểu câu hỏi số. Có thể đặt giới hạn ký tự tối thiểu và tối đa cho trường số hoặc giá trị thập phân.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Có thể được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân ở dạng số, chẳng hạn như số điện thoại, tuổi tác, số đăng ký hoặc ID công việc.
 • Sử dụng loại câu hỏi dạng số để thu thập dữ liệu tự động đảm bảo người trả lời chỉ nhập giá trị số. Trường này được xác thực trước để tạo điều kiện cho việc thu thập dữ liệu xác thực (trong trường hợp này, chỉ có các giá trị số).

Email

Những câu hỏi này đi kèm với một hộp văn bản để người trả lời có thể nhập địa chỉ email của họ. Chúng cung cấp cách thức thu thập thông tin email từ người trả lời của bạn một cách dễ dàng và an toàn.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Cho phép bạn đặt kích cỡ của hộp văn bản email để đáp ứng yêu cầu của bạn.
 • Bạn có thể đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu của người trả lời bằng cách chọn mã hóa thông tin email.

Họ và tên

Loại câu hỏi này tự động tạo hai trường cho họ và tên của người trả lời.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Loại câu hỏi này giúp bạn thuận tiện thêm trường tên đầy đủ vào biểu mẫu của mình.
 • Bạn có thể đặt giới hạn ký tự để đảm bảo các câu trả lời xác thực.

Thông tin liên hệ

Câu hỏi về thông tin liên hệ bao gồm một bộ câu hỏi xác định trước cần thiết cho mẫu thông tin cá nhân. Các câu hỏi có thể được đánh dấu là bắt buộc khi cần thiết.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Không cần phải nhập thủ công từng câu hỏi vào biểu mẫu, tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Mã hóa các trường để đảm bảo PII (thông tin có thể nhận dạng cá nhân) như số điện thoại, tên hoặc số an sinh xã hội an toàn.

Chữ ký

Câu hỏi chữ ký có thể được sử dụng để nhận chữ ký số từ người trả lời. Người trả lời có thể đặt chữ ký của họ vào ô trả lời. Họ cũng có thể nhập lại chữ ký của mình bằng cách nhấp vào hoàn tác.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Giúp dễ dàng lưu giữ hồ sơ hơn.

Tải lên tập tin

Loại câu hỏi tải lên tập tin giúp người trả lời tải lên hoặc đính kèm tập tin vào khảo sát.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Cung cấp cho người trả lời tùy chọn tải lên bất kỳ loại tập tin nào, chẳng hạn như tài liệu, hình ảnh hoặc tập tin đa phương tiện.
 • Hữu ích cho việc tải lên sơ yếu lý lịch, ảnh chụp của ứng viên, clip âm thanh và nhiều hơn nữa.

Tổng cộng dồn

Câu hỏi tính tổng cộng dồn cho phép người trả lời cung cấp giá trị cho mỗi lựa chọn câu trả lời trong một hộp văn bản hoặc định dạng thanh trượt. Tổng của các số này được hiển thị ở cuối trang.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Thanh trượt :- Hữu ích khi tính toán điểm kiểm tra hoặc tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: một học viên có thể nhập điểm số họ đã có được trong mỗi chủ đề và tổng phần trăm sẽ được hiển thị. Bạn cũng có thể xác thực tổng bằng cách gán giá trị tối đa.
 • Hộp văn bản :- hữu ích cho bất kỳ kiểu trường hợp tính tổng nào. Ví dụ: người trả lời có thể nhập lượng calo mà họ tiêu thụ cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối và tổng lượng calo của ngày sẽ được hiển thị.

Boolean (Có/Không)

Câu hỏi Boolean nhận một câu trả lời có/không đơn giản, hoặc một câu trả lời đúng/sai, bằng cách sử dụng nút bật/tắt hoặc các hộp kiểm. Bạn có thể sử dụng tính năng này để thu thập câu trả lời cho một hoặc nhiều câu hỏi.

Điều này giúp cho khảo sát của bạn như thế nào?
 • Có thể được sử dụng để nhanh chóng nhận được câu trả lời đơn giản từ người trả lời.
 • Các giá trị Bật và Tắt có thể tùy chỉnh được, giúp bạn thiết kế báo cáo theo cách bạn muốn.
 • Chọn nút bật/tắt hoặc hộp kiểm cho loại câu hỏi này dựa trên sở thích của bạn.

Công cụ phù hợp để tạo ra bảng khảo sát tuyệt vời.

BẮT ĐẦU