Luật Chữ ký Điện tử Đạo luật ESIGN

Hoa Kỳ đã thông qua Luật thương mại quốc gia và quốc tế năm 2000 trong đó có các quy định về chữ ký điện tử nhằm bảo đảm và điều tiết thương mại tốt hơn giữa các tiểu bang và ở nước ngoài.

Hãy thử Zoho Sign

Hoa Kỳ đã thông qua Luật thương mại quốc gia và quốc tế năm 2000 trong đó có các quy định về chữ ký điện tử nhằm bảo đảm và điều tiết thương mại tốt hơn giữa các tiểu bang và ở nước ngoài.

Theo đạo luật này, chữ ký điện tử có giá trị pháp lý khi đáp ứng các điều kiện sau:

Ý định chung

  • Không thể từ chối hiệu lực pháp lý, giá trị hiệu lực hoặc hiệu lực thi hành của một chữ ký vì ở dạng điện tử.
  • Các bên ký kết phải có ý định ký kết tài liệu.

Tiết lộ thông tin người tiêu dùng

  • Hai bên phải đồng ý thực hiện kinh doanh thông qua giao dịch điện tử.
  • Người tiêu dùng phải khẳng định đồng ý, có nghĩa là không thể giả định rằng người tiêu dùng đã đồng ý chỉ vì họ không chọn tùy chọn từ chối chấp thuận hoặc không trả lời tùy chọn để chấp thuận.

Lưu giữ hợp đồng và chứng từ

  • Chứng từ kinh doanh được lưu giữ phản ánh chính xác bản chất của chứng từ gốc ở định dạng không thể thay đổi.
  • Những người được phép tiếp cận chứng từ phải có thể tiếp cận chúng.
  • Chứng từ phải ở dạng có khả năng được sao chép chính xác để tham khảo sau này, cho dù bằng cách truyền, in hoặc bằng cách khác.
  • Chứng từ cần được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết về mặt pháp lý.

Zoho Sign và Đạo luật ESIGN

Zoho Sign là một phần mềm chữ ký số tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của Đạo luật ESIGN. Do đó, tất cả tài liệu được ký hoặc gửi bằng Zoho Sign đều được chấp nhận tại tòa án. Tìm hiểu thêm

Hãy thử Zoho Sign