Luật chữ ký điện tửQuy định eIDAS

Bạn sẽ tìm hiểu về quy định eIDAS, các loại chữ ký điện tử theo quy định của eIDAS và việc Zoho Sign tuân thủ quy định trong phần này.

Hãy thử Zoho Sign

Quy định eIDAS

Quy định eIDAS (Dịch vụ định danh, xác thực và ủy thác điện tử) được xây dựng theo quy định 910/2014 của EU, thay thế chỉ thị eSignature 1999/93/EC bắt đầu từ ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Bộ quy định mới này đã được soạn thảo để giám sát các dịch vụ định danh và ủy thác điện tử đối với các giao dịch tại thị trường nội địa của Liên minh châu Âu. eIDAS kiểm tra các hoạt động xác thực, dấu chữ ký, dịch vụ chuyển phát bảo đảm và nhãn thời gian để điều chỉnh chữ ký điện tử, giao dịch và quy trình nhúng cho các giao dịch giữa các dịch vụ công hoặc tư nhân. eIDAS củng cố quy trình ký tài liệu bằng cách tạo môi trường cực kỳ thuận tiện và bảo mật cao.

Các loại chữ ký điện tử theo quy định của eIDAS

Theo eIDAS, chữ ký điện tử được phân loại thành ba loại:

Chữ ký điện tử đơn giản

Chữ ký điện tử đơn giản được định nghĩa là "dữ liệu ở dạng điện tử được đính kèm hoặc liên kết logic với dữ liệu khác ở dạng điện tử và được người ký sử dụng để ký". Đây có thể là bất cứ điều gì từ chữ ký của bạn ở dạng kỹ thuật số cho đến hộp chọn thể hiện sự đồng ý của bạn.

Chữ ký điện tử nâng cao

Chữ ký điện tử nâng cao về cơ bản là một chữ ký đơn giản với một số yếu tố bổ sung để tăng cường tính xác thực và bảo mật cho tài liệu. Sau đây là những yêu cầu đối với chữ ký điện tử nâng cao:

  • Phải được liên kết duy nhất với người ký
  • Phải có khả năng định danh người ký
  • Phải được tạo bằng dữ liệu mà người ký có thể sử dụng dưới sự kiểm soát duy nhất của họ với mức độ tin cậy cao
  • Phải được liên kết với dữ liệu đã ký theo cách mà mọi thay đổi tiếp theo trong dữ liệu đều có thể được phát hiện

Chữ ký điện tử đủ điều kiện

Chữ ký điện tử đủ điều kiện là chữ ký điện tử nâng cao được tạo bằng thiết bị tạo chữ ký điện tử và dựa trên giấy chứng nhận đủ điều kiện cho chữ ký điện tử.

  • Thiết bị tạo chữ ký an toàn (SSCD) có thể là cục bộ (ví dụ: mã thông báo USB, thẻ thông minh, v.v...) hoặc chúng có thể được quản lý từ xa bởi nhà cung cấp SSCD.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp bởi các nhà cung cấp công cộng hoặc tư nhân đã được Cơ quan có thẩm quyền quốc gia cấp tình trạng ‘đủ điều kiện’ như được nêu trong 'Danh sách đáng tin cậy' của Quốc gia thành viên EU.

Chấp nhận chữ ký điện tử hợp pháp theo eIDAS

Theo eIDAS,

  • Không có chữ ký điện tử nào bị từ chối hiệu lực pháp lý hoặc không được chấp nhận tại tòa án chỉ vì đó không phải là chữ ký điện tử tiên tiến hoặc đủ điều kiện. eIDAS không ngăn cản bất kỳ quốc gia thành viên nào chấp nhận bất kỳ loại chữ ký điện tử nào.
  • Chữ ký điện tử đủ điều kiện phải có hiệu lực pháp lý tương tự như chữ ký viết tay

Zoho Sign và eIDAS

Zoho Sign là một giải pháp chữ ký điện tử cung cấp chữ ký số phù hợp với các tiêu chuẩn chữ ký điện tử nâng cao theo quy định của eIDAS. Các tài liệu được ký hoặc gửi bằng Zoho Sign có tính ràng buộc về mặt pháp lý và có thể được chấp nhận tại tòa án. Tìm hiểu thêm

Hãy thử Zoho Sign