Thêm chuyên môn vào chương trình đào tạo của bạn

Đào tạo trực tuyến đã vượt ra ngoài mô hình điều phối giảng viên duy nhất. Yêu cầu đồng nghiệp của làm đồng giảng viên. Mỗi người trong số các bạn có thể đóng vai trò người điều hành, và giúp làm cho học phần tập trung vào học viên hơn.

Đăng ký miễn phí
Chuyên môn đào tạo qua Zoho Showtime

Đồng giảng viên 1

Đang kết nối...
.....

Chủ trì học phần

Đang kết nối...
.....

Đồng giảng viên 2

Hợp tác và chia sẻ khối lượng công việc sau hậu trường

  • Mời các giảng viên là chuyên gia về chủ đề chính làm đồng chủ trì cho học phần của bạn.
  • Cùng nhau làm việc theo nhóm khi thực hiện thăm dò ý kiến, câu đố.
  • Bạn cũng có thể tự tin tiếp cận khách hàng tiềm năng, quản lý được hết cơ sở của mình, vì hai cái đầu (hoặc hơn) vẫn tốt hơn một cái đầu.

Thuyết trình. Điều hành.Xây dựng kết nối tốt hơn.

Đăng ký miễn phí

Hội ý với nhóm

Lên ý tưởng trong suốt học phần với đồng giảng viên trong phòng chat riêng. Truyền đạt ngay về kế hoạch hành động của bạn hoặc thay đổi chương trình học phần.

 

Chia sẻ bục giảng

Chuyển giao quyền kiểm soát cho mọi thành viên trong nhóm bất cứ lúc nào. Họ có thể trình bày slide, chia sẻ màn hình và nói chuyện với học viên về lĩnh vực chuyên môn của họ.

Chuyên môn đào tạo qua Zoho Showtime
Chuyên môn đào tạo qua Zoho Showtime

Phòng chat riêng

Học viên có thể nhắn tin trực tiếp cho người chủ trì học phần. Nếu họ có câu hỏi cụ thể, họ có thể làm rõ những nghi ngờ của họ một cách riêng tư.

 

Điều hành thảo luận

Trong khi một giảng viên truyền tải nội dung học, những người chủ trì học phần khác có thể điều hành cuộc thảo luận chính, trả lời câu hỏi, và tương tác với học viên mà không gây mất tập trung.