Zoho SalesIQ - Điều khoản sử dụng

Zoho SalesIQ - Điều khoản sử dụng

ZOHO SALESIQ, DỊCH VỤ GIÁM SÁT VÀ TƯƠNG TÁC VỚI KHÁCH HÀNG THEO THỜI GIAN THỰC, ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN HOẶC ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “BẠN” HOẶC “CỦA BẠN”) BỞI ZOHO CORPORATION (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “ZOHO”), THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “ĐIỀU KHOẢN”) NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG CỦA ZOHO. VIỆC SỬ DỤNG ZOHO SALESIQ CÓ NGHĨA LÀ BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG. NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN, BẠN KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẶC SỬ DỤNG ZOHO SALESIQ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Truy cập Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ là một phần của bộ ứng dụng cộng tác, kinh doanh và năng suất trực tuyến của Zoho. Bạn có thể truy cập Zoho SalesIQ bằng tài khoản thông thường của bạn cho tất cả Dịch vụ Zoho (sau đây gọi tắt là “Tài khoản Zoho”).

Truy cập các Dịch vụ Zoho khác

Nhiều Dịch vụ Zoho được tích hợp với Zoho SalesIQ. Tài khoản Zoho của bạn cũng cho phép bạn truy cập tất cả Dịch vụ Zoho ngay cả khi các Dịch vụ Zoho đó không được tích hợp với Zoho SalesIQ. Việc sử dụng một số Dịch vụ Zoho này có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ dành riêng cho Dịch vụ Zoho như trên (sau đây gọi tắt là “Điều khoản Dịch vụ Cụ thể”). Bạn phải đọc, hiểu và chấp nhận Điều khoản Dịch vụ Cụ thể trước khi sử dụng Dịch vụ Zoho tương ứng.

Truy cập dịch vụ của bên thứ ba được tích hợp với Zoho SalesIQ

Nhiều dịch vụ của bên thứ ba (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ của bên thứ ba”) được tích hợp với Zoho SalesIQ. Zoho cũng sẽ tích hợp thêm Dịch vụ của bên thứ ba với Zoho SalesIQ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tích hợp mọi Dịch vụ của bên thứ ba khác với Zoho SalesIQ bằng cách sử dụng API nếu Dịch vụ của bên thứ ba đó cho phép tích hợp như trên. Việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư áp dụng cho các Dịch vụ của bên thứ ba như trên (sau đây gọi tắt là “Điều khoản của bên thứ ba”). Bạn chịu trách nhiệm đọc và hiểu Điều khoản của bên thứ ba trước khi truy cập hoặc sử dụng mọi Dịch vụ của bên thứ ba.

Thông tin được thu thập bằng Zoho SalesIQ

Với Zoho SalesIQ, bạn có thể thu thập các thông tin chi tiết như địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, URL tham chiếu, tập tin được truy cập, múi giờ và hệ điều hành của khách truy cập website của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin được thu thập để duy trì chất lượng website của mình, cải thiện tương tác với khách truy cập và cho mục đích thống kê chung.

Nhận dạng và theo dõi khách truy cập website của bạn

Zoho SalesIQ sử dụng cookie của bên thứ nhất để báo cáo tương tác của khách truy cập trên website của bạn. Những cookie này là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của khách truy cập bằng trình duyệt của họ. Những cookie này i) cho phép bạn nhận dạng khách truy cập website và ii) thu thập thông tin chi tiết về khách truy cập được nêu ở trên. Khách truy cập có thể thay đổi thiết lập để chặn cookie hoặc thông báo cho họ khi cookie được gửi đến thiết bị của họ.

Zoho SalesIQ cho phép bạn nhận dạng khách truy cập website của mình như sau:

  1. Khi khách truy cập trên website gửi tên hoặc địa chỉ email của họ bằng chức năng chat trong website của bạn.
  2. Khi khách truy cập truy cập website bằng trình duyệt mà khách truy cập đó đã đăng nhập vào website của bạn để gửi tên hoặc địa chỉ email của họ.
  3. Dựa trên các tham số URL khi khách truy cập truy cập website của bạn.

Tiêu đề DNT

Không theo dõi (DNT) là trường tiêu đề HTTP cho phép người dùng từ chối bị theo dõi bởi các website mà họ chưa truy cập. Bạn hiểu rằng Zoho SalesIQ không tuân theo tiêu đề DNT vì thực tế là tiêu chuẩn w3c không chấp thuận chúng. Tuy nhiên, nếu website của bạn cần tính năng DNT, bạn có thể sử dụng JS API do Zoho SalesIQ cung cấp để tắt theo dõi khách truy cập website. Bạn cũng có thể tắt theo dõi ở cấp độ nhúng với cấu hình nhúng của Zoho SalesIQ.

Mã nhúng của Zoho SalesIQ

Mã nhúng của Zoho SalesIQ là mã được cài đặt trên website của bạn nhằm mục đích thu thập thông tin chi tiết về khách truy cập ("Mã nhúng"). Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, (a) Zoho cấp cho bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép phụ để cài đặt, sao chép và sử dụng Mã nhúng chỉ khi bạn cần sử dụng Zoho SalesIQ trên website của bạn. Bạn không được (và bạn không được cho phép mọi bên thứ ba) (i) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc bằng cách khác tạo tác phẩm phái sinh của Mã nhúng hoặc tài liệu; (ii) nghiên cứu đảo ngược, dịch ngược, phân tách hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Mã nhúng, trừ khi được cho phép rõ ràng theo quy định pháp luật có hiệu lực tại khu vực tài phán mà bạn đang ở; (iii) thuê, cho thuê, bán, chuyển nhượng hoặc bằng cách khác chuyển giao quyền trong hoặc liên quan đến Mã nhúng và tài liệu; (iv) xóa mọi thông báo hoặc nhãn hiệu độc quyền trên Mã nhúng; hoặc (v) sử dụng, đăng, truyền hoặc giới thiệu mọi phần mềm can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động của Mã nhúng.

Yêu cầu về quyền riêng tư của bạn

Như một phần trong việc bạn sử dụng Zoho SalesIQ, bạn sẽ có, đăng và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư phù hợp và tuân thủ tất cả luật, chính sách và quy định hiện hành liên quan đến việc thu thập thông tin từ khách truy cập. Chính sách quyền riêng tư phải cung cấp thông báo về việc bạn sử dụng cookie được dùng để thu thập dữ liệu. Bạn không được phá vỡ mọi tính năng bảo mật là một phần của Zoho SalesIQ.

Kết thúc Điều khoản dịch vụ

Nếu bạn có mọi thắc mắc hoặc quan tâm về thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại legal@zohocorp.com.