Vai trò & Quyền

Quản lý người dùng

Quản lý tất cả người dùng có quyền truy cập vào tài khoản Zoho Recruit của bạn. Bạn cũng có thể hủy kích hoạt người dùng khi họ thôi việc tại công ty của bạn.

Quản lý người dùng
Quản lý hồ sơ

Quản lý hồ sơ

Không phải tất cả các nhà tuyển dụng đều cần truy cập vào mọi thông tin. Kiểm soát truy cập bằng cách tạo hồ sơ có xác định quyền truy cập cho người dùng. Có thể kiểm soát truy cập ở cấp mô-đun hoặc cấp tính năng.

Quản lý vai trò

Tạo và phân công vai trò cho những người dùng khác nhau trong tài khoản Zoho Recruit của bạn, chẳng hạn như Quản trị viên tuyển dụng, Nhà tuyển dụng, Khách hoặc Người phỏng vấn.

Quản lý vai trò
Quản lý nhóm người dùng

Quản lý nhóm người dùng

Trong Zoho Recruit, bạn có thể tạo các nhóm khác nhau để quản lý các hồ sơ chung. Nhóm nói chung là nhóm các nhà tuyển dụng, đều thực hiện các nhiệm vụ tương tự hoặc có quyền truy cập vào các hồ sơ tương tự.

Cài đặt và kiểm soát những gì nhà tuyển dụng có thể thấy

Là quản trị viên của nhà tuyển dụng, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của các trường và liên kết của Zoho Recruit cho các hồ sơ khác nhau.

Cài đặt và kiểm soát những gì nhà tuyển dụng có thể thấy
Chỉ chia sẻ dữ liệu bạn muốn

Chỉ chia sẻ dữ liệu bạn muốn

Tạo quy tắc tùy chỉnh hỗ trợ bạn chia sẻ dữ liệu giữa quản lý, cấp dưới và những người khác. Khi sử dụng cài đặt chia sẻ dữ liệu, bạn có thể cấp quyền truy cập cho người dùng ở các vai trò hoặc nhóm khác.