Trình phân tích sơ yếu lý lịch

Tích hợp Zoho Recruit với Sovren

Phân tích nhiều sơ yếu lý lịch và nhận thông tin ứng viên chính xác cùng với bản sao sơ yếu lý lịch được đính kèm vào cơ sở dữ liệu ứng viên của Zoho Recruit.

Tích hợp Zoho Recruit với eGrabber

Điền sơ yếu lý lịch từ các nguồn khác nhau như docs, trang xã hội, hộp thư, đĩa cứng, v.v.

Tích hợp Zoho Recruit với Rchilli

Phân tích sơ yếu lý lịch trực tiếp từ hộp thư của bạn và truy cập thông tin đã thu thập từ cơ sở dữ liệu.