Thông tin chuyên sâu và phân tích mạnh mẽ.

Tạo báo cáo tùy chỉnh.

Zoho Recruit đi kèm với 20 báo cáo tiêu chuẩn và các công cụ để tùy chỉnh hoặc tạo báo cáo mới giúp bạn phân tích trực quan thông tin tuyển dụng và theo dõi ứng viên.

Tạo báo cáo tùy chỉnh
Làm việc theo nhóm hiệu quả hơn.

Làm việc theo nhóm hiệu quả hơn.

Sử dụng các tùy chọn chia sẻ trực quan của Zoho Recruit để gửi thông tin chính của toàn bộ cơ sở dữ liệu báo cáo hoặc báo cáo riêng lẻ cho các thành viên trong nhóm. Cài đặt lịch trình email để gửi báo cáo hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng.

Tạo chế độ xem riêng.

Sử dụng nhiều biểu đồ, bảng trụ và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu.

Tạo chế độ xem riêng