Mẹo và thủ thuật

Ngân sách

GIF

Phân tích chi phí dự phòng và tạo ngân sách để quản lý chi phí dự án một cách hiệu quả.

Tìm hiểu thêm »

Blueprint

GIF

Tùy chỉnh workflow trạng thái với Blueprint và tự động hóa nhiệm vụ một cách có hệ thống.

Tìm hiểu thêm »

Đường găng

GIF

Xác định đường dài nhất trong lịch trình dự án và phân bổ nguồn lực để tránh các trì hoãn.

Tìm hiểu thêm »

Đường cơ sở

GIF

Đường cơ sở đặt điểm chuẩn cho dự án và theo dõi các chuyển hướng. Tạo nhiều đường cơ sở và so sánh với lịch trình dự án hiện tại.

Tìm hiểu thêm »

Cộng dồn nhiệm vụ

GIF

Tự động cộng dồn dữ liệu nhiệm vụ con để tóm tắt nhiệm vụ, cột mốc và dự án.

Tìm hiểu thêm »

Theo dự kiến so với Trên thực tế

GIF

Số giờ Theo dự kiến so với số giờ Trên thực tế cho biết tiến độ công việc của người dùng dựa trên sự khác biệt giữa số giờ dự tính và số giờ thực tế.

Tìm hiểu thêm »

Sơ đồ Gantt

GIF

Sơ đồ Gantt biểu diễn thông tin lịch trình dự án một cách trực quan về tiến trình nhiệm vụ, chủ sở hữu nhiệm vụ và những thông tin khác về nhiệm vụ.

Tìm hiểu thêm »

Liên kết lỗi và nhiệm vụ

GIF

Liên kết lỗi với một nhiệm vụ hoặc ngược lại để dễ dàng theo dõi và hoàn thành nhiệm vụ và xử lý lỗi.

Tìm hiểu thêm »

Chia sẻ với Screen Grabber

GIF

Screen Grabber giúp chụp và chia sẻ ảnh chụp màn hình dễ dàng hơn. Truyền tải nhiều thông tin hơn với công cụ vẽ tích hợp sẵn.

Đề cập lỗi bằng cách gắn thẻ

GIF

Đề cập lỗi nhanh chóng và dễ dàng trong trạng thái và bình luận với #Đề cập gắn thẻ.

Tối ưu hóa nguồn nhân lực

GIF

Biểu đồ Sử dụng nguồn lực là biểu đồ trực quan hóa nguồn lực được sử dụng cùng với mức độ sử dụng cho các dự án.

Tìm hiểu thêm »

Đánh số nhiệm vụ và dự án

GIF

Dự án, nhiệm vụ và sự cố được tạo tự động một ID duy nhất cùng một tiền tố. Bạn có thể điều chỉnh thiết lập ID này và chỉnh sửa tiền tố.

Tìm hiểu thêm »

Trường nhiệm vụ tùy chỉnh

GIF

Tạo, tùy chỉnh và quản lý trường nhiệm vụ với sự trợ giúp của bố cục nhiệm vụ và trường nhiệm vụ tùy chỉnh.

Tìm hiểu thêm »

Các mục trong Bố cục nhiệm vụ

GIF

Làm rõ hơn loại dữ liệu bạn lưu trữ trong một bố cục nhiệm vụ với các mục.

Tìm hiểu thêm »

Trường dự án tùy chỉnh

GIF

Tạo, tùy chỉnh và quản lý trường dự án với các trường dự án tùy chỉnh.

Tìm hiểu thêm »

Lập hóa đơn dựa trên số giờ làm việc

GIF

Lập hóa đơn dựa trên số giờ làm việc giúp bạn tính chi phí dự án dựa trên mức giá người dùng khác nhau. Tích hợp cổng thông tin của bạn với Zoho Invoice hoặc Zoho Books để sử dụng tính năng này.

Tìm hiểu thêm »

Thêm nhiệm vụ con

GIF

Zoho Projects cho phép bạn phân tích những nhiệm vụ phức tạp thành nhiều nhiệm vụ con để thực hiện nhiệm vụ một cách đơn giản và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm »

Tùy chỉnh trạng thái nhiệm vụ

GIF

Phân tích nhiệm vụ theo giai đoạn và đặt tên giai đoạn với tùy chỉnh trạng thái trong Zoho Projects.

Tìm hiểu thêm »

Gắn cờ cho cột mốc

GIF

Kiểm soát quyền truy cập của khách hàng vào các cột mốc bằng cách gắn cờ bên ngoài.

Tìm hiểu thêm »

Di chuyển danh sách nhiệm vụ

GIF

Di chuyển danh sách nhiệm vụ giữa các dự án một cách dễ dàng. Nhiệm vụ liên kết sẽ được di chuyển đến dự án mới.

Tìm hiểu thêm »

Nhiệm vụ định kỳ và lời nhắc

GIF

Thêm nhiệm vụ định kỳ và xem nhiệm vụ trong sơ đồ Gantt. Đặt lời nhắc để không bao giờ bỏ lỡ thời hạn công việc.

Tìm hiểu thêm »

Cải tiến bảng chấm công

GIF

Bảng chấm công nay đã sở hữu những tính năng mới. Bạn có thể xem nhật ký thời gian theo người dùng hoặc ngày tháng. Báo cáo khách hàng và dự án cũng có thể được tạo từ nhật ký thời gian.

Tìm hiểu thêm »