Blueprint

Tự động hóa các quy trình công việc thường nhật của bạn bằng cách thiết kế workflow với sự trợ giúp của trình chỉnh sửa blueprint của chúng tôi. Thiết lập trạng thái nhiệm vụ, cập nhật cho đúng người và tự động hóa thông báo email và cập nhật trường nhiệm vụ. Đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và giảm độ chậm trễ của dự án.

BlueprintBlueprintBlueprint

Quy tắc workflow

Tự động hóa từng bước trong dự án với sự trợ giúp của quy tắc workflow. Xác định các điều kiện để một quy tắc nhất định được kích hoạt và theo đó tự động gán nhiệm vụ, tự động cập nhật trường, gửi thông báo và cảnh báo và thậm chí sử dụng webhook để gọi quy tắc trong các ứng dụng của bên thứ ba.

Quy tắc workflowQuy tắc workflow
Quy tắc công việc

Quy tắc công việc

Tự động hóa quy trình theo dõi sự cố của bạn với sự trợ giúp của các quy tắc công việc. Xây dựng một bộ quy tắc mà khi được kích hoạt bởi các điều kiện cụ thể sẽ tự động thực hiện một loạt các hành động như gán sự cố cho người dùng, thay đổi mức độ nghiêm trọng của sự cố, v.v.

Hàm tùy chỉnh

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quy trình theo dõi sự cố, bạn có thể muốn gán lại sự cố cho một người dùng khác, thông báo cho các bên liên quan qua tin nhắn SMS hoặc cập nhật cho khách hàng về sự cố đó. Hàm tùy chỉnh cho phép bạn tự động hóa những thông báo như vậy, gọi webhook và thực hiện một logic bất kỳ khi quy tắc được kích hoạt.

Hàm tùy chỉnh
Webhook

Webhook

Webhook giúp bạn tự động hóa các thông báo HTTP từ Zoho Projects đến các ứng dụng của bên thứ ba. Định cấu hình các URL mà bạn muốn đẩy thông báo đến và liên kết chúng với các quy tắc workflow hoặc quy tắc công việc để bất cứ khi nào các điều kiện cho quy tắc được đáp ứng, thông báo sẽ được gửi tự động.