Thành công đến từ tiểu tiết

Projects giúp bất cứ ai tham gia và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng. Mọi dữ liệu cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đều có trong mỗi thẻ nhiệm vụ. Mô tả, thảo luận, tài liệu và lỗi được liên kết, số giờ được ghi, người giám sát và nhiệm vụ ưu tiên, tất cả đều có sẵn ngay khi bạn cần.

Nhiệm vụ con

Đối với nhiệm vụ quá phức tạp gây khó khăn cho việc quản lý, bạn có thể phân tích thành nhiều nhiệm vụ con. Phân công mỗi nhiệm vụ con cho thành viên khách nhau trong nhóm.

Subtasks

Nhiệm vụ định kỳ

Bạn có thể thiết lập nhiệm vụ định kỳ, chẳng hạn như tạo hoặc phân công nhiệm vụ tạo báo cáo hàng tháng hoặc đặt lịch họp hàng tuần tự động trong Zoho Projects.

Recurring Tasks

Lời nhắc

Chủ sở hữu có thể nhận được lời nhắc qua email vào hoặc trước ngày đến hạn của nhiệm vụ.

Reminders

Thời gian làm việc

Gán số giờ làm việc cho người thực hiện để hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Ví dụ: nếu bạn có 8 giờ làm việc, bạn có thể chia thành 2 nhiệm vụ và gán 4 giờ làm việc cho mỗi người, mỗi người thực hiện một nhiệm vụ.

Work hours

Danh sách nhiệm vụ

Những nhiệm vụ liên quan có thể được gom chung nhóm trong danh sách nhiệm vụ. Đối với tổ chức cấp cao, danh sách nhiệm vụ cũng có thể được kết hợp với cột mốc.

Tasklist