Thành công đến từ tiểu tiết

Zoho Projects giúp mọi người tham gia và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng. Mọi dữ liệu cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đều có trong mỗi thẻ nhiệm vụ. Mô tả, thảo luận, tài liệu và lỗi được liên kết, số giờ được ghi, người giám sát và nhiệm vụ ưu tiên, tất cả đều có sẵn ngay khi bạn cần.

bắt đầu

Chi tiết nhiệm vụ - Zoho Projects

Nhiệm vụ con

Đối với nhiệm vụ quá phức tạp gây khó khăn cho việc quản lý, bạn có thể phân tích thành nhiều nhiệm vụ con. Phân công từng nhiệm vụ con cho những thành viên khác nhau trong nhóm của bạn.

Thành công đến từ tiểu tiết

Nhiệm vụ định kỳ

Loại bỏ rắc rối khi phải tạo lại các nhiệm vụ lặp lại định kỳ, chẳng hạn như chuẩn bị báo cáo hàng tháng hoặc đặt phòng họp hàng tuần, bằng cách cài đặt các nhiệm vụ định kỳ và phân công nhiệm vụ cho người dùng theo cách tự động.

Thành công đến từ tiểu tiết

Lời nhắc

Cài đặt lời nhắc để chủ sở hữu nhiệm vụ nhận được thông báo qua email vào hoặc trước ngày đến hạn của nhiệm vụ.

Thành công đến từ tiểu tiết

Thời gian làm việc

Phân công thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mức chuẩn hoặc linh hoạt cho từng nhiệm vụ. Ví dụ: nếu bạn làm việc tám tiếng một ngày, bạn có thể đặt tiêu chuẩn là ba giờ mỗi ngày trong một tuần dành cho Nhiệm vụ A hoặc đặt ra số giờ linh hoạt tùy thuộc vào lịch trình của bạn, chẳng hạn như hai giờ vào ngày thứ nhất, năm giờ vào ngày thứ hai,...

Thành công đến từ tiểu tiết

Danh sách nhiệm vụ

Những nhiệm vụ liên quan có thể được gom chung nhóm trong danh sách nhiệm vụ. Đối với tổ chức cấp cao, danh sách nhiệm vụ cũng có thể được kết hợp với các cột mốc.

Thành công đến từ tiểu tiết