Quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ trong Zoho Projects

Quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ là mối quan hệ mà trong đó trước khi một nhiệm vụ được đánh dấu là hoàn thành thì cần một hoặc nhiều nhiệm vụ khác được thực hiện theo một thứ tự nhất định. Nhiệm vụ phụ thuộc vào việc hoàn thành của một nhiệm vụ trước được gọi là nhiệm vụ theo sau, nhiệm vụ thực hiện trước là nhiệm vụ tiền nhiệm. Trong Zoho Projects, sơ đồ Gantt hỗ trợ nhóm dự án có cái nhìn toàn cảnh về nhiệm vụ, quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ với thông tin chi tiết bao gồm chủ sở hữu, loại quan hệ phụ thuộc, độ trễ, ngày đến hạn và nhiều hơn nữa.

bắt đầu

Quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ - Zoho Projects

Trực quan hóa và quản lý quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ

Trong sơ đồ Gantt, thiết lập quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ bằng cách kéo thả giữa các nhiệm vụ một cách đơn giản. Bạn có thể tùy chọn trong bốn loại quan hệ khác nhau: Hoàn thành để Bắt đầu, Bắt đầu để Bắt đầu, Bắt đầu để Hoàn thành và Hoàn thành để Hoàn thành. Loại quan hệ phụ thuộc xác định thứ tự các nhiệm vụ cần được thực hiện.

Trực quan hóa và quản lý

Giãn cách nhiệm vụ với độ trễ định sẵn

Độ trễ là thời gian mà nhiệm vụ theo sau bị trì hoãn liên quan đến nhiệm vụ tiền nhiệm. Lấy ví dụ bạn chỉ có thể tiến hành một nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiền nhiệm 2 ngày. Khi thiết lập độ trễ là 2 ngày, bạn có thể thấy thời gian bắt đầu nhiệm vụ theo sau sẽ tự động được điều chỉnh thành 2 ngày sau khi nhiệm vụ tiền nhiệm được hoàn thành.

Giãn cách nhiệm vụ

Lập kế hoạch quan hệ phụ thuộc trước cả khi lên lịch trình nhiệm vụ

Zoho Projects cho phép bạn cài đặt quan hệ phụ thuộc cho các nhiệm vụ chưa được lên lịch. Tất cả nhiệm vụ không có ngày bắt đầu và kết thúc đều được liệt kê vào cột Nhiệm vụ chưa lên lịch. Bạn có thể thiết lập trước quan hệ giữa những nhiệm vụ này bằng cách kéo thả quen thuộc. Các nhiệm vụ này sẽ tự động điều chỉnh sau khi bạn cài đặt thời gian.

Lập kế hoạch nhiệm vụ

Kiểm soát hành động mặc định

Mọi cài đặt liên quan đến quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ đều có trong Nhiệm vụ và Bảng chấm công trong Thiết lập. Tại đây, bạn có thể chọn loại quan hệ phụ thuộc ưu tiên và loại được sử dụng thường xuyên nhất làm mặc định. Ngoài ra, bạn có thể quyết định hành động được thực hiện khi một nhiệm vụ được hoàn thành sớm, bị trì hoãn hoặc được thay đổi lịch trình.

Nắm quyền kiểm soát